ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas

KudoZ open glossaries (KOG)

Terms translated by ProZ.com translators via the KudoZ help network

« KudoZ open glossary

Related resources
Spanish to Polish translators (0)
Other online glossaries in this pair (0)

Browse the KudoZ open glossary
Language pair Field – CTRL- or SHIFT- click to select multiple
Source:
Target:
Browse by letter:   ALL  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Term Translation Entered by
expedientes de ocupación y afección de terrenos sprawy związane z przejęciem i zmianą klasyfikacji terenów (Non-member)
numéricamente considerado pod względem liczbowym/ pod względem arytmetycznym (Non-member)
servidumbre de uso personal służebność osobista (Non-member)
"por desembolso no exigidos" Należne wpłaty na kapitał podstawowy - niewymagalne (Non-member)
(interveniente) excluyente principal Interwenient główny (Non-member)
abogacía del estado/abogado del estado doradca prawny Służby Prawnej Państwa Aleksandra Wójcik
Abogacia del Estado Adwokatura Państwowa (Non-member)
acaparamiento de terrenos koncentracja ziemi (Non-member)
acordar no tener por preparado orzekać, że nie czyni zadość wymogom prawnie nakazanym (Non-member)
actos de riguroso dominio czynności prawne związane z pełnym prawem własności/prawem wyłącznej własności Kasia Platkowska
adjudicación por sorteo przydzielenie w drodze losowania (Non-member)
administración con competencia sancionadora organy administracji uprawnione do nakładania (wymierzania) sankcji (kary) Marlena Trelka
administrador solidario/ administrador unico członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji/ zarząd jednoosobowy (Non-member)
alter ego prokurent/działalność per procuram/pełnomocnictwo handlowe/ \"alter ego spółki\" (Non-member)
amortización sin canje ni pago alguno umorzenie [akcji] bez zamiany ani zapłaty sumy akcji (Non-member)
anticresis Antychreza / umowa zastawna (Non-member)
aportación tutaj: dane, informacje, sprawozdania (Non-member)
aportación del pleno dominio aport [rzeczowy] w formie tytułów własności [udziałów i akcji] (Non-member)
arbitraje de equidad sąd polubowny rozstrzgający wg zasad słuszności (Non-member)
arbitrariedad manifiesta jawna samowola Kasia Platkowska
AUT.TRANS. automatyczna skrzynia biegów (Non-member)
Auto interlocutorio postanowienie przedstanowcze sądu/postanowienie niekończące postępowania w sprawie (Non-member)
órgano jurisdiccional de instancia sąd pierwszej instancji / sąd instancyjny Monika Jakacka Márquez
único jedyny/a (klauzula, punkt, itp.) (Non-member)
B.M. Bienes Muebles (Non-member)
bajo apercibimiento de apremio pod rygorem wszczęcia (sądowego) postępowania egzekucyjnego (Non-member)
Boletin Oficial del Estado Dziennik Urzędowy Boletín Oficial del Estado (BOE) Remigiusz Drewniak KONTYNENT
calificación urbanística kwalifikacja urbanistyczna (Non-member)
capacidad de obrar zdolność do czynności prawnych Marlena Trelka
Censor segundo de la junta directiva (del Colegio Notarial) członek sądu dyscyplinarnego izby notarialnej (Non-member)
circunstancia agravante de comisión okoliczność obciążająca (naruszenia) Marlena Trelka
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal okoliczności osobiste,wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające, odpowiedzialność karną (Non-member)
con cualidad ordinaria de sin perjuicio zgodnie z właściwością i bez zastrzeżeń (Non-member)
con o sin reserva de ejercicio z zatrzeżeniem lub bez zatrzeżenia czynności, do których uprawnia dane pełnomocnictwo (Non-member)
con su respetiva cadena de custodia z łańcuchem dowodowym ...
concurrencia/concurso uczestnictwo/udział (Non-member)
concurso, concursal upadłość, upadłościowy ...
copia sin efectos ejecutivos Kopia/odpis bez mocy tytułu egzekucyjnego/wykonawczego (Non-member)
cuadro de sustituciones lista odwoławcza (Non-member)
cuenta de capital vs. cuenta de reserva indisponible de la Sociedad konto "kapitał zakładowy" vs konto "kapitał rezerwowy/zapasowy nieprzeznaczony do podziału" (Non-member)