ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Catalan » Ukrainian - 2 entries


From "El 'dircom' pren importància" at El centim, Avui Paper Comunicació. October 19, 2008 - http://multimedia.avui.cat/pdf/08/1019/081019sup_a008.pdf 333 words
La comunicació empresarial està vivint la seva època daurada. La figura del director de comunicació ha passat d'ocupar un paper secundari a adquirir cada vegada més funcions i a esdevenir, en moltes ocasions, la mà dreta de presidents i consellers delegats de grans corporacions.

Diversos factors apunten en un mateix sentit. L'evolució que ha experimentat aquest sector dintre de les organitzacions, així com la creixent aparició d'agències i consultories especialitzades en aquests serveis, no fan altra cosa que confirmar que la manera de comunicar i de relacionar-se amb els diferents públics de les empreses resulta fonamental per al seu desenvolupament. Un estudi de l'Associació de Directius de Comunicació (Dircom) assegura que el 78% de les empreses disposa d'un departament de comunicació. Les empreses s'han adonat que en aquest entorn empresarial tan competitiu han d'oferir alguna cosa més que un producte. Una bona relació amb tots els seus públics pot suposar un gran avantatge. Per aquest motiu s'explica el creixement del sector, tant a l'interior de les companyies com a través de proveïdors externs, que són les agències i consultories de comunicació, uns aliats importants per als directius d'aquest àmbit.

I és que, amb el temps, les funcions i responsabilitats del director de comunicació han crescut i ara van molt més enllà de l'atenció a les consultes dels mitjans de comunicació. Per tant, les habilitats amb què ha de comptar un director de comunicació van més enllà de saber organitzar una roda de premsa o saber redactar un comunicat. També cal que sàpiga anticipar-se, que tingui una visió empresarial i estratègica i pugui assessorar tota l'organització. Entre les noves funcions que els directors de comunicació desenvolupen s'hi troben la gestió de la marca, l'organització d'esdeveniments, el màrqueting 0 les accions amb els treballadors. En aquest sentit, han hagut de passar molts anys fins que tota l'organització empresarial ha acceptat i ha assumit la presència del departament de comunicació i ha entès que la seva feina és una part més de l'estratègia de la companyia.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Ділове спілкування переживає свій золотий вік. Малюнок директора зв'язку повинен займати другорядну роль набуває все більше функцій і стати, у багатьох випадках право президентів і керівників великих корпорацій.

Кілька фактори вказують в одному напрямку. Розвиток цього сектора в рамках досвідчених організацій і зростаючу появи агентств і консультантів, які спеціалізуються на ці послуги, вони нічого не роблять, але підтверджують, що, як ми спілкуватися і взаємодіяти з різними громадськими компанія має важливе значення для їх розвитку. Дослідження з питань комунікації Management Association (Dircom) гарантує, що 78% компаній мають Департамент комунікацій. Компанії зрозуміли, що в цьому високо конкурентному бізнесі середовище має пропонувати щось більше, ніж продукт. Гарні відносини з усіма своїми громадськість може бути великою перевагою. Це пояснює, чому зростання цього сектора, як всередині компанії і через зовнішні постачальники, агенцій та консультантів, які повідомленні, деякі важливі союзники для менеджерів у цій галузі.

І з плином часу, ролі і обов'язки директора з комунікації і тепер вони виросли далеко за межами уваги на запити засобів масової інформації. Таким чином, навички, які повинні бути директор відділу комунікації за межами знаючи, що вони організували прес-конференцію або навчитися писати заяву. Ви також повинні знати, що чекати мають бачення бізнесу та стратегічні рекомендації для всієї організації. Серед нових функцій, які менеджери можуть знайти зв'язку розробити бренд-менеджменту, заходи з планування, маркетингу 0 акціями з співробітниками. У цьому сенсі, вони провели багато років, поки всі організації бізнесу прийняла і передбачалося присутність в Департамент комунікації і розуміє, що його робота є частиною стратегії компанії.Entry #2 - Points:
AleTer
AleTer
Spain
View all tags
Бізнес-комунікація нині переживає свій золотий вік. Фігура директора з бізнес-комунікації, якому раніше відводилася другорядна роль, тепер набуває дедалі більше функцій та стає у багатьох випадках правою рукою президентів і виконавчих директорів великих корпорацій.

Різноманітні фактори всі вказують в одному напрямку. Розвиток, якого цей сектор зазнав у структурі організацій, а також зростання кількості нових агентств і консультантів, які спеціалізуються на цих послугах, лише підтверджують, що спосіб спілкування та взаємодії компаній з різними групами клієнтів виявляється фундаментальним для їх розвитку. У дослідженні Асоціації директорів з питань комунікацій (Dircom) стверджується, що відділи з питань комунікацій існують у 78% компаній. Компанії усвідомлюють, що в сучасному бізнес-середовищі з його високим рівнем конкуренції треба пропонувати щось більше, ніж суто продукт. Встановлення гарних відносин з усіма колами клієнтів може означати велику перевагу. Саме цією причиною пояснюється зростання цього сектора як у структурі компаній, так і у формі зовнішніх постачальників таких послуг, якими є агенції та консультанти - важливі союзники для менеджерів у цій сфері.

Справа в тому, що з плином часу ролі і обов'язки директора з питань комунікацій вийшли далеко за межі відповідання на запити засобів масової інформації. Через це навички, які повинен мати директор з питань комунікацій не обмежуються вмінням організувати прес-конференцію чи відредагувати повідомлення. Йому також треба вміти передбачати, мати підприємницьке бачення та бути спроможним надавати підтримку всій організації. До нових функцій, що їх розвививають директори з питань комунікацій, належать бренд-менеджмент, організація заходів, маркетинг чи робота з співробітниками. У цьому сенсі мали проминути багато років, щоби підприємницькі структури визнали потребу в наявності відділу з питань комунікацій та зрозуміли, що його робота є складовою стратегії компанії.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.