ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Emilija Ivanovska » EU

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
2400 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
LanguagesTermTranslationGlossary name
English to Macedonian\"bancassurance\" operators банки-оператори кои продаваат услуги и производи на осигурување EU
English to Macedonian\'back-to-back\' loan паралелни заеми EU
English to Macedonian\'polluter pays\' principle принцип \"загадувачот плаќа\" EU
English to Macedonianabridged balance sheets скратени биланси на состојба EU
English to Macedonianacceding countries земјите пристапнички EU
English to Macedonianacceptances акцепти EU
English to Macedonianaccepted market practices прифатени пазарни практики EU
English to Macedonianaccepted practice прифатената практика EU
English to Macedonianaccepting office друштво кое го презема осигурителното портфолио EU
English to Macedonianaccession пристапувањето EU
English to Macedonianaccessories додатоци EU
English to Macedonianaccident and sickness insurance осигурување од последици на несреќен случај - незгода и здравствено осигурување EU
English to Macedonianaccident at work незгода на работно место EU
English to Macedonianaccidents незгоди EU
English to Macedonianaccompanying documents придружните документи EU
English to Macedonianaccount for претставуваат EU
English to Macedonianaccounting officer сметководителот EU
English to Macedonianaccounting officers сметководителите EU
English to Macedonianaccounting records сметководствената евиденција EU
English to Macedonianaccrual-based accounting пресметковно сметководство EU
English to Macedonianaccrual-based accounting сметководство на пресметковна основа EU
English to Macedonianaccrued income достасан ненаплатен приход EU
English to Macedonianaccrued interest нараснатата камата EU
English to Macedonianachievement of the internal market напредокот на внатрешниот пазар EU
English to Macedonianacquisition or disposal купување или продавање EU
English to MacedonianAct of Accession Актот за пристапување EU
English to Macedonianacting by a qualified majority постапувајќи со квалификувано мнозинство гласови EU
English to Macedonianaction programme акциона програма EU
English to Macedonianactual стварни EU
English to Macedonianactual value реалната вредност EU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next   Last
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
EU   2400
Finance  689
General   25
Medical  1
Show all glossaries +