ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
expedientes de ocupación y afección de terrenos sprawy związane z przejęciem i zmianą klasyfikacji terenów Ossetta
numéricamente considerado pod względem liczbowym/ pod względem arytmetycznym Ossetta
servidumbre de uso personal służebność osobista (Non-member)
"por desembolso no exigidos" Należne wpłaty na kapitał podstawowy - niewymagalne Ossetta
(interveniente) excluyente principal Interwenient główny (Non-member)
Abogacia del Estado Adwokatura Państwowa Ossetta
acaparamiento de terrenos koncentracja ziemi (Non-member)
acordar no tener por preparado orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym Ossetta
actos de riguroso dominio czynności prawne związane z pełnym prawem własności/prawem wyłącznej własności Kasia Platkowska
adjudicación por sorteo przydzielenie w drodze losowania (Non-member)
administración con competencia sancionadora organy administracji uprawnione do nakładania (wymierzania) sankcji (kary) Marlena Trelka
administrador solidario/ administrador unico członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji/ zarząd jednoosobowy Ossetta
alter ego prokurent/działalność per procuram/pełnomocnictwo handlowe/ \"alter ego spółki\" Ossetta
amortización sin canje ni pago alguno umorzenie [akcji] bez zamiany ani zapłaty sumy akcji Ossetta
anticresis Antychreza / umowa zastawna (Non-member)
aportación tutaj: dane, informacje, sprawozdania Ossetta
aportación del pleno dominio aport [rzeczowy] w formie tytułów własności [udziałów i akcji] Ossetta
arbitraje de equidad sąd polubowny rozstrzgający wg zasad słuszności Ossetta
arbitrariedad manifiesta jawna samowola Kasia Platkowska
AUT.TRANS. automatyczna skrzynia biegów Ossetta
Auto interlocutorio postanowienie przedstanowcze sądu/postanowienie niekończące postępowania w sprawie Ossetta
órgano jurisdiccional de instancia sąd pierwszej instancji / sąd instancyjny Monika Jakacka Márquez
único jedyny/a (klauzula, punkt, itp.) (Non-member)
B.M. Bienes Muebles (Non-member)
bajo apercibimiento de apremio pod rygorem wszczęcia (sądowego) postępowania egzekucyjnego Ossetta
Boletin Oficial del Estado Dziennik Urzędowy Boletín Oficial del Estado (BOE) Remigiusz Drewniak KONTYNENT
calificación urbanística kwalifikacja urbanistyczna (Non-member)
capacidad de obrar zdolność do czynności prawnych Marlena Trelka
Censor segundo de la junta directiva (del Colegio Notarial) członek sądu dyscyplinarnego izby notarialnej (Non-member)
circunstancia agravante de comisión okoliczność obciążająca (naruszenia) Marlena Trelka
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal okoliczności osobiste,wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające, odpowiedzialność karną Ossetta
con cualidad ordinaria de sin perjuicio zgodnie z właściwością i bez zastrzeżeń Ossetta
con o sin reserva de ejercicio z zatrzeżeniem lub bez zatrzeżenia czynności, do których uprawnia dane pełnomocnictwo (Non-member)
con su respetiva cadena de custodia z łańcuchem dowodowym ...
concurrencia/concurso uczestnictwo/udział Ossetta
concurso, concursal upadłość, upadłościowy ...
copia sin efectos ejecutivos Kopia/odpis bez mocy tytułu egzekucyjnego/wykonawczego (Non-member)
cuadro de sustituciones lista odwoławcza (Non-member)
cuenta de capital vs. cuenta de reserva indisponible de la Sociedad konto "kapitał zakładowy" vs konto "kapitał rezerwowy/zapasowy nieprzeznaczony do podziału" Ossetta
cuota liquida a pagar kwota podatku do zapłaty Ossetta