ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Italian » Moldavian - 1 entries


From “La motivazione delle risorse umane per il successo di un'organizzazione” by Ranieri de Maria. 339 words
Le risorse umane all’interno di ogni organizzazione rivestono la massima importanza. Se è vero  che esse comportano maggiori difficoltà di gestione, tuttavia al loro interno sono insite elevate potenzialità di miglioramento, e ciò richiede un’attenzione particolare.

L’istruzione degli addetti deve essere curata dal punto di vista teorico e pratico, e a essi deve essere sempre fornita una chiara e forte motivazione allo svolgimento del lavoro. Ciò comporta che si proceda alla responsabilizzazione massima nell’adempimento delle funzioni, operando sempre verso l’integrazione, nel funzionamento della struttura e nel contesto sociale. Il personale deve essere orientato a concepire il lavoro o le sue attività, in generale, in funzione collettiva o sociale, e ogni addetto deve essere spinto a sviluppare un’attività formativa verso gli altri soggetti del capitale umano dell’organizzazione.

Ci sono più fattori che concorrono al successo di un’organizzazione. Se è importante che essa conti un’autorevole figura leader, è bene ricordare sempre che un capo esercita il suo ruolo all’interno di un gruppo strutturato. Il coordinamento pertanto non basta: appare essenziale il recepimento da parte del gruppo delle indicazioni del leader e l’azione conseguente del gruppo stesso.

La funzione di un organizzatore efficace è quella di trascinare i collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, aiutare a superare gli ostacoli e creare la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Come è evidente, se il gruppo non partecipa attivamente a queste azioni, rispondendo adeguatamente, tutto ciò che il leader compie non otterrà i frutti sperati. È necessario quindi porsi anzitutto un quesito: come si possono “convincere” le persone che fanno parte di un’organizzazione, e, in particolare, di un gruppo di staff, a seguire il leader partecipando attivamente al conseguimento dello scopo dell’organizzazione? La risposta è semplice e complessa al contempo: è necessario che le persone condividano le finalità dell’organizzazione. Non è sufficiente che siano solo consapevoli dell’esistenza di tali finalità e che le conoscano, ma è necessario che abbiano una consapevolezza attiva nel conseguirle e si sostengano a vicenda nel raggiungerle. Solo in tal modo si forma quella collaborazione che crea il lavoro di gruppo.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
anonymousView all tags
În cadrul oricărei organizaţii, resursele umane sînt de maximă importanţă. Dacă este adevărat că acestea implică eforturi mai mari de administrare, nu este mai puţin adevărat că în ele rezidă importante capacităţi de dezvoltare, iar acest lucru necesită o atenţie deosebită.

Instruirea angajaţilor trebuie asigurată din punct de vedere teoretic şi practic, şi este necesar ca acestora să li se ofere constant o motivaţie clară şi puternică pentru desfăşurarea activităţii. Acest lucru presupune să se procedeze la o maximă responsabilizare în îndeplinirea sarcinilor, acţionîndu-se constant în direcţia integrării, în funcţionarea structurii şi în contextul social. Personalul trebuie să fie orientat spre a concepe munca sau activităţile pe care le desfăşoară, în general, prin prisma funcţiei lor colective sau sociale, şi fiecare angajat trebuie stimulat să desfăşoare o activitate formativă în raport cu ceilalţi subiecţi ai capitalului uman din organizaţie.

Există mai mulţi factori care concură la succesul unei organizaţii. Dacă este important ca aceasta să conteze pe figura autoritară a unui manager, este de asemenea bine să ne amintim întotdeauna că un şef îşi exercită rolul în cadrul unei echipe structurate. Prin urmare, coordonarea nu este suficientă: devine esenţială recepţionarea de către echipă a indicaţiilor managerului şi acţiunea ulterioară a echipei propriu-zise.

Rolul unui organizator eficient este acela de a-i încuraja pe colaboratori, de a se confrunta cu problemele şi a le rezolva, de a ajuta la depăşirea obstacolelor şi de a crea motivaţia necesară pentru atingerea obiectivelor. Este evident că, dacă echipa nu participă activ la aceste acţiuni, răspunzînd în mod adecvat, tot ceea ce întreprinde managerul nu va duce la rezultatele scontate. Prin urmare, trebuie să ne punem înainte de toate o întrebare: cum pot fi „convinse” persoanele care fac parte dintr-o organizaţie şi, în special, dintr-un grup de personal, să-l urmeze pe manager, participînd activ la realizarea scopului organizaţiei? Răspunsul este în acelaşi timp simplu şi complex: este necesar ca persoanele în cauză să adere la obiectivele organizaţiei. Nu este suficient ca acestea să fie doar conştiente de existenţa unor astfel de obiective şi să le cunoască, trebuie ca ele să dea dovadă de o conştientizare activă în urmărirea obiectivelor respective şi să se susţină reciproc pentru a le atinge. Numai în acest fel se formează acea colaborare care generează munca în echipă.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.