ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

German » Dutch - 3 entries


From "Topless Meetings" at Web Business 2.0 - http://www.webbusiness20.de/2008/06/09/topless-meetings/ 362 words
Seit einiger Zeit kursiert eine neue Idee durch amerikanische Chefetagen und Companys: Arbeitsbesprechungen, Teamsitzungen und Präsentationen seien ab jetzt nur noch in Form von “topless Meetings” erlaubt. Irritiert wird sich so mancher und mehr noch so manche fragen, ob dies im Zuge einer überraschenden Libertinage der amerikanischen Gesellschaft etwa bedeute, man konferiere ab jetzt nur noch oben ohne?…

Dieser Gedanke kann im Wissen um die Prüderie der amerikanischen Gesellschaft gleich wieder verworfen werden. Nein, nicht ohne Oberhemd, sondern ohne ‚Lap-Top’ sollen Meetings zukünftig abgehalten werden. Denn diese und artverwandte Gadgets wie iPhone, Sidekick und Blackberry verderben die ohnehin nicht sonderlich gute Kommunikationskultur, die gemeinhin in Sitzungen dieser Art herrscht. Da werden während der Besprechung eifrig E-Mails gecheckt, wird gechattet, gesimst, gegamed und geblogt. Die Augen auf dem Monitor und auch die Gedanken ganz bestimmt nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten – nämlich im Meeting. Daher denkt man in so manchem, vor allem online-nahen Unternehmen daran, Mitarbeitern in Meetings den Gebrauch drahtloser Informationstechnologien gänzlich zu untersagen.

Mit dieser Maßnahme hoffen die Fürstreiter des Topless-Konzepts nicht allein, den Symptomen von geteilter Aufmerksamkeit, mangelnder Konzentration und dadurch bedingter sinkender Produktivität von Meetings erfolgreich entgegenzuwirken. Auch der soziale Faktor, der durch den Einzug der mobilen Online-Services merklich gelitten hat, hofft man durch die verordnete Abstinenz zu stärken. Schließlich handelt es sich auch um eine Frage mangelnder Wertschätzung, wenn einer sich vorbereitet und zu anderen spricht, während die nach Kinoprogramm und den neuesten Börsenkursen googlen.

So in etwa lautet der Tenor einer Diskussion, die im letzten Jahr vor allem durch einen Blogbeitrag mit dem vielsagenden Titel „My personal war against Crackberry“ angestoßen wurde. Der Autor Todd Wilkens, Chef einer Design-Agentur in San Francisco, ist der Ansicht, dass eine effektive Arbeitssitzung kaum noch möglich sei, wenn die Teilnehmenden eben nur teilweise präsent seien. „Unvollständige Aufmerksamkeit führt zu unvollständigen Resultaten“, meint Wilkens und fasst die Inhalte der Topless-Philosophie sogar in einem kleinen Meeting-Knigge zusammen. Regel zwei: Einer muss sich im Namen der Produktivitätssteigerung unbeliebt machen und den anderen ihre mobilen Spielzeuge aus den Rippen ziehen. Aber auch wenn sie zunächst meckern - insgeheim sind die Online-Junkies dankbar dafür, ein paar Stunden von ihrer Sucht befreit worden zu werden.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 34 - WINNER!
View all tags
Al geruime tijd circuleert er een nieuw idee bij directies van Amerikaanse bedrijven en company's: werkbesprekingen, teamvergaderingen en presentaties zouden vanaf nu alleen nog in de vorm van “topless meetings” zijn toegestaan. Geïrriteerd zal menigeen zich afvragen, of dit als gevolg van een verrassende bandeloosheid van de Amerikaanse maatschappij misschien zou kunnen betekenen, dat er vanaf nu alleen nog maar topless wordt vergaderd.…

Deze gedachte kan kennis hebbende van de preutsheid van de Amerikaanse maatschappij meteen weer worden verworpen. Nee, niet zonder overhemd, maar zonder ‚lap-top’ moet er in de toekomst worden vergaderd. Deze en soortverwante gadgets zoals iPhone, Sidekick en Blackberry bederven namelijk de toch al niet bijzonder goede communicatiecultuur, die er doorgaans bij dit soort vergaderingen heerst. Tijdens de bespreking worden dan naarstig e-mails gecheckt, wordt er gechat, ge-sms't, gegamed en geblogd. De ogen gericht op het scherm en ook de gedachten vast en zeker niet op de plek, waar ze eigenlijk zouden moeten zijn – te weten de vergadering. Daarom wordt er bij vele ondernemingen die dicht bij het online-gebeuren staan aan gedacht, de medewerkers tijdens vergaderingen het gebruik van draadloze informatietechnologieën volledig te verbieden.

Met deze maatregel hopen de voorstanders van het topless-concept niet alleen de symptomen van verdeelde attentie, het gebrek aan concentratie en de daarmee gepaard gaande dalende effectiviteit van vergaderingen met succes tegen te gaan. Tevens hoopt men de sociale factor, die door de opkomst van de mobiele online-services merkbaar heeft geleden, door de voorgeschreven abstinentie te versterken. Per slot van rekening heeft het tegelijk te maken met een tekort aan waardering als iemand zich heeft voorbereid en voor anderen spreekt, terwijl die anderen dan kijken wat er in de bioscoop draait en googelen naar de laatste beurskoersen.

Dat is zo ongeveer de teneur van een discussie, die vorig jaar voornamelijk door een blogbijdrage met de veelzeggende titel „My personal war against Crackberry“ werd gestart. De auteur Todd Wilkens, hoofd van een designonderneming in San Francisco, is van mening, dat een effectieve werkvergadering nauwelijks nog mogelijk is, als de deelnemers daaraan slecht deels aanwezig zijn. „Onvoldoende attentie leidt tot onvoldoende resultaten“, aldus Wilkens en hij vat de inhoud van de topless-filosofie zelfs in een kleine vergaderhandleiding samen. Regel twee: iemand moet zich in naam van de productiestijging impopulair maken en het mobiele speelgoed van de anderen afpakken. En ook al zal er eerst worden geklaagd, de online-junkies er zijn stiekem dankbaar voor enkele uren van hun verslaving te worden bevrijd.Entry #2 - Points: 14
anonymousView all tags
Er waait al een tijd een nieuw idee door de chefetages van Amerikaanse bedrijven: van nu af aan zouden werkmeetings, teamvergaderingen en presentaties alleen nog “topless” mogen. Menigeen, en vooral menige zij, vraagt zich wellicht geïrriteerd af of dit misschien betekent dat men voortaan in het kader van een verrassende opwelling van libertinisme in de Amerikaanse maatschappij, enkel nog half naakt vergadert.

De preutsheid van de Amerikaanse maatschappij indachtig mag dit idee meteen worden verworpen. De bedoeling is niet om zonder hemd te vergaderen maar zonder “laptop”. Deze en gelijkaardige gadgets als i-Phone, Sidekick en Blackberry bederven de sowieso niet al te beste communicatiecultuur die in dit soort vergaderingen over het algemeen heerst. Er worden ijverig e-mails gecheckt, er wordt gechat, ge-sms’t, gegamed en geblogd. De blik is op het scherm gericht en men is met zijn gedachten zeker niet waar men zou moeten zijn, met name in de meeting. Vandaar dat men in menig vooral “onlinegerelateerd” bedrijf met de gedachte speelt om medewerkers het gebruik van draadloze informatietechnologieën tijdens meetings volledig te verbieden.

Met deze maatregel hopen voorstanders van het topless concept niet enkel de symptomen van verdeelde aandacht, ontbrekende concentratie en de daaruit voortkomende dalende productiviteit van vergaderingen aan te pakken. Ook het sociale aspect, die sterk heeft geleden onder de opkomst van mobiele onlinediensten, hoopt men door de opgelegde onthouding te versterken. Het is tenslotte ook een flagrant gebrek van respect wanneer iemand zich voorbereid en tot anderen spreekt terwijl deze anderen bioscoopinformatie en de aktueelste beurskoersen googelen.

Dat is ongeveer de teneur van een discussie die verleden jaar voornamelijk door een bijdrage in een blog met de veelzeggende titel “My personal war against Crackberry” werd aangezet. De auteur Todd Wilkens, Chef van een Designagentschap in San Francisco is van mening dat efficiënt vergaderen nauwelijks nog mogelijk is wanneer de deelnemers er maar half bij zijn. “Halve aandacht leidt tot halve resultaten”, vindt Wilkens. In een handboekje over de etiquette bij meetings vat hij de topless filosofie samen. Regel twee: iemand moet zich onpopulair maken in naam van de productiviteitsverhoging en pakt de anderen hun mobiele speeltjes af. Ook al mopperen ze eerst – stiekem zullen de online-junkies u dankbaar zijn dat u ze voor een paar uurtjes van hun verslaving hebt verlost.Entry #3 - Points: 1
anonymousView all tags
Enige tijd een nieuw idee circuleert via Amerikaanse boardrooms en Companys: werkoverleg, teamvergaderingen en presentaties zijn welkom vanaf nu alleen in de vorm van "Topless Meetings". Geïrriteerde zal hebben zo veel vragen en zo veel meer dus als dit in de nasleep van een verrassende libertinisme van de Amerikaanse samenleving als gemiddelde van u nu kennen alleen topless? ...

Dit idee kan worden in de kennis van de preutsheid van de Amerikaanse maatschappij eveneens afgewezen. Nee, niet zonder een shirt, maar zonder, lap-bijeenkomsten top 'zal worden gehouden in de toekomst. Voor deze en aanverwante gadgets zoals iPhone, Blackberry en Sidekick vernietigen de al niet erg goede communicatie cultuur die vaak heerst in de vergaderingen van deze aard. Toen tijdens de vergadering gretig zal worden gecontroleerd e-mails worden chatten, kroonlijst, en gegamed Bloged. De ogen op de monitor en het idee zeker niet waar ze moesten zijn - namelijk in de vergadering. Daarom denken we in zo veel, vooral online-gerelateerde bedrijven verbiedt het geheel van het personeel bijeenkomsten, het gebruik van draadloze informatietechnologieën.

Met deze maatregel, de Prins van hoop rijden topless aanpak tegen te gaan niet alleen met succes de symptomen van verdeelde aandacht, gebrek aan concentratie en de daaruit voortvloeiende dalende productiviteit van vergaderingen. De sociale factor die heeft bijgedragen door de komst van de mobiele online diensten leed aanzienlijk, gehoopt wordt voorgeschreven door de onthouding versterkt. Ten slotte is het ook een kwestie van gebrek aan waardering, als men bereid, en spreekt voor anderen, terwijl googlen na de bioscoop en de meest recente aandelenkoersen.

Zoiets is de teneur van een discussie die vorig jaar gestart, voornamelijk door middel van een blog post met de suggestieve naam "Mijn persoonlijke oorlog tegen CrackBerry." De auteur Todd Wilkens, het hoofd van een ontwerpbureau in San Francisco, is van mening dat een doeltreffend werken nauwelijks mogelijk is als de deelnemers waren slechts gedeeltelijk aanwezig. "Onvolledige aandacht leidt tot onvolledige resultaten," aldus Wilkens, en vat de inhoud van de topless filosofie samen, zelfs in een kleine vergadering etiquette. Regel twee: Men moet in de naam van de verhoging van de productiviteit en het maken van onpopulaire bewegen hun mobiele ander speelgoed uit de ribben. Maar zelfs als ze mopperen op het eerste - in het geheim on-line-junkies zijn dankbaar voor een paar uur zal zijn bevrijd van hun verslaving.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.