ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Italian » Dutch - 3 entries


From “La motivazione delle risorse umane per il successo di un'organizzazione” by Ranieri de Maria. 339 words
Le risorse umane all’interno di ogni organizzazione rivestono la massima importanza. Se è vero  che esse comportano maggiori difficoltà di gestione, tuttavia al loro interno sono insite elevate potenzialità di miglioramento, e ciò richiede un’attenzione particolare.

L’istruzione degli addetti deve essere curata dal punto di vista teorico e pratico, e a essi deve essere sempre fornita una chiara e forte motivazione allo svolgimento del lavoro. Ciò comporta che si proceda alla responsabilizzazione massima nell’adempimento delle funzioni, operando sempre verso l’integrazione, nel funzionamento della struttura e nel contesto sociale. Il personale deve essere orientato a concepire il lavoro o le sue attività, in generale, in funzione collettiva o sociale, e ogni addetto deve essere spinto a sviluppare un’attività formativa verso gli altri soggetti del capitale umano dell’organizzazione.

Ci sono più fattori che concorrono al successo di un’organizzazione. Se è importante che essa conti un’autorevole figura leader, è bene ricordare sempre che un capo esercita il suo ruolo all’interno di un gruppo strutturato. Il coordinamento pertanto non basta: appare essenziale il recepimento da parte del gruppo delle indicazioni del leader e l’azione conseguente del gruppo stesso.

La funzione di un organizzatore efficace è quella di trascinare i collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, aiutare a superare gli ostacoli e creare la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Come è evidente, se il gruppo non partecipa attivamente a queste azioni, rispondendo adeguatamente, tutto ciò che il leader compie non otterrà i frutti sperati. È necessario quindi porsi anzitutto un quesito: come si possono “convincere” le persone che fanno parte di un’organizzazione, e, in particolare, di un gruppo di staff, a seguire il leader partecipando attivamente al conseguimento dello scopo dell’organizzazione? La risposta è semplice e complessa al contempo: è necessario che le persone condividano le finalità dell’organizzazione. Non è sufficiente che siano solo consapevoli dell’esistenza di tali finalità e che le conoscano, ma è necessario che abbiano una consapevolezza attiva nel conseguirle e si sostengano a vicenda nel raggiungerle. Solo in tal modo si forma quella collaborazione che crea il lavoro di gruppo.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 18 - WINNER!
Tineke de Munnik
Tineke de Munnik
Netherlands
View all tags
Het arbeidspotentieel neemt binnen elke organisatie de belangrijkste plaats in. Hoewel het management ervan lastige problemen met zich meebrengt, draagt het diep van binnen grote mogelijkheden in zich, hetgeen bijzondere aandacht verdient.

De ontwikkeling van de werknemers moet vanuit technisch en praktisch oogpunt worden bekeken; ze moeten altijd over een duidelijke en sterke motivatie beschikken om hun werk uit te voeren. Dit leidt tot het dragen van maximale verantwoordelijkheid bij het vervullen van de taken, waarbij altijd wordt gehandeld met het oog op integratie, binnen de werking van de structuur en binnen de sociale context. Het personeel dient zijn werk of zijn werkzaamheden in het algemeen te beschouwen als een collectieve of sociale taak, en elke werknemer dient te worden aangezet een activiteit te ontwikkelen die vormend is voor de andere subjecten van het menselijk kapitaal van de organisatie.

Er zijn echter meer factoren die bijdragen tot het succes van een organisatie. Hoewel het belangrijk is dat er een gezaghebbende leider is, moet niet vergeten worden dat een baas zijn rol moet spelen binnen een gestructureerde groep. Coördinatie alleen is dus niet voldoende: het is van essentieel belang dat de groep gehoor geeft aan de aanwijzingen van de leider en ook daarnaar handelt.

De taak van een goede organisator is om de medewerkers met zich mee te krijgen, problemen aan te pakken en op te lossen, hulp te bieden bij het nemen van hindernissen en de mensen te motiveren om de doelstellingen te bereiken. Het spreekt voor zich dat als de groep hieraan niet actief deelneemt door overeenkomstig te handelen, de leider zijn doelstellingen nooit zal kunnen verwezenlijken. Allereerst moet daarom de volgende vraag worden gesteld: hoe kun je mensen die deel uitmaken van een organisatie en met name van een managementteam "overhalen" om de leider te volgen en actief mee te werken aan het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie? Het antwoord is eenvoudig en moeilijk tegelijk: de mensen moeten de doelstellingen van de organisatie met elkaar delen. Het is niet genoeg dat er mensen op de hoogte zijn van het bestaan van deze doelstellingen, maar zij moeten zich er daadwerkelijk bewust van zijn, bereid zijn ernaar te handelen en elkaar te helpen deze doelstellingen te bereiken. Alleen op die manier wordt er een samenwerking gevormd waaruit groepswerk ontstaat.Entry #2 - Points: 4
anonymousView all tags
Het menselijk kapitaal van elke organisatie is van het grootste belang. Hoewel  zich op dit terrein de meeste bestuurlijke problemen voor doen, liggen hier toch ook belangrijke mogelijkheden voor optimalisatie die speciale aandacht vragen.

De scholing van het personeel moet zowel vanuit theoretisch al praktisch oogpunt verzorgd worden. Een heldere en krachtige motivatie voor de uitvoering van het werk moet overgedragen worden. Dit houdt in dat een zo groot mogelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de uitvoering van het werk wordt bijgebracht en gestimuleerd, gericht op de functionele integratie van de structuur in de sociale context. Het personeel moet in het algemeen gesproken het werk gaan zien als een activiteit, die men gezamenlijk en sociaal verricht, waarbij ieder individu gestimuleerd moet worden om vormende activiteiten ten opzichte van de andere medewerkers te ontwikkelen.

Verschillende factoren werken mee bij het succes van een organisatie. Alhoewel de figuur van een krachtige leider belangrijk is, moet men altijd er aan denken dat een chef zijn rol binnen een gestructureerde groep speelt. Coördinatie op zich is niet genoeg: het blijkt essentieël te zijn dat de groep de aanwijzingen van de leider accepteert zoals blijkt uit een daaruit voortvloeiende actie van de groep.

De functie van een efficiënte organisator bestaat uit het enthousiasmeren van zijn medewerkers, het hoofd bieden aan en oplossen van problemen, helpen bij het overwinnen van obstakels en het creëren van de motivering om de doelen te bereiken. Het is duidelijk dat, als de groep niet actief daarbij betrokken is en het gepaste antwoord geeft, alles wat de leider doet niet de gewenste vruchten zal dragen. Het is dus noodzakelijk om zich voor alles de vraag te stellione: hoe kan men mensen die deel uitmaken van een organisatie, en in het bijzonder de groep stafmedewerkers, ervan ‘overtuigen’ om de leider te volgen door middel van een actieve deelname aan het bereiken van het doel van de organisatie?
Het antwoord is tegelijkertijd eenvoudig en complex: het is noodzakelijk dat het personeel het eens is met het doel van de organisatie.
Het is niet genoeg dat ze zich daar van bewust zijn en dat ze het kennen, maar ze moeten het zich actief realiseren bij de uitvoering van het werk en elkaar ondersteunen om dat doel te bereiken. Alleen op deze manier krijg je de samenwerking die voor het werken als groep nodig is.
Entry #3 - Points: 1
View all tags
De personele middelen binnen elke organisatie zijn van het grootste belang. Hoewel ze meer problemen met het beheer te betrekken, echter, zijn inherent aan hen een groot potentieel voor verbetering, en dit vereist speciale aandacht.

Onderwijs van de werknemers moeten worden behandeld vanuit het oogpunt van theoretisch en praktisch, en zij moeten altijd een duidelijke en sterke motivatie voor het werk. Het gaat regelen voor de maximale verantwoording bij de uitvoering van taken, werken altijd in de richting van integratie in de werking van de structuur en de sociale context. Het personeel moet worden gericht aan voorstellen van het werk of haar activiteiten, in het algemeen, collectieve of sociale functie, en elke werknemer moet worden aangemoedigd om een educatieve activiteit te ontwikkelen voor de andere onderwerpen van menselijke organisatie.

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het succes van een organisatie. Hoewel het belangrijk is dat dit cijfer de rekeningen gezaghebbende leider, altijd herinneren dat een leider oefent haar rol binnen een gestructureerde groep. De coördinatie is dus niet genoeg: het is essentieel voor de uitvoering door de groep van schuldvorderingen die voortvloeien uit de leider en de actie van de groep.

De functie van een effectieve organisatie is om de werknemers te slepen, aan te pakken en problemen op te lossen, helpen om obstakels te overwinnen en de motivatie om de doelstellingen te bereiken te creëren. Zoals blijkt, als de groep niet actief deel te nemen aan deze acties, adequaat reageren, wat niet de leider niet de gewenste resultaten. Daarom is het noodzakelijk om eerst een vraag: hoe kan "overtuigen" mensen die deel uitmaken van een organisatie, en in het bijzonder aan een groep van het personeel, volg de leider door deel te nemen actief deel aan de verwezenlijking van het doel van de organisatie? Het antwoord is zowel simpel als complex: het is noodzakelijk dat mensen het aandeel van de doelstellingen van de organisatie. Het is niet genoeg dat ze alleen op de hoogte zijn van het bestaan van dergelijke doeleinden en die weet het, maar het moet een actieve bewustzijn te bereiken en elkaar steunen bij het bereiken van hen. Alleen op deze wijze vorm de samenwerking die teamwork creëert.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.