Mobile menu

If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister
Thread poster: Jacek Krankowski
Jacek Krankowski  Identity Verified
English to Polish
+ ...
Jan 7, 2002

Dear All,Before I quote

http://www.gazeta.pl/alfa/artykul.jsp?dzial=0203010389&xx=625556

let me ask you: Do you think there is a need for a Polish-language ProZ forum?Nauka polskiegoJoanna Szczepkowska (04-01-02 12:00)Piêkna jest nasza mowa. Piêkna, ale trudna. Dlatego da³am mojemu nauczycielowi od angielskiego swój wierszyk. A Wy, kochane dzieci, odpowiedzcie na pytanie: \"Czy mo¿na go przet³umaczyæ na angielski?\".Cudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy Ty wiesz¿e tym œwistem co tu œwiszczy wieszczy³ wieszcz?Id¹c w œlady za swym wieszczemte¿ siê w chrzêœcie œwistu streszczêcudzoziemcze. Cichy goœciu. Czy wiesz, ¿ew czasie suszy such¹ szos¹, mkn¹c w pocie,na przyczó³ku przeczekaæ musisz deszczi szczêkaj¹c przyzêbiem grz¹Ÿæ w b³ocie,bo Ci szadzi¹ przesz³y czêœci i czeœæ.Odurzony szar¹ m¿awk¹ i ¿ytemszczêkoœcisku doœwiadczysz co i rusz,a¿ do Bieszczad dotar³szy przed œwitemw przykr¹ prze³êcz trzeba SIUSIU Wœród burzTaszcz¹c czaszkê sw¹ w puszczy czeluœciach,mo¿esz sczezn¹æ przesi¹kniêty na koœæ,kiœci¹ liœci susz¹c szcz¹tki nagoœci,œci¹gn¹æ czarci œwierzb, psikus i z³oœæ.Wtedy czujna szczwana krztyna z pryszczamiw krzak ciê wciœnie, szargaj¹c œliczny brzaski wszczniesz brzd¹ca wœród chaszczy i darniwrzeszcz¹c: \"Brzydszaæ ni¿ wasz Przasnysz przy d¿d¿ach!\".Uciekaj¹c jeœli bêdziesz siê szasta³,jakimœ szlakiem zwiêkszaj¹c szorstkoœæ stóp,chc¹c siê podszyæ pod Mieszka i Piasta,to wszczniem partiê - \"Nasza szosa\" - iœ trup.Dzier¿¹c ¿erdzie podniesiem ciœnienie\"Precz z szos! Precz! Cudzoziemcy psia ich maæ!Dziœ wskroœ ciê prapszeniczne wspó³plemiêpójdzie iœæ - jak dojdzie, stanie praæ!\".Such¹ szos¹ w czasie suszy, mkn¹c w pocie,dojrzysz w rzeki skacz¹cych dziewic sznurza to, ¿e Ty dziœ œmia³¿eœ w swym wozieprzestrzeñ szos psuæ - czysta hañba Twych kó³!Szepty mê¿czyzn za brzuchami spod koszulrozszarpanych Rejtanem poœród szos,strzêpi¹c p³ótno zamrucz¹ na g³osy:\"Na guzikach naszych w poœlizg wpadnie goœæ!\".Jeœli zechcesz na szosie choæ postaæ,bo Ci jaŸñ zassie w lêdŸwiach, zi¹b i szadŸ,przeczekamy na szlaku przy wrzosachprapszenicznej kiœæ grzecznoœci Ci daæ.Jeœli coœ Ciê zatrzyma przy Pszczyñsku- masz ci los! W suchej szosie wra¿a ¿erdŸ!przyczaimy cicho siê w Szczebrzeszyñskiem,tam gdzie chrz¹szcze w garœæ siê wziê³y - w trzcinach œmieræ!


Direct link Reply with quote
 

Parrot  Identity Verified
Spain
Local time: 23:16
Member (2002)
Spanish to English
+ ...
You mean the Polish need tongue-twisters? Mar 19, 2002

I\'m surprised.

Direct link Reply with quote
 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

If you think \"obydwojgiem oczu\" is difficult, check out this Polish tongue-twister

Advanced search


Translation news

memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs