ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
acciones aportadas udziały wniesione do spólki (w momencie założenia) (Non-member)
ACTA DE ASISTENCIA protokół uczestnictwa (na terenie budowy) (Non-member)
acto de trascendencia real akt o rzeczywistym znaczeniu ...
adiciones zwiększenia (nabycie nowych udziałów i akcji) (Non-member)
afectaciones obciążenia (Non-member)
albarán potwierdzenie odbioru/dokument WZ (Non-member)
conformar el perímetro de consolidación wchodzić w zakres konsolidacji (Non-member)
dotar provisión por depreciación utworzyć rezerwę na amortyzację (Non-member)
esfuerzo en margen preciso obniżenie marży konieczne/niezbędne do.... (Non-member)
gastos inherentes koszty właściwe/przynależne (Non-member)
Integración Global Konsolidacja metodą pełną (Non-member)
intereses explícitos odsetki określone/ustalone/zdefiniowane (Non-member)
inutilización de los títulos unieważnienie papierów wartościowych (Non-member)
personalización de los productos personalizacja produktów, dostosowywanie produktów do potrzeb XXX (klienta itp.) Monika Jakacka Márquez
régimen de Propiedad Horizontal odrębna własnośc nieruchomości (Non-member)
sanear inventarios obsoletos likwidować przestarzałe zapasy (Non-member)
suscrito y desembolsado objęty i opłacony/(w całości) objęty i pokryty (Non-member)
suspención cautelar judicial prawny środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia (Non-member)
títulos talonarios odcinki akcji/kupony akcji (Non-member)
tenencia y disfrute de valores mobiliarios posiadanie i czerpanie korzyści z wszelkiego rodzaju papierów wartościowych (Non-member)
transimisión onerosa/gratuita przekazanie odpłatnie/nieodpłatnie (Non-member)
trazabilidad metodologia śledzenia i odtwarzania procesów produkcji żywności (traceability). (Non-member)
valores de reposición wartości odtworzenia (Non-member)