ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
acciones no endosables akcje nie podlegające indosowaniu Olga Furmanowska
activar contablemente patrz niżej Olga Furmanowska
Agencia Tributaria urząd podatkowy/skarbowy lub Agencia Tributaria (Non-member)
Bases imponibles a compensar Różnice o charakterze przejściowym do wyrówania w nastęnych okresach rozliczeniowych Olga Furmanowska
Cierre registral Wykreślenie wpisu (w Rejestrze Handlowym) Olga Furmanowska
coeficiente fiscal współczynnikamortyzacji dla amortyzacji podatkowej Olga Furmanowska
Comisión Fiscalizadora Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli Olga Furmanowska
Cuota íntegra estatal vs Cuota íntegra autonómica Kwota całkowita podatku krajowego / wsp. autonomicznej Ossetta
cuota derivada zobowizania z tytułu podatku VAT (Non-member)
Derivados por (sobre) tipo de cambio instrumenty pochodne na różnice kursowe Olga Furmanowska
Diligencia de Formulación de Cuentas Anuales Przygotowanie Sprawozdania Rocznego Olga Furmanowska
domicilio/vecindad miejsce zamieszkania/obywatelstwo regionalne Aleksandra Wójcik
El escrito indicará el Tribunal W piśmie zostanie wskazany Sąd ...
En uso de la palabra zabierając głos Olga Furmanowska
Estimación directa metoda bezpośrednia Kasia Platkowska
Estimación objetiva metoda przedmiotowa/celowa Kasia Platkowska
formalización de deudas obsługa długu Olga Furmanowska
frío, calor instalacje wodociagowe, cieplne, chlodnicze i klimatyzacja (Non-member)
Inspección General de Justicia Generalny Inspektorat Sprawiedliwości Olga Furmanowska
Ley(es) de actualización zmiany standardów / przepisów o rachunkowości Olga Furmanowska
meritación częstotliwość (płatności) Kasia Platkowska
multigrupo jednostki / przedsiębiorstwa / podmioty powiązane Olga Furmanowska
obligado tributario podmiot obowiązany Olga Furmanowska
pension compensatoria del conyuge/ anualidades por alimentos Świadczenia alimentacyjne: pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami/na rzecz dzieci Aleksandra Hasior
prestamo participativo pożyczka konsorcjalna od udziałowcy Remigiusz Drewniak KONTYNENT
recargo de equivalencia oplata wyrownawcza (Non-member)
renta del arrendamiento considerada como canon o beneficio empresarial opłata za dzierżawienie uważana za należności licencyjne lub zysk przedsiębiorczy (Non-member)
Situación censal Wypis z Rejestru Podatników Olga Furmanowska
tasa retributiva de servicios opłata urzędowa / taksa (Non-member)
TME=Tipo medio estatal vs TMA=Tipo medio autonómico średnia stawka krajowa / średnia stawka wspólnoty autonomicznej Ossetta
Valor de ventas atribuido oszacowana wartosc sprzedazy Olga Furmanowska