ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

French » Slovak - 3 entries


From "Auto-entrepreneur? Kouac!…" by Babozor at http://www.travailleursduweb.com/2009/01/26/auto-entrepreneur-kouac.html. 324 words
C’est tout neuf, c’est tout nouveau, le statut d’auto-entrepreneur doit/devait révolutionner le web en permettant à tous de pouvoir faire du business… et de pouvoir déclarer pubs, petits travaux - et, pourquoi pas, générer du vrai business.

Je n’ai pour l’instant rien de vraiment précis en tête, mais j’ai toujours plein de projets et pourquoi pas de temps en temps des trucs qui pourraient générer du cash, donc je me dis: "tiens on va tester ça… en plus l’enregistrement peut se faire en ligne, ça devrait plutôt mieux se passer."

Le site est plutôt bien fait, même si certaines fois cela manque un peu d’explications pour les non-initiés (comme les différentes formes de régimes, etc…). On peut tout faire d’un coup en scannant une pièce d’identité.

Bon, le formulaire est assez trapu, pas mal de questions, des renseignements, etc… mais rien de dramatique.

Je remplis mon (gros) formulaire comme un gentil garçon bien sage.

Je reçois un email qui me confirme que mon dossier a bien été enregistré et que je recevrai d’autres infos un peu plus tard, alors  j’attends… confiant.

Kouac - Activité non reconnue

Et là, surprise:
Mon dossier est refusé… j’envoie un email, j’essaye de les avoir au téléphone (toute une aventure, pas réussi d’ailleurs) et c’est grâce à l’aide de Dame Tartine que je trouve enfin l’explication:

Attention, l’application au 1er janvier 2009 ne concerne pas encore toutes les activitées : suite à un blocage avec la CIPAV, (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) qui regroupe une très large partie des professions libérales, dont les ingénieurs-conseils et les informaticiens, beaucoup d’auto-entrepreneurs souhaitant travailler dans les nouvelles technologies ne peuvent accéder pleinement à ce régime. Faute de mieux, Novelli a promis de régler ce problème par le biais d’un amendement législatif.

Donc, si vous voulez être auto-entrepreneur dans les nouvelles technologies, deux solutions:

- attendre (et on sait pas combien de temps)

- mentir sur la nature réelle du travail

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 4 - WINNER!
Diana Simova
Diana Simova
Slovakia
View all tags
Je to celkom čerstvé, je to novinka, štatút samopodnikateľa má/mal na webe spôsobiť revolúciu tým, že umožní všetkým robiť biznis… a priznať reklamu, malé zákazky – a, prečo nie, robiť skutočný biznis.

Zatiaľ nemám nič konkrétne, ale vždy mám kopec plánov a, prečo nie, sem-tam aj niečo, čo by mohlo zarobiť nejaké drobné, tak si vravím: "aha, skúsme toto … navyše registrácia je on line, nemal by byť problém."

Stránka je pomerne dobre spravená, aj keď občas chýbajú vysvetlivky pre nezasvätených (ako napríklad rôzne druhy režimov, atď.). Dá sa spraviť všetko naraz, stačí oskenovať svoj doklad totožnosti.

Dobre, formulár je trochu rozvláčny, dosť veľa otázok, informácií, atď. ... ale nič strašné.

Vyplním (dlhočizný) formulár ako milý poslušný chlapec.

Dostanem e-mail, ktorý potvrdzuje, že moja žiadosť bola zaregistrovaný a že neskôr dostanem ďalšie informácie, tak čakám … dôverčivo.

Kiks – Činnosť neuznaná

A potom prekvapenie:
Moja žiadosť je zamietnutá… posielam e-mail, skúšam sa im dovolať (hotová detektívka, mimochodom neúspešná) a až s pomocou DameTartine sa dopátram vysvetlenia:

Pozor, uplatnenie k 1. januáru 2009 sa zatiaľ netýka všetkých činností: v dôsledku pozastavenia zo strany poisťovne CIPAV zastrešujúcej veľkú časť voľných povolaní, ako napríklad inžinieri poradcovia a informatici, mnohí samopodnikatelia, ktorí chcú pracovať v oblasti nových technológií, nemôžu tento režim využiť v plnej miere. V najlepšom prípade Novelli sľúbil vyriešiť tento problém doplňujúcim návrhom.

Takže, ak chcete byť samopodnikateľom v oblasti technológií, sú dve riešenia:

- počkať (ale nevie sa, ako dlho),
- klamať o skutočnej povahe činnosti.Entry #2 - Points: 4 - WINNER!
View all tags
Štatút samostatne zárobkovo činnej osoby je celkom nový, novučičký koncept. Má alebo by mal spôsobiť prevrat na webe a to tak, že umožní všetkým robiť obchody... podávať inzeráty, vziať drobné zákazky - a koniec koncov aj robiť skutočný biznis.

Momentálne nemám nič konkrétne na mysli, ale stále mám mnoho plánov a prečo niekedy neskúsiť aj nejaké nápady, ktoré by mi dopomohli k zárobku. A tak som si povedal: "No vyskúšame to...navyše sa môžem zaregistrovať online, čo všetko uľahčí."

Stránka je dobre prepracovaná, aj keď v niektorých častiach by mohla byť jasnejšie formulovaná pre technicky nezdatných jedincov (ako napr. rôzne druhy režimov atď...). Stačí oskenovať nejaký doklad totožnosti a hotovo.

Fajn, formulár sa trocha zle vyplňuje. Je plný otázok a informácií atď...ale inak je v pohode.

Svoj (neštandardne rozsiahly) formulár vyplním do poslednej bodky.

Prišiel mi email, v ktorom ma informujú, že registrácia prebehla bez problémov a že čoskoro obdržím ďalšie informácie. Takže čakám a ... dúfam.

Bác! - Aktivita neidentifikovaná

A teraz prichádza prekvapenie: moja registrácia je odmietnutá...okamžite píšem email a pokúšam sa s nimi spojiť telefonicky (kovbojka sama osebe, ale bez úspechu). Napokon vďaka pani Tartine nachádzam vysvetlenie:

Upozorňujeme vás, že registračná prihláška z 1. januára 2009 sa nevzťahuje na všetky aktivity. Z dôvodu neuzavretia dohody s CIPAV (multiprofesijný dôchodkový a poistný program), zastrešujúci veľkú časť voľných povolaní vrátane technických poradcov a informatikov, mnohé samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú záujem pracovať v oblasti nových technológií, nemajú úplný prístup k tomuto režimu. Aby sme túto skutočnosť napravili, Novelli sa chystá tento problém vyriešiť prostredníctvom prijatia pozmeňovacieho návrhu.

Suma-sumárum, ak sa chcete stať samostatne zárobkovo činnou osobou v nových technológiách, máte dve možnosti:

- čakať (nevedno ako dlho),
- nepovedať pravdu o skutočnej povahe vášho zamestnania.

Entry #3 - Points:
View all tags
To je úplne nový, všetko je nové, stav self-dodávateľ musí / by mal znamenať revolúciu web tým, že sa každý mohol podnikať ... a vyhlásiť krčmičiek, malých pracovných príležitostí - a prečo nie vytvárať skutočného podnikania.

Mám teraz naozaj nič konkrétne na mysli, ale som stále plný plánov, a prečo sa čas od času veci, ktoré by mohli vytvárať peňažné prostriedky, a tak som myslel budeme chcieť vyskúšať ... ďalšie záznam možno urobiť on-line, mala by sa stať, o niečo lepšie. "

Na stránkach je pomerne dobre, aj keď niektoré časy míňa niekoľko vysvetlení pre Nezainteresovaný (napr. rôzne formy plánov, etc ...). Môžete to urobiť všetko naraz skenovaním identifikáciu.

No, forma je pomerne robustná, veľa otázok, informácií, atď ... ale nic dramatického.

Stretol som sa my (veľké) forme ako milý chlapec múdry.

Dostal som e-mail, ktorý potvrdzuje, že môj prípad bol zaregistrovaný a že budem dostávať viac informácií neskôr, takže som čakal ... istý.

Kouac - nerozpoznané

A tam sú nejaké prekvapenie:
Moja žiadosť zamietnutá ... poslať e-mailom, skúste si telefón (docela dobrodružstvo, navyše zlyhalo), a vďaka pomoci pani Tartini, že som konečne našiel vysvetlenie:

Pozornosť realizácia 1. januára 2009 nemá všetky aktivity: Po mŕtvom bode s CIPAV (mimo rezervný fond a penzijné pripoistenie), ktorá zahŕňa veľké množstvo profesií, vrátane inžinierov poradenstvo a profesionáli, veľa seba-záujem podnikateľov pôsobiacich v nových technológií, majú neobmedzený prístup do tohto systému. Faute de mieux, Novelli prisľúbil, že tento problém vyriešiť pomocou legislatívnych zmien.

Takže ak chcete byť self-podnikateľ v oblasti technológií, dve riešenia:

- Wait (a nevieme, ako dlho)

- Lež o skutočnej povahe práce« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.