ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

English » Bulgarian - 4 finalists


From "Letters from a Self-Made Merchant to His Son" by George Horace Lorimer. 320 words
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 42 - WINNER!
View all tags
Спомням си как веднъж четох, че някои хора използват езика, за да прикрият мислите си, но от личен опит знам, че много повече хора го използват вместо да мислят.

Разговорът на един търговец трябва да се ръководи от по-малко и по-простички правила, отколкото която и да е друга функция на човешкото същество. Те са:

Трябва да има какво да кажеш.

Кажи го.

Спри да говориш.

Ако започнеш разговора, преди да знаеш какво точно искаш да кажеш и продължиш да говориш, след като си го казал, ще стигнеш или до съда, или до просешка тояга, като първото води директно до второто. Имам цял отдел адвокати, които ми струват цяло състояние, но пък ми спестяват ходенето по съдилища.

Когато ухажваш девойка или говориш с приятели след вечеря, е приемливо да водиш разговора все едно си на неделна екскурзия, със спирания да откъснеш някое и друго цветенце; но в работата изреченията ти трябва да са максимално кратки и ясни. Забрави за предисловията и заключенията и спри преди да стигнеш до “второ и трето”. За да хванеш грешниците, проповедите ти трябва да са кратки; самите проповедници не вярват, че има нужда от дълги поучения. На глупака дай първата, а на жената – последната дума. Саламът винаги се намира по средата на сандвича. Разбира се, малко масълце на филийките не вреди, ако сандвичът е направен за човек, който обича масло.

Също запомни, че е по-лесно да изглеждаш мъдър, отколкото да говориш умно. Казвай по-малко от събеседника си, и слушай повече, отколкото говориш; защото когато слушаш, не се разкриваш, а в същото време ласкаеш говорещия. На повечето мъже само им дай добър слушател, а на повечето жени – достатъчно хартия, и те ще ти разкажат всичко, което знаят. Парите говорят – но само ако притежателят им има развързан език, и тогава коментарите са винаги обидни. Бедността също говори, но никой не ще и да чуе какво иска да каже.
sandyclover
Bulgaria
Колега, преводът е страхотен.Поздравления!Entry #2 - Points: 36
anonymousView all tags
Бях чел някога, че някои хора използват речта, за да прикриват мислите си, но от личен опит знам, че много повече са онези, които я използват без да мислят.
Разговорът на деловия човек трябва да се ръководи от по-малко и по-прости правила от тези, отнасящи се за всяка друга човешка дейност. А именно:

Да имаш какво да кажеш.
Да го кажеш.
Да спреш да говориш.

Да започнеш да говориш преди да знаеш какво искаш да кажеш и да продължаваш след като вече си го казал може да вкара търговеца в съда или в приюта за бедни, а първото е най-прекият път към второто. Държа правна кантора, която ми струва много пари, но пък ми спестява явяването в съда.

Няма проблем ако искате да привлечете вниманието на някое момиче или ако си приказвате с приятели след вечеря, за да водите разговор като на неделна училищна екскурзия, когато спирате, за да наберете цветя; но в службата трябва да използвате възможно най-кратки изречения между двете точки. Спестете си увода и заключението и спрете преди да стигнете до второто. Трябва да умеете да убеждавате с малко думи, а висшестоящите няма да повярват, че самите те се нуждаят от повече. Оставете първата дума за глупаците, а последната за жените. Шунката е винаги по средата на сандвича. Малко масло от двете страни, разбира се, няма да навреди, особено ако е за човек, който обича маслото.

И не забравяйте, по-лесно е да изглеждаш умен, отколкото да говориш умно.Говорете по-малко от събеседника си и повече слушайте отколкото казвате; защото когато човек слуша другия, не се злепоставя, а ласкае онзи, който го прави. Дайте на повечето мъже добър слушател, а на повечето жени достатъчно хартия и те ще ви кажат всичко, което знаят. Парите говорят – но не и преди притежателят им да си развърже езика, а тогава думите им са винаги оскърбителни. Бедността също говори, но никой не желае да чуе нейния глас.  
Entry #3 - Points: 20
View all tags
Спомням си, веднъж прочетох, че някои използват езика, за да прикрият онова, което мислят, но от опит знам, че много повече са онези, които го използват, за да заменят с него мислите си.

Разговорите, водени от един търговец, би трябвало да следват по-малко на брой и по-прости правила, отколкото която и да е друга човешка дейност. А те са:

Да има какво да каже.

Да го каже.

Да спре да говори.

Ако търговецът започне да говори преди да е наясно какво иска да каже, и продължи да говори дори и след като го е изрекъл, в края на краищата ще стигне до съд или до просешка тояга, а първото е най-прекият път към второто. Аз си имам собствен правен отдел. Той ми струва цяло състояние, но работата му е да ме пази от съдебни дела.

Няма нищо лошо в това, когато се обаждате на гаджето си или бъбрите с приятели след вечеря, да говорите за времето и да се отплесвате към последните модни тенденции, но в офиса разстоянието от точка до точка трябва да бъде възможно най-кратко. Пропуснете увода и заключението и спрете преди да сте започнали да се повтаряте. Изнасяйте кратки проповеди, вкарвайте в пътя грешниците и даже пасторите ще ви завидят. Давайте думата първом на глупците, а накрая на жените. Месото винаги е по средата на сандвича. Разбира се, по малко масло от едната или другата страна не би навредило никому, особено пък на онези, които го обичат.

Запомнете, по-лесно е да изглеждате умни, отколкото да говорите умно. Говорете по-малко от другия, а слушайте повече, тъй като слушайки, човек не излага себе си, а ласкае онзи, който сам се посрамва. Дайте на повечето мъже добър слушател и на повечето жени достатъчно хартия за писма и те ще излеят всичко, което знаят. Парите говорят, но едва след като техният собственик развърже езика си, а онова, което казват винаги уязвява. Бедността също говори, но никой не иска да чуе онова, което тя има да каже.Entry #4 - Points: 13
View all tags
Помня, някога четох нещо за това, че някои използвали езика, за да прикрият мислите си, но от опит зная, че много от хората го използват наместо тях.

Езикът на деловия човек трябва да се подчинява на доста по-малко и по-елементарни правила в сравнение с другите функции на човешкия организъм. Това са:

Да имаш какво да кажеш.

Да го кажеш.

Да млъкнеш.

Да започнеш да говориш, преди да знаеш какво ще кажеш и да продължиш да говориш, след като си го казал, би довело всеки търговец в съдебната зала или на улицата, като първото е прекият път към второто. Аз, например, поддържам свой правен отдел, който макар да ми струва много, ме пази от проблеми със закона.

Разбира се, когато звъните на момиче или говорите с приятели след вечеря, може да си позволите да водите разговора като неделна разходка в планината - с малки почивки да се насладите на природата, но на работа, изреченията ви трябва да бъдат най-краткия път до края им. Забравете встъпителните думи и предисловията и замълчете, преди да сте се повторили. Вашите проповеди трябва да са кратки, така ще откриете грешниците, а онези, които са Ви предани не биха се нуждали от дълги. Оставете глупаците да се изкажат първи, а жените последни. Истината винаги е някъде по средата. Естествено, леки отклонения около нея не биха навредили никому, ако и човекът, за който са предназначени оценява това.

Помнете също, че е по-лесно да изглеждаш мъдър, отколкото да говориш мъдро. Говорете по-малко от другия и слушайте повече. Когато човек слуша, той не разговаря със себе си, като това ласкае събеседника му. Дайте на повечето мъже добър слушател, а на повечето жени достатъчно листи за бележки и те ще Ви кажат всичко, което знаят. Да, парите говорят, но ако притежателят им е с развързан език, думите му са винаги обидни за околните. Бедността също говори, но никой не иска да чуе какво ще му каже.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.