ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Italian » Albanian - 1 entries


From “La motivazione delle risorse umane per il successo di un'organizzazione” by Ranieri de Maria. 339 words
Le risorse umane all’interno di ogni organizzazione rivestono la massima importanza. Se è vero  che esse comportano maggiori difficoltà di gestione, tuttavia al loro interno sono insite elevate potenzialità di miglioramento, e ciò richiede un’attenzione particolare.

L’istruzione degli addetti deve essere curata dal punto di vista teorico e pratico, e a essi deve essere sempre fornita una chiara e forte motivazione allo svolgimento del lavoro. Ciò comporta che si proceda alla responsabilizzazione massima nell’adempimento delle funzioni, operando sempre verso l’integrazione, nel funzionamento della struttura e nel contesto sociale. Il personale deve essere orientato a concepire il lavoro o le sue attività, in generale, in funzione collettiva o sociale, e ogni addetto deve essere spinto a sviluppare un’attività formativa verso gli altri soggetti del capitale umano dell’organizzazione.

Ci sono più fattori che concorrono al successo di un’organizzazione. Se è importante che essa conti un’autorevole figura leader, è bene ricordare sempre che un capo esercita il suo ruolo all’interno di un gruppo strutturato. Il coordinamento pertanto non basta: appare essenziale il recepimento da parte del gruppo delle indicazioni del leader e l’azione conseguente del gruppo stesso.

La funzione di un organizzatore efficace è quella di trascinare i collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, aiutare a superare gli ostacoli e creare la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Come è evidente, se il gruppo non partecipa attivamente a queste azioni, rispondendo adeguatamente, tutto ciò che il leader compie non otterrà i frutti sperati. È necessario quindi porsi anzitutto un quesito: come si possono “convincere” le persone che fanno parte di un’organizzazione, e, in particolare, di un gruppo di staff, a seguire il leader partecipando attivamente al conseguimento dello scopo dell’organizzazione? La risposta è semplice e complessa al contempo: è necessario che le persone condividano le finalità dell’organizzazione. Non è sufficiente che siano solo consapevoli dell’esistenza di tali finalità e che le conoscano, ma è necessario che abbiano una consapevolezza attiva nel conseguirle e si sostengano a vicenda nel raggiungerle. Solo in tal modo si forma quella collaborazione che crea il lavoro di gruppo.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Burimeve njerëzore në çdo organizatë janë të një rëndësie të madhe. Edhe pse ata përfshijnë më shumë probleme të menaxhimit, megjithatë, janë të pandara në to një potencial të lartë për përmirësim, dhe kjo kërkon vëmendje të veçantë.

Edukimi i punonjësve duhet të trajtohen nga pikëpamja e teorike dhe praktike, dhe ata duhet gjithmonë të jetë dhënë një motivim të qartë dhe të fortë për punë. Kjo përfshin rregullimin për përgjegjshmërinë maksimale në kryerjen e detyrave, duke punuar gjithmonë drejt integrimit në funksionimin e strukturës dhe kontekst shoqëror. Stafi duhet të drejtohet me fjalë të punës ose aktivitetet e veta, në përgjithësi, kolektive apo sociale funksion, dhe çdo punonjës duhet të inkurajohen për të zhvilluar një aktivitet arsimor me subjektet e tjera të organizimit të njeriut.

Ka disa faktorë që kontribuojnë në suksesin e një organizate. Ndërsa është e rëndësishme që kjo shifër llogaritë udhëheqës autoritar, gjithmonë kujtoni që një udhëheqës të ushtron rolin e saj brenda një grupi të strukturuar. Koordinimi nuk është e mjaftueshme për këtë arsye: është thelbësore për zbatimin nga grupi i kërkesave që rrjedhin nga kreu dhe veprimet e grupit.

Funksion të një organizate efektive është të drag punonjësve, për të trajtuar dhe zgjidhur problemet, ndihmë për të kapërcyer pengesat dhe për të krijuar motivimin për të arritur objektivat. Siç është e qartë, nëse grupi nuk merr pjesë aktivisht në këto veprime, duke iu përgjigjur siç duhet, pavarësisht nga kreu nuk ka arritur rezultatet e dëshiruara. Prandaj është e nevojshme të kërkojë të parë një pyetje: si mund të "bindin" njerëzit që janë pjesë e një organizate, dhe, në veçanti, një grup i stafit, për të ndjekur kreun, duke marrë pjesë aktivisht në arritjen e qëllimit të organizatës? Përgjigjja është e thjeshtë dhe komplekse të dy: ajo është e nevojshme që njerëzit të ndajnë qëllimet e organizatës. Kjo nuk është e mjaftueshme që vetëm ata janë të vetëdijshëm për ekzistencën e qëllimeve të tilla dhe kush e di, por ajo duhet të ketë një vetëdije aktiv për të arritur dhe mbështesin njëri-tjetrin në arritjen e tyre. Vetëm në këtë mënyrë bashkëpunimin formë që krijon puna ekipore.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.