ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
imputar operaciones de valores zaksięgowanie/księgowanie transakcji na papierach wartościowych Ossetta
acoger al régimen especial obejmować specjalnymi warunkami (Non-member)
activos con plusvalias latentes aktywa o niezrealizowanym wzroście wartości (Non-member)
Agente Mediador Oficial Zawodowy pośrednik Ossetta
avances en cuenta corriente linia kredytowa w rachunku bieżącym ...
 Valores representativos de deuda Dłużne papiery wartościowe Ossetta
útil zysk/dochód Ossetta
bajas (de instrumentos financieros) zdjęcie ze stanu / wyrejestrowanie (Non-member)
bastanteo potwierdzenie pełnomocnictwa (Non-member)
beneficio atribuido zysk (dochód) przypisany (Non-member)
beneficios de exclusion y orden wskazanie przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji Ossetta
beneficios de excusión prawo do wskazania przez poręczyciela na majątek dłużnika głównego podlegający egzekucji Monika Jakacka Márquez
beneficios de orden zasada pierwszeństwa (spłaty długu/wierzycieli) (Non-member)
Beneficios fiscales: censal y ordenanza Ulgi podatkowe: związane z rozpoczęciem działności/wyborem trybu opodatkowania i wg ordynacji podatk Ossetta
Boleto bancario odcinek wpłaty Aleksandra Wójcik
calificaciones registrales udokumentowanie prawa do nieruchomości Joanna Kłębicka
caracter universal (de la garantia /aval) ogólny zasięg (Non-member)
carta-orden polecenie przelewu Ossetta
certifcado/certificación de posiciones (bancarias) zaświadczenie o stanie kont (Non-member)
certificación de obra częściowy odbiór prac (Non-member)
certificación registral wpisy do ksiąg wieczystych Monika Jakacka Márquez
certificado de moneda nacional / extranjera certyfikat depozytowy nominowany w walucie krajowej/obcej (Non-member)
Cheque esta marcado. czek przekreslony/zakreslony (Non-member)
comprometido zagwarantowany budżet (Non-member)
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące ...
condiciones resolutorias warunki rozwiązujące / warunki zwolnienia (hipoteki) (Non-member)
consumo (de edificios, de terrenos) - cuenta de peridas y ganancias zużycie (zakupionych) budynków/ obiektów budowlanych, zużycie terenów i ziemi (Non-member)
contragarantia por decuento de papel o avales poręczenie zwrotne (Non-member)
contrato de relevo Umowa o pracę na zastępstwo Kasia Platkowska
cuaderno de ventas raport sprzedaży (Non-member)
cuenta asociada rachunek powiązany (Non-member)
cuenta corriente de crédito rachunek z saldem kredytowym (Non-member)
cuenta de intermediación konto maklerskie (Non-member)
cuenta indistinta rachunek wspólny (rozłączny) Kasia Platkowska
cuota bonificada kwota podlegająca odliczeniu Maciej Andrzejczak
cuota integra Kwota podstawy opodatkowania po zastosowaniu odpowiedniej skali podatkowej Ossetta
cuota tributaria municipal vs. recargo provincial wysokość podatków miejskich/gminnych vs inne opłaty lokalne/powiatowe/regionalne Ossetta
deklaracja wekslowa declaración cambiaria Ossetta
Derechos de traspaso wydatki z tytułu najmu lub dzierżawy (Non-member)
descuento comercial dyskonto weksli / faktoring niepełny Ossetta