ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Italian » Slovenian - 2 entries


From “La motivazione delle risorse umane per il successo di un'organizzazione” by Ranieri de Maria. 339 words
Le risorse umane all’interno di ogni organizzazione rivestono la massima importanza. Se è vero  che esse comportano maggiori difficoltà di gestione, tuttavia al loro interno sono insite elevate potenzialità di miglioramento, e ciò richiede un’attenzione particolare.

L’istruzione degli addetti deve essere curata dal punto di vista teorico e pratico, e a essi deve essere sempre fornita una chiara e forte motivazione allo svolgimento del lavoro. Ciò comporta che si proceda alla responsabilizzazione massima nell’adempimento delle funzioni, operando sempre verso l’integrazione, nel funzionamento della struttura e nel contesto sociale. Il personale deve essere orientato a concepire il lavoro o le sue attività, in generale, in funzione collettiva o sociale, e ogni addetto deve essere spinto a sviluppare un’attività formativa verso gli altri soggetti del capitale umano dell’organizzazione.

Ci sono più fattori che concorrono al successo di un’organizzazione. Se è importante che essa conti un’autorevole figura leader, è bene ricordare sempre che un capo esercita il suo ruolo all’interno di un gruppo strutturato. Il coordinamento pertanto non basta: appare essenziale il recepimento da parte del gruppo delle indicazioni del leader e l’azione conseguente del gruppo stesso.

La funzione di un organizzatore efficace è quella di trascinare i collaboratori, affrontare e risolvere i problemi, aiutare a superare gli ostacoli e creare la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Come è evidente, se il gruppo non partecipa attivamente a queste azioni, rispondendo adeguatamente, tutto ciò che il leader compie non otterrà i frutti sperati. È necessario quindi porsi anzitutto un quesito: come si possono “convincere” le persone che fanno parte di un’organizzazione, e, in particolare, di un gruppo di staff, a seguire il leader partecipando attivamente al conseguimento dello scopo dell’organizzazione? La risposta è semplice e complessa al contempo: è necessario che le persone condividano le finalità dell’organizzazione. Non è sufficiente che siano solo consapevoli dell’esistenza di tali finalità e che le conoscano, ma è necessario che abbiano una consapevolezza attiva nel conseguirle e si sostengano a vicenda nel raggiungerle. Solo in tal modo si forma quella collaborazione che crea il lavoro di gruppo.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Človeških virov v vsaki organizaciji, so izjemnega pomena. Čeprav so za upravljanje vključujejo več težav, vendar pa so del njih veliko možnosti za izboljšave, in to zahteva posebno pozornost.

Izobraževanje zaposlenih je treba obravnavati z vidika teoretičnega in praktičnega, in morajo vedno imeti jasno in močno motivacijo za delo. Gre za urejanje največje odgovornosti pri opravljanju nalog, ki delajo vedno v smeri vključevanja v delovanju strukture in družbenega konteksta. Osebje mora biti usmerjeno k predstavljati dela ali dejavnosti, na splošno, kolektivno ali družbeno funkcijo in vsak zaposleni je treba spodbujati, da razvijejo izobraževalne dejavnosti na druga področja človeškega organizacije.

Obstaja več dejavnikov, ki prispevajo k uspehu organizacije. Čeprav je pomembno, da ta številka računa avtoritativni vodja, vedno upoštevajte, da doseže svoj vodilno vlogo znotraj strukturirane skupine. Koordinacija torej ni dovolj: treba je zagotoviti, da izvajanje skupine terjatev, ki izhajajo iz vodja in delovanja skupine.

Funkcija je učinkovita organizacija za upor delavcev, za obravnavo in reševanje problemov, prispevalo k premagovanju ovir in ustvarjajo motivacijo za doseganje ciljev. Kot je očitno, če skupina ne dejavno sodelujejo pri teh ukrepih, ustrezno odzvali, ne glede voditelj ne dosega želenih rezultatov. Zato je treba vprašati prvo vprašanje: kako je mogoče "prepričati", ljudje, ki so del organizacije, in, še zlasti, skupina zaposlenih, da sledijo voditelja, ki ga dejavno sodelujejo pri doseganju namena organizacije? Odgovor je tako preprost in zapleteni: to je potrebno, da se ljudje delijo cilje organizacije. Ni dovolj, da se samo zavedajo obstoja take namene in ki vedo, vendar pa mora imeti aktivno ozaveščenosti, da bi dosegli in medsebojno podporo pri doseganju teh ciljev. Le na ta način obliki sodelovanja, ki ustvarja timsko delo.Entry #2 - Points:
View all tags
Človeški viri so v vsaki organizaciji izjemno pomembni. Po eni strani je res, da je upravljanje z njimi zelo težko, vendar po drugi strani skrivajo v sebi velike možnosti izboljšav in zato zahtevajo posebno pozornost.

Za izobraževanje zaposlenih je treba skrbeti s teoretičnega in praktičnega vidika. Vedno jim je treba dajati jasno in močno motivacijo za delo. To pomeni, da jim je treba zaupati kar največjo odgovornost pri uresničevanju nalog. Kar se tiče delovanja strukture in družbenega konteksta pa si je treba vedno prizadevati za integracijo. Osebje je treba usmerjati tako, da bi delo ali nasploh svoje dejavnosti razumeli v skladu z njihovo kolektivno ali družbeno vlogo. Vsakega zaposlenega je treba spodbujati k razvijanju kakšne formacijske dejavnosti, namenjene drugim subjektom v človeškem kapitalu organizacije.

K uspehu določene organizacije prispeva več dejavnikov. Če je po eni strani pomembno, da organizacija premore sposobno voditeljsko osebo, se je po drugi strani vedno dobro zavedati dejstva, da voditelj opravlja svojo vlogo znotraj neke strukturirane skupine. Zato koordiniranje še ni dovolj; očitno je, da sta bistvena tudi sprejemanje voditeljevih napotkov s strani skupine in delovanje, ki iz tega sledi.

Naloga učinkovitega organizatorja je v tem, da pridobiva sodelavce, da se sooča s problemi in jih razrešuje, da pomaga premagovati ovire in da vzbuja motivacijo za doseganje ciljev. Seveda voditeljevo delo ne bo doseglo pričakovanih sadov, če skupina pri njegovih ukrepih ne sodeluje dejavno, z ustreznim odzivanjem. Zato si moramo zastaviti predvsem naslednje vprašanje: kako je mogoče »prepričati« osebe, ki sestavljajo neko organizacijo ali – kar je še posebej pomembno – neko vodstveno skupino, naj sledijo voditelju z dejavnim sodelovanjem pri uresničevanju cilja organizacije? Odgovor je hkrati preprost in zapleten: osebe morajo soglašati o cilju organizacije. Ni dovolj, da le vedo za te cilje in da jih poznajo, ampak se jih morajo med njihovim uresničevanjem dejavno zavedati in pri tem drug drugega podpirati. Le na ta način prihaja do sodelovanja, iz katerega se rojeva skupinsko delo.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.