ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

English » Slovak - 3 entries


From "Letters from a Self-Made Merchant to His Son" by George Horace Lorimer. 320 words
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 12 - WINNER!
Diana Simova
Diana Simova
Slovakia
View all tags
Raz som sa dočítal, že niektorí ľudia používajú reč, aby zakryli myšlienky, ale zo skúsenosti viem, že oveľa viac je takých, ktorí ju používajú namiesto myšlienok.

Konverzácia biznismena by sa však mala riadiť menej početnými a jednoduchšími pravidlami, než ktorákoľvek iná funkcia ľudského tvora.
Sú to tieto:
Mať čo povedať.
Povedať to.
Prestať hovoriť.

Ak obchodník začne hovoriť prv, než vie, čo chce povedať a pokračuje aj po tom, ako to povie, dostane sa do súdneho sporu alebo do chudobinca, pričom to prvé je skratka k druhému. Ja vydržiavam právne oddelenie a stojí ma veľa peňazí, no chráni ma pred súdom.

Je v poriadku, keď na návšteve u dievčaťa alebo po večeri pri rozhovore s priateľmi vedieš debatu dlhú ako nedeľná kázeň, aj s prestávkami, aby si natrhal kvety; v kancelárii by však mala byť vzdialenosť medzi bodkami na konci tvojich viet čo najkratšia. Vynechaj úvod a záver a skonči skôr, než povieš „po druhé“. Káž krátke kázne a prichytíš hriešnikov, diakoni sú presvedčení, že dlhé nepotrebujú. Daj bláznom prvé a ženám posledné slovo. Mäso je vždy v strede sendviča. Iste, trocha masla na každej polovici nikomu neuškodí, ak má byť pre toho, kto má maslo rád.

A tiež si zapamätaj, že je jednoduchšie múdro vyzerať než múdro hovoriť. Povedz menej, než ten druhý a počúvaj viac, než sám hovoríš, pretože keď človek počúva, nehovorí o sebe a lichotí tomu, kto o sebe hovorí. Daj väčšine mužov dobrého poslucháča a väčšine žien dostatok korešpondenčného papiera a povedia ti všetko, čo vedia. Peniaze rozväzujú jazyk – nie však vtedy, ak ich majiteľ nepovie, čo mu slina na jazyk prinesie, a vždy prinášajú urážlivé pripomienky. Chudoba má tiež čo povedať, ale nikto to nechce počuť.Entry #2 - Points: 10
View all tags
Pamätám si, ako som raz niekde čítal, že niektorí ľudia používajú jazyk na to, aby zatajili to, čo si myslia. No z vlastnej skúsenosti viem, že dobrá väčšina ho používa namiesto toho, aby rozmýšľala.

Rozhovor, ktorý vedie obchodník, by sa mal riadiť menším počtom jednoduchších pravidiel než ktorákoľvek iná ľudská činnosť. Sú to tieto pravidlá:

Mať čo povedať.

Povedať to.

Prestať hovoriť.

Začať hovoriť predtým, ako viete, čo chcete povedať a neprestať, kým to nepoviete, privádza obchodníka pred súd alebo na mizinu, pričom jedno je skratkou k druhému. Platím si tu celé právne oddelenie a stojí ma to kopu peňazí, ale robím to preto, aby som sa nedostal do basy.

Keď zvoláte na nejaké dievča alebo sa po večeri porozprávate so svojimi priateľmi a vediete pritom rozhovor ako počas nedeľných školských výletov a zastavujete sa, aby ste si natrhali kvety - to je fajn. Ibaže v kancelárii by vaše vety mali byť čo najkratšou prestávkou medzi polčasmi. Vynechajte úvod a zdĺhavé rečnenie a potom skončite skôr ako začnete. Musíte kázať krátke kázne, aby ste zaujali hriešnikov. A diakoni nebudú veriť, že sami potrebujú kázať dlho. Dajte bláznom prvé a ženám posledné slovo. Mäso je vždy v strede sendviča. Trochu masla na oboch stranách sendviča nie je na škodu, ak je určený pre človeka, ktorý ho má rád.

Tiež si zapamätajte, že je ľahšie múdro sa tváriť ako hovoriť. Hovorte menej ako váš kolega a viac počúvajte, pretože keď muž počúva, nebonzuje na seba, ale nadŕža svojmu kolegovi, ktorý na neho bonzuje. Dajte väčšine mužov dobrého poslucháča a väčšine žien dostatok papiera a povedia všetko, čo vedia. Peniaze hovoria - ale až vtedy, keď ich majiteľ si nedáva pozor na jazyk, a preto aj ich poznámky sú stále urážlivé. Ani chudoba nemlčí, ale nikto si nechce vypočuť, čo nám chce povedať.
Entry #3 - Points: 0
View all tags
Pamätám si, čítanie, že niektoré kedysi chlapi používať jazyk, aby skryli si myslel, ale už je to moja skúsenosť, že mnohé viac používať namiesto myslenia.

Podnikateľ rozhovore by mala byť regulovaná a jednoduchšie pravidlá menej ako akékoľvek iné funkcie ľudského zvieraťa. Sú to:

Majú čo povedať.

Povedz to.

Prestaňte hovoriť.

Pred začiatkom viete, čo chcete povedať a držanie na potom, čo ste hovoril, že pozemky obchodník v žalobe alebo chudobinec, prvý je skratka pre druhé. Držím právneho oddelenia tu, a to stojí veľa peňazí, ale je to, aby ma od cesty do zákona.

To je v poriadku, keď voláte na dievča alebo hovoriť s priateľmi po večeri spustiť konverzáciu ako nedeľu-školský výlet, sa prestane vyberať kvety, ale v kancelárii vašej vety by mal byť najkratšia možná vzdialenosť medzi obdobiami. Vystrihnite úvod a záver reči, a zastaviť skôr, ako sa dostanete do druhej. Musíš kázať krátka kázeň chytiť hriešnici, a diakona, nebudete veriť, že potrebujú dlhé sami. Dajte hlupáka prvý a ženy posledné slovo. Mäso je vždy v stredu sendvič. Samozrejme, ľahké maslo na oboch stranách to nerobí žiadnu škodu, ak je určený iba pre muža, ktorý má rád maslo.

Pamätajte si tiež, že je to jednoduchšie, ako hľadať múdre hovoriť múdrosti. Povie menej ako ostatné kolegami a počúvať viac než budete hovoriť, pretože keď človek počúva, že nie je rozprávanie o seba a je to lichotivé chlapík, ktorý je. Dajte väčšina mužov dobre počúvať a väčšina žien dosť note-papier a oni vám poviem, všetci vedia. Peniaze hovorí - ale nie, ak ich majiteľ má uvoľnený jazyk, a potom jeho pripomienky sú vždy urážlivé. Chudoba hovorí, taky, ale nikto nechce počuť, čo má na jazyku.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.