ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Italian » Polish - 3 entries


From “La motivazione delle risorse umane per il successo di un'organizzazione” by Ranieri de Maria. 339 words
Le risorse umane all’interno di ogni organizzazione rivestono la massima importanza. Se è vero  che esse comportano maggiori difficoltà di gestione, tuttavia al loro interno sono insite elevate potenzialità di miglioramento, e ciò richiede un’attenzione particolare.

L’istruzione degli addetti deve essere curata dal punto di vista teorico e pratico, e a essi deve essere sempre fornita una chiara e forte motivazione allo svolgimento del lavoro. Ciò comporta che si proceda alla responsabilizzazione massima nell’adempimento delle funzioni, operando sempre verso l’integrazione, nel funzionamento della struttura e nel contesto sociale. Il personale deve essere orientato a concepire il lavoro o le sue attività, in generale, in funzione collettiva o sociale, e ogni addetto deve essere spinto a sviluppare un’attività formativa verso gli altri soggetti del capitale umano dell’organizzazione.

Ci sono più fattori che concorrono al successo di un’organizzazione. Se è importante che essa conti un’autorevole figura leader, è bene ricordare sempre che un capo esercita il suo ruolo all’interno di un gruppo strutturato. Il coordinamento pertanto non basta: appare essenziale il recepimento da parte del gruppo delle indicazioni del leader e l’azione conseguente del gruppo stesso.

La funzione di un organizzatore efficace è quella di trascinare i collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, aiutare a superare gli ostacoli e creare la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Come è evidente, se il gruppo non partecipa attivamente a queste azioni, rispondendo adeguatamente, tutto ciò che il leader compie non otterrà i frutti sperati. È necessario quindi porsi anzitutto un quesito: come si possono “convincere” le persone che fanno parte di un’organizzazione, e, in particolare, di un gruppo di staff, a seguire il leader partecipando attivamente al conseguimento dello scopo dell’organizzazione? La risposta è semplice e complessa al contempo: è necessario che le persone condividano le finalità dell’organizzazione. Non è sufficiente che siano solo consapevoli dell’esistenza di tali finalità e che le conoscano, ma è necessario che abbiano una consapevolezza attiva nel conseguirle e si sostengano a vicenda nel raggiungerle. Solo in tal modo si forma quella collaborazione che crea il lavoro di gruppo.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 20 - WINNER!
View all tags
Zasoby ludzkie odgrywają bardzo ważną rolę w obrębie każdej organizacji. Owszem, prawdą jest, że łączą się ze zwiększonymi trudami zarządzania, jednakże w ich obrębie drzemie ogromny potencjał doskonalący i to właśnie wymaga szczególnej uwagi.

Należy zadbać o szkolenie nowoprzyjętych pracowników, zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia, należy im także zapewnić wyraźną i silną motywację do pracy. W związku z tym powinno się zadbać o jak najlepsze wypracowanie poczucia odpowiedzialności za pełnione obowiązki, dążąc przy tym do integracji, zarówno pod kątem funkcjonowania struktury, jak i w kontekście społecznym. Pracownicy w podejściu do pracy, czy do swoich działań, muszą mieć na uwadze funkcjonowanie struktury oraz kontekst społeczny, a każdy nowoprzyjęty pracownik musi być motywowany do rozwijania działań kształcących, skierowanych ku innym jednostkom ludzkiego kapitału w strukturze.

Istnieje więcej czynników decydujących o sukcesie organizacji. Ponieważ ważne jest, aby pełniła ona istotną funkcję lidera, należy pamiętać o tym, że szef sprawuje swą funkcję wewnątrz złożonej grupy. Dlatego też koordynacja nie wystarcza; zasadnicze znaczenie ma sposób przyjmowania przez grupę wskazówek lidera oraz wynikające z nich działania tejże grupy.

Funkcją skutecznego organizatora jest pociąganie za sobą grupy, stawianie czoła problemom i ich rozwiązywanie, pokonywanie przeszkód i stwarzanie motywacji w celu osiągnięcia celów. Jest oczywiste, że jeśli grupa nie uczestniczy w tych działaniach i nie reaguje w odpowiedni sposób, wszystko to, co realizuje lider, nie przyniesie oczekiwanych owoców. Dlatego też istotne jest, aby postawić sobie przede wszystkim pytanie: jak można "przekonać" osoby będące częścią organizacji, a w szczególności częścią grupy pracowników, aby podążały za liderem poprzez czynne uczestnictwo w osiąganiu celów organizacji? Odpowiedź jest prosta, a jednocześnie złożona: ważne jest, aby osoby zgadzały się z celami, do których dąży organizacja. Nie wystarczy, aby były jedynie świadome istnienia takich celów i aby je znały, konieczne jest bowiem, aby miały aktywną świadomość dążenia do nich i wspierały się wzajemnie w ich osiąganiu. Tylko w taki sposób kształtuje się ten rodzaj współpracy, która tworzy pracę grupową.Największe znaczenie we wnętrzu każdej organizacji posiadają zasoby ludzkie. Pomimo tego, że zarządzanie zasobami ludzkimi sprawia duże trudności, w ich wnętrzu ukryte są znaczne możliwości poprawy, co wymaga szczególnego zaangażowania.

Należy zadbać zarówno o teoretyczne jak i praktyczne aspekty szkolenia pracowników, pamiętając o dostarczaniu jasnych i silnych motywacji do wykonywania zadań. Prowadzi to do maksymalnego uodpowiedzialniania podczas wypełniania funkcji i działania w kierunku integracji podczas funkcjonowania w obrębie struktury i w kontekście społecznym. Personel powinien być nastawiony na ogólny odbiór pracy lub zadań w funkcji kolektywnej lub społecznej i każdy pracownik powinien być motywowany do wykonywania działań kształceniowych wobec pozostałych podmiotów kapitału ludzkiego organizacji.

Na sukces organizacji wpływa wiele czynników. Ważne jest, by posiadała ona budzącego zaufanie lidera, ale należy mieć również na uwadze fakt, że kierownik spełnia swoją rolę we wnętrzu zespołu o określonej strukturze. W związku z powyższym, samo koordynowanie okazuje się niewystarczające: konieczny jest odbiór wskazówek lidera przez grupę i, wynikające z tego, działania grupy.

Zadaniem wydajnego organizatora jest angażowanie współpracowników, stawianie czoła i rozwiązywanie problemów, pomoc w pokonywaniu przeszkód i motywowanie do osiągnięcia wyznaczonych celów. Oczywiście, w przypadku, gdy grupa nie uczestniczy aktywnie w tych działaniach poprzez odpowiednie zachowanie, żadne z działań lidera nie przyniosą spodziewanych rezultatów. Należy więc zadać sobie pytanie: w jaki sposób można „przekonać” osoby będące częścią organizacji i, w szczególności, grupy pracowników, do podążania za liderem i aktywnego uczestnictwa w osiąganiu celów organizacji? Odpowiedź jest równocześnie prosta i złożona: konieczne jest, by pracownicy podzielali cele organizacji. Nie wystarczy jedynie znajomość i świadomość istnienia takich celów, niezbędna jest świadomość aktywna i wzajemna pomoc w dążeniu do ich osiągnięcia. Jedynie w ten sposób możliwe jest uzyskanie współpracy tworzącej pracę grupową.
Entry #3 - Points: 0
anonymousView all tags
Zasobów ludzkich w każdej organizacji jest sprawą najwyższej wagi. Mimo że dotyczą one więcej problemów zarządzania, jednak tkwią w nich duży potencjał w zakresie poprawy, a to wymaga szczególnej uwagi.

Edukacja pracowników, muszą być traktowane z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego, i muszą być zawsze podawane jasno i silna motywacja do pracy. Obejmuje organizowanie dla maksymalnej odpowiedzialności w wykonywaniu obowiązków, działa zawsze w kierunku integracji w funkcjonowaniu i strukturze społecznej. Personel powinien być skierowany do opracowania pracy lub jej działalności, na ogół, zbiorowych lub funkcji społecznej, a każdy pracownik musi być zachęcani do rozwijania działalności edukacyjnej na inne tematy ludzkiego organizacji.

Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do sukcesu organizacji. Choć ważne jest, że ta liczba kont autorytatywnego przywódcy, zawsze pamiętać, że przywódca wywiera jej roli w strukturze grupy. Koordynacja jest więc nie tyle: niezbędne jest do wykonania przez grupę roszczeń wynikających z liderem i działania grupy.

Funkcja efektywnej organizacji jest przeciągnięcie pracowników, adres i rozwiązywać problemy, pomagać w pokonywaniu przeszkód i stworzenie motywacji do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jak widać, jeśli grupa nie bierze aktywnego udziału w tych działaniach, reagując odpowiednio, niezależnie od lidera nie osiąga oczekiwanych wyników. Konieczne jest więc najpierw zapytać pytanie: w jaki sposób można "przekonać" osób, które są częścią organizacji, aw szczególności grupy pracowników, w celu przestrzegania lider, uczestnicząc aktywnie w realizację celów organizacji? Odpowiedź jest zarówno proste i złożone: konieczne jest, aby ludzie dzielą się z celami organizacji. Nie wystarczy, że są świadomi istnienia takich celów, a kto wie, ale musi mieć świadomość aktywnych osiągnięcia i wzajemnie wspierać w ich realizacji. Tylko w ten sposób formę współpracy, która tworzy pracy zespołowej.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.