ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Actividades Continuadas działalność kontynuowana Iwona Rutkowska
Administradores Solidarios / Administradores Mancomunados administratorzy łączni i solidarni (Non-member)
ajustes por errores korekta z tytułu błędów (Non-member)
Albarán Dokument WZ (Non-member)
aportación wkład (zarówno gotówkowy jak i rzeczowy) Ossetta
apunte zapis (Non-member)
Asiento contable pozycja księgowa (Non-member)
Ámbito obszar (Non-member)
comrpomisos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación nie ma zobowiązań związanych z rozbiórką, usunięciem czy remontem posiadanych środków trwałych (Non-member)
Contabilizar reflejando la división del efecto ujmować z uwzględnieniem podziału (Non-member)
contratos migrados Opcja dostępna jedynie dla "zmigrowanych" umów. (Non-member)
cuadro básico struktura wewnętrzna (budżetu) (Non-member)
cuenta de ajuste konto korygujące Ossetta
cuenta de cotización konto ubezpieczenia społecznego (Non-member)
Declaración de Princicpios de Contabilidad Oświadczenie o przyjętych zasadach rachunkowości (Non-member)
Declaración oficial/fiscal deklaracja/zeznanie podatkowa(e) (Non-member)
desglose analítico ewidencja analityczna (Non-member)
diferenciar / distinguir z rozróżnieniem / odróżniając (patrz poniżej) (Non-member)
Domiciliación bancaria domicyl bankowy/adres bankowy (Non-member)
dotación por insolvencia de trafico utworzenie/zwiększenie rezerw na należności wątpliwe (Non-member)
efectos wierzytelności (Non-member)
Efectos comerciales Gestión Cobro papiery wartościowe w windykacji (Non-member)
el mayor de cuentas księga główna (Non-member)
entrada impagados Zapis/pozycja - brak płatności/nieuregulowane płatności (Non-member)
Factura con la prioridad cambiada Już istnieje faktura ze zmienionym priorytetem. (Non-member)
facturación de cierre faktura końcowa (Non-member)
gastos no activables koszty nie podlegające kapitalizacji (Non-member)
Importe de la ejecución material Wartość rzeczywista zrealizowanych robót (Non-member)
Master bazowy, wyjściowy, wzorcowy, pierwotny, master. (Non-member)
medio de pago vs. forma de pago sposób płatności / podstawa płatności (Non-member)
naturaleza rodzaj (Non-member)
Partes vinculadas > P. Clave Jednostki powiązane > Personel kluczowy (Non-member)
partidas alzadas ryczałt (Non-member)
periodificación Rozliczenia międzyokresowe (Non-member)
plan presupuestario público preliminarz wydatków publicznych (Non-member)
plusvalía tácita uktyte (domniemane) nadwyżki wartości ...
precio de coste vs precio venta al publico cena wytworzenia/koszt produkcji vs cena detaliczna (Non-member)
Procesando datos przetwarzanie danych (Non-member)
producto padre/hijo produkt nadrzędny/podrzędny (Non-member)
productos obsoletos o de lento movimiento produkty/artykuły prestarzałe lub o słabej rotacji (Non-member)