ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
acciones no endosables akcje nie podlegające indosowaniu (Non-member)
activar contablemente patrz niżej (Non-member)
Agencia Tributaria urząd podatkowy/skarbowy lub Agencia Tributaria (Non-member)
Bases imponibles a compensar Różnice o charakterze przejściowym do wyrówania w nastęnych okresach rozliczeniowych (Non-member)
Cierre registral Wykreślenie wpisu (w Rejestrze Handlowym) (Non-member)
coeficiente fiscal współczynnikamortyzacji dla amortyzacji podatkowej (Non-member)
Comisión Fiscalizadora Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli (Non-member)
Cuota íntegra estatal vs Cuota íntegra autonómica Kwota całkowita podatku krajowego / wsp. autonomicznej (Non-member)
cuota derivada zobowizania z tytułu podatku VAT (Non-member)
Derivados por (sobre) tipo de cambio instrumenty pochodne na różnice kursowe (Non-member)
Diligencia de Formulación de Cuentas Anuales Przygotowanie Sprawozdania Rocznego (Non-member)
domicilio/vecindad miejsce zamieszkania/obywatelstwo regionalne Aleksandra Wójcik
El escrito indicará el Tribunal W piśmie zostanie wskazany Sąd ...
En uso de la palabra zabierając głos (Non-member)
Estimación directa metoda bezpośrednia Kasia Platkowska
Estimación objetiva metoda przedmiotowa/celowa Kasia Platkowska
formalización de deudas obsługa długu (Non-member)
frío, calor instalacje wodociagowe, cieplne, chlodnicze i klimatyzacja (Non-member)
Inspección General de Justicia Generalny Inspektorat Sprawiedliwości (Non-member)
Ley(es) de actualización zmiany standardów / przepisów o rachunkowości (Non-member)
meritación częstotliwość (płatności) Kasia Platkowska
multigrupo jednostki / przedsiębiorstwa / podmioty powiązane (Non-member)
obligado tributario podmiot obowiązany (Non-member)
pension compensatoria del conyuge/ anualidades por alimentos Świadczenia alimentacyjne: pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami/na rzecz dzieci Aleksandra Hasior
prestamo participativo pożyczka konsorcjalna od udziałowcy Remigiusz Drewniak KONTYNENT
recargo de equivalencia oplata wyrownawcza (Non-member)
renta del arrendamiento considerada como canon o beneficio empresarial opłata za dzierżawienie uważana za należności licencyjne lub zysk przedsiębiorczy (Non-member)
Situación censal Wypis z Rejestru Podatników (Non-member)
tasa retributiva de servicios opłata urzędowa / taksa (Non-member)
TME=Tipo medio estatal vs TMA=Tipo medio autonómico średnia stawka krajowa / średnia stawka wspólnoty autonomicznej (Non-member)
Valor de ventas atribuido oszacowana wartosc sprzedazy (Non-member)