ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
"directrices de la normativa aplicable" wytyczne w zakresie obowiązujących przepisów/wytyczne odnośnie stosowanych zasad (Non-member)
acción powództwo (Non-member)
activación rozpoczęcie (w kontekście jak poniżej) (Non-member)
actos "intervivos" czynności prawne między żyjącymi (Non-member)
adquirir en bloque nabycie całości (Non-member)
al contado de la totalidad del Precio platnosc w gotowce calej kwoty (Non-member)
Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez hiszpański Urząd Skarbowy Monika Jakacka Márquez
arbitraje ejecutivo arbitraż z tytułem wykonawczym (Non-member)
arbitrio podatki komunalne (Non-member)
Arras / Contrato de arras zadatek/nienotarialna umowa przedwstępna (Non-member)
asuntos y intereses interesy Maciej Andrzejczak
boletín de pago odcinek składki ubezpieczeniowej (Non-member)
causar protestas składać sprzeciwy Aleksandra Hasior
certificación valorada wykaz z podaniem wartości [elementów dostawy] (Non-member)
Cesión de suelo por obra futura cesja terenu w zamian za część wybudowanych na nim budynków/cesja terenu za udział w wybudowanym obiekcie (Non-member)
Con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña..... "jezeli zajdzie taka potrzeba (odbędzie się?) w obecności prawnika, Pani/Pana ..." (Non-member)
con renuncia expresa zrzekając się nieodwołalnie (Non-member)
con una ocupación de o maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy Aleksandra Wójcik
condición warunek, stan, położenie, sytuacja (Non-member)
contrato de agencia umowa agencyjna (Non-member)
contrato de ingeniería umowa na świadczenie usług inżynierskich (Non-member)
contrato de opción de compra umowa z opcją wykupu Aleksandra Hasior
copia simple odpis aktu notarialnego bez poświadczenia zgodności z oryginałem (Non-member)
copys slogany reklamowe objęte prawem autorskim (Non-member)
crédito no endosable kredyt bez indosu/bez prawa indosu ...
cuerpo cierto patrz poniżej (Non-member)
dar altas y bajas (w poniższym kontekście) przeprowadzać rejestrację i wyrejstrowanie w organach podatkowych (Non-member)
de dasarrollo de la citada ley określającego przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy (Non-member)
De una parte, domicilio a efectos del presente contrato... z siedzibą dla celów niniejszej umowy (Non-member)
Declaración cuentas anuales Roczne sprawozdanie finansowe (Non-member)
dejes de cuenta y abandono de mercancías odmowa odbioru i zrzeczenie się towarów (Non-member)
derechos autorizados opłata za zaświadczenie/opłata administracyjna (Non-member)
diligencia (w tym kontekście) patrz: poniżej (Non-member)
documento sin cuantía dokument/umowa bez określonej/podanej wartości Monika Jakacka Márquez
elevación a públicos sporządzenie aktu notarialnego (Non-member)
en su propio nombre y derecho (działa/występuje) w swoim imieniu i na własny rachunek / w zgodzie z prawem Monika Jakacka Márquez
escritura autorizada akt notarialny sporządzony przez Monika Jakacka Márquez
ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES Uchwała Spółki potwierdzna notarialnie / sporządzona w formie aktu notarialnego (Non-member)
escritura de novación modificativa no extintiva umowa nowacji modyfikująca, lecz nie powodująca wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania Joanna Kłębicka
evicción rękojmia za wady prawne (Non-member)