ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
Gas nafta, frac. pesad. hidrog. benzyna lakowa, frakcja ciężka, uwodorniona !!! (Non-member)
vapores nitrosos, amoniacales y fluoruros opary zwi¹zków azotowych, amoniakalnych i fluorowych (Non-member)
2-butanona-oxima oksym 2-butanonu (Non-member)
2-Butino-1,4-diol 2-butyno-1,4-diol (Non-member)
2-N-octil-4-isotiazolín-3-ona 2-N-oktylo-4-izotiazolino-3-on (Non-member)
2.5 mg (F)/m3 2.5 mg (F)/m3 (Non-member)
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on (Non-member)
Aditivo fluidificante libre de cloruros domieszka uplastyczniająca bez chloru (Non-member)
aditivos nivelantes. dodatki samopoziomuj¹ce/niwelujące (Non-member)
agentes complejantes odczynnik maskujący (Non-member)
agentes quelantes środki chelatujące (Non-member)
Alcohol bencílico alkohol benzylowy (Non-member)
Alquilbencenosulfonato potásico alkilobenzenosulfonian potasowy (Non-member)
alquilglicosuro de alcohol graso alkiloglikozyd alkoholu tłuszczowego (Non-member)
amonios cuaternarios czwartorzędowe związki amoniowe (Non-member)
antisedimentante antysedytementacyjny Marlena Trelka
arcilla sepiolita glinka sepiolitowa (Non-member)
Ác. Dodecilbencensulfónico kwas dodecylobenzenosulfonowy (Non-member)
Ácido Cresílico kwas krezolowy, krezol (Non-member)
Betún modificado con polímero... Bitum modyfikowany polimerem,... (Non-member)
Bifenol-F Epiclorhidrazina...attn! Bisfenol F-epichlorohydryna...attn (Non-member)
CEFIC-HSPA norma/numer rejestru CEFIC-HSPA (Non-member)
Cemento aluminoso cement glinowy (Non-member)
Cianamida de Calcio cyjanamid wapnia liz askew
complejantes środki kompleksujące (Non-member)
cPoises centypuazy (Non-member)
de obras de contención. prac nad konstrukcjami oporowymi (Non-member)
Diisocianato de m-tolilideno diizocyjanian tolueno-2,4-diylu (Non-member)
Diisocianato difenilmetano diizocyjanian difenylometanu (Non-member)
Diisocianato isofrona Diizocyjanian izoforonu (Non-member)
disacárido repetitivo powtarzający się disacharyd (Non-member)
Disolución acuosa de isotiazolinonas roztwór wodny izotiazolinonów (Non-member)
disolución de sal nitrosa roztwór azotanu potasu Maciej Andrzejczak
disolvente aromatico ligero rozpuszczalnik aromatyczny lekki (Non-member)
disolvente hidrocarbonado isoparafínico rozpuszczalniki (izoparafiny) (Non-member)
disolventes clorados y aromáticos rozpuszczalniki chlorowe i aromatyczne (Non-member)
disolventes hidrocarbonatos aromaticos rozpuszczalniki (węglowodory aromatyczne) (Non-member)
dispersión acuosa dyspersja/zawiesina wodna (Non-member)
Dispersión de estearato de calcio dyspersja stearynianu wapnia (Non-member)
Emulsión de caucho-betún emulsja kauczukowo-bitumiczna (Non-member)