ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
imputar operaciones de valores zaksięgowanie/księgowanie transakcji na papierach wartościowych (Non-member)
acoger al régimen especial obejmować specjalnymi warunkami (Non-member)
activos con plusvalias latentes aktywa o niezrealizowanym wzroście wartości (Non-member)
Agente Mediador Oficial Zawodowy pośrednik (Non-member)
avances en cuenta corriente linia kredytowa w rachunku bieżącym ...
 Valores representativos de deuda Dłużne papiery wartościowe (Non-member)
útil zysk/dochód (Non-member)
bajas (de instrumentos financieros) zdjęcie ze stanu / wyrejestrowanie (Non-member)
bastanteo potwierdzenie pełnomocnictwa (Non-member)
beneficio atribuido zysk (dochód) przypisany (Non-member)
beneficios de exclusion y orden wskazanie przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji (Non-member)
beneficios de excusión prawo do wskazania przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji Monika Jakacka Márquez
beneficios de orden zasada pierwszeństwa (spłaty długu/wierzycieli) (Non-member)
Beneficios fiscales: censal y ordenanza Ulgi podatkowe: związane z rozpoczęciem działności/wyborem trybu opodatkowania i wg ordynacji podatk (Non-member)
Boleto bancario odcinek wpłaty Aleksandra Wójcik
calificaciones registrales udokumentowanie prawa do nieruchomości Joanna Kłębicka
caracter universal (de la garantia /aval) ogólny zasięg (Non-member)
carta-orden polecenie przelewu (Non-member)
certifcado/certificación de posiciones (bancarias) zaświadczenie o stanie kont (Non-member)
certificación de obra częściowy odbiór prac (Non-member)
certificación registral wpisy do ksiąg wieczystych Monika Jakacka Márquez
certificado de moneda nacional / extranjera certyfikat depozytowy nominowany w walucie krajowej/obcej (Non-member)
Cheque esta marcado. czek przekreslony/zakreslony (Non-member)
comprometido zagwarantowany budżet (Non-member)
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące / warunki zwolnienia (hipoteki) (Non-member)
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące ...
consumo (de edificios, de terrenos) - cuenta de peridas y ganancias zużycie (zakupionych) budynków/ obiektów budowlanych, zużycie terenów i ziemi (Non-member)
contragarantia por decuento de papel o avales poręczenie zwrotne (Non-member)
contrato de relevo Umowa o pracę na zastępstwo Kasia Platkowska
cuaderno de ventas raport sprzedaży (Non-member)
cuenta asociada rachunek powiązany (Non-member)
cuenta corriente de crédito rachunek z saldem kredytowym (Non-member)
cuenta de intermediación konto maklerskie (Non-member)
cuenta indistinta rachunek wspólny (rozłączny) Kasia Platkowska
cuota bonificada kwota podlegająca odliczeniu Maciej Andrzejczak
cuota integra Kwota podstawy opodatkowania po zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej (Non-member)
cuota tributaria municipal vs. recargo provincial wysokość podatków miejskich/gminnych vs inne opłaty lokalne/powiatowe/regionalne (Non-member)
deklaracja wekslowa declaración cambiaria (Non-member)
Derechos de traspaso wydatki z tytułu najmu lub dzierżawy (Non-member)
descuento comercial dyskonto weksli / faktoring niepełny (Non-member)