ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

English » Tagalog - 2 entries


From "Letters from a Self-Made Merchant to His Son" by George Horace Lorimer. 320 words
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
anonymousView all tags
Naaalala kong mabasa minsan na ang ilang tao ay gumagamit ng pananalita upang itago ang nasa isip, ngunit napansin ko na marami ang higit na gumagamit nito kaysa pag-iisip.

Ang pakikipag-usap ng isang negosyante ay kailangang ipailalim sa regulasyon ng mas kaunti at mas payak na mga alituntunin kaysa iba pang pagtitipon ng tao. Ang mga ito ay:

Magsalita ka.

Sabihin mo.

Tumigil ka sa pagsasalita.

Ang pagsisimula bago mo mabatid kung ano ang nais mong sabihin at ang pagpapatuloy pagkatapos mong masabi iyon ay maglalagay sa isang negosyante sa demanda o sa bahay-pulubi, at ang una ay mabilis na ruta papunta sa pangalawa. Tumutustos ako sa isang kagawarang pambatas dito, at masyado itong magastos, ngunit nag-iiwas ito sa akin na mahabla.

Ayos lang kapag dumadalaw ka sa isang babae o nakikipag-usap sa mga kaibigan pagkatapos ng salu-salo upang magpatakbo ng talakayan tulad ng sa ekskursiyon sa Sunday-school, na may mga pagtigil upang mamitas ng mga bulaklak; ngunit sa tanggapan, ang iyong mga salita ay kailangang pinakamaikling posibleng distansiya sa pagitan ng mga tuldok. Alisin ang pasakalye at ang mahabang talumpati, at tumigil bago ka makarating sa pangalawa. Kailangan mong magsermon nang maikli upang maakit ang mga makasalanan; at ang mga diyakono ay hindi maniniwala na kailangan nila mismo ang mahahabang sermon. Ibigay sa mga sira-ulo ang unang salita at sa mga babae ang huli. Ang laman ay palaging nasa gitna ng sandwhich. Siyempre, ang manipis na mantikilya sa bawat gilid nito ay hindi nakakasama kung ito ay para sa taong mahilig sa mantikilya.

Alalahanin din, na mas madaling magmukhang matalino kaysa magsalita ng katalinuhan. Magsalita nang mas maikli kaysa ibang tao at higit na makinig kaysa magsalita; dahil kapag nakikinig ang tao, hindi niya pinagsasabihan ang kanyang sarili at pinapurihan niya ang taong nagsasalita. Ibigay sa karamihan ng mga lalaki ang mabuting tagapagpakinig at sa karamihan ng mga babae ang sapat na sulatan at sasabihin nila sa iyo ang lahat ng nalalaman nila. Nagsasalita ang pera -- maliban kung ang may-ari nito ay hindi marunong makitungo, at ang mga komentaryo nito ay palaging nakakainsulto. Nagsasalita rin ang kahirapan, ngunit walang gustong makinig sa kung anuman ang sasabihin nito.Aking naaalala ang minsan aking nabasa na ang wika ay ginagamit ng ilan upang pagtakpan ang kanilang iniisip, ngunit sa aking karanasan, mas maraming gumagamit nito kaysa mag-isip.

Ang usapan ng negosyante ay dapat maregula ng mas konti at mas payak na mga pamantayan kumpara sa anumang ibang gampanin ng taong hayop. Ang mga ito ay:

Mayroong sasabihin.

Sabihin ito.

Tumigil magsalita.

Magsimula bago mo malaman ang iyong nais sabihin at magpatuloy matapos mong masabi ang makakapaghabla sa komprador o siya ay madala sa kahirapan, at ang una ay maigsing daan patungo sa pangalawa. Nagpapanatili ako rito ng kagawarang legal, at malaking pera ang nagagastos ko rito, ngunit ito ay para maiwasan ko ang pagpunta sa batas.

Tama lang yan kapag may babae kang nililigawan o nakikipag-usap ka sa mga kaibigan matapos ang hapunan upang makipagdaldalan na parang pamamasyal ng paaralang-pang-Linggo, na may mga paghinto upang pumitas ng mga bulaklak; ngunit sa opisina, maigsi lang dapat ang distansiya sa pagitan ng mga tuldok sa iyong mga pangungusap. Putulin ang paunang salita at ang diskurso, at huminto bago ka umabot sa pangalawa. Mangaral gamit ang maiigsing sermon upang mahuli ang mga nagkakasala; at ang mga diyakono ay hindi maniniwala na kailangan nila ng mahahaba. Ibigay sa mga hibang ang unang salita at sa mga kababaihan ang huli. Ang karne ay laging nasa gitna ng tinapay. Siyempre, ang konting mantekilya sa bawat tagiliran ay hindi makasasama kung ito ay para sa taong mahilig sa mantekilya.

Tandaan din na mas madaling magmukhang mautak kaysa magsalita nang may kaalaman. Magsalita nang mas konti kaysa sa ibang tao at mas makinig kaysa magsalita; kapag ang tao ay nakikinig, wala siyang sinasabi tungkol sa kaniyang sarili at pinupuri niya ang taong nagsasalita. Bigyan nang mahusay na makikinig ang karamihan ng tao at ang mga kababaihan ng sapat na sulatang-papel at sasabihin nila lahat ng kanilang nalalaman. Nagsasalita ang pera—ngunit maliban kung maluwag ang dila ng may-ari, laging nakasasakit ng damdamin ang mga binabanggit nito. Nakakapagsalita din ang kahirapan, ngunit walang gustong makinig sa sasabihin nito.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.