ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas
KudoZ home » Dutch to English » Tech/Engineering

i love you

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
07:18 Jul 9, 2001
Dutch to English translations [Non-PRO]
Tech/Engineering
Dutch term or phrase: i love you
1. NUMERIEK~LOSSING VAN DE WARMT EGELEIDINGSVERGELIJKING


1.1. Prbbleem omschrijving

Gevraagd wordt in een vast medium het temperatuursveld te bepalen dat voldoet aan de vergelijking :
d.i. de wet van energiebehoud toegepast op een medium onder volgende voorwaarden :
- binnen het medium gebeurt er enkel warmteoverdracht door geleiding (a)

- het medium is onsamendrukbaar en wrijvingsloos (b)

- er is geen interne warmteproductie (c)


Hierbij is :

d.i. de wet van Fourier. De warmtegeleidingscogfficigntx wordt (per materiaal) constant ondersteld (onafhankelijk van temperatuur en vochtig-
heid; isotroop materiaai). (d)
Opmerking : mits kleine wijzigingen van de verder beschreven methoden kunnen de aannamen (c) en (d) worden weggelaten.
Tevens dient aan de randvoorwaarden te worden voldaan, waarvoor volgende mogelijkheden worden beschouwd :
- geen warmteoverdracht aan de rand (adiabatische randvoorwaarde)

qn - 0
Ter hoogte van symmetrievlakken is aan deze randvoorwaarde voldaan, wat bij veel toepassingen een slechts gedeeltelijke beschouwing van het medium toelaat.
- bekende oppervlaktetemperatuur (Dirichlet randvoorwaarde) 0 OPP' f(X,Y,Z,t)
Deze voorwaarde kan eventueel gelden voor interne punten
- lineaire warmteoverdracht naar de omgeving (Neumann randvoorwaarde)

q n - CL(O omg - 0 OPP ) met 0 omg - f(X,Y,Z,t)

De overgangsco@ffici@nt a en de karakteristieke omgevingstemperatuur 0 omg worden bij de oplossing van de warmtegeleidingsvergelijking bekend ondersteld. Ze kunnen bepaald worden via de verder beschreven analyse van de warmteoverdracht door straling en convectie. Aangezien deze

warmteoverdracht o.a. ook functie is van de oppervlaktetemperatuu
verdeling *-let reeds vooraf duidelijk dat voor een bepaald medium
in een bepaalde omgeving het temperatuurveld gevonden wordt door iteratie tussen de oplossing van de warmtegeleidingsvergelijking en de berekening van de warmteoverdracht door straling en convectie. - andere mogelijke randvoorwaarden worden niet beschouwd maar kunnen soms benaderend d.m.v. de vorige worden opgelegd : b.v. kan een constante warmtestroom naar het oppervlak worden opgelegd m.b.v. de Neumann randvoorwaarde, door nl. a klein te nemen en 0 omg (fictief) veel groter dan 0 OPP te kiezen i.f.v. de gewenste warmtestroom. (Zoals analoog de Dirichlet randvoorwaarde kan worden opgelegd door in de Neumann randvoorwaarde a groot en 0 omg gelijk aan de gewenste oppervlaktetemperatuur te nemen).
Verder wordt er ondersteld dat het contact tussen de verschillende materialen van het medium perfect is, m.a.w. geen warmteweerstand induceert, wat voor de courante bouwmaterialen (relatief lage warmtegeleidingscogffici - @nt@ zeer aannemelijk is.

1.2. Bepaling van het temperatuursveld onder stationaire randvoorwaarden
Opmerking : omwille van de duidelijkheid der figuren en het niet onnodig ingewikkeld'maken van de formules wordt de methode beschreven voor tweedimensionaal beschrijfbare media. De driedimensionale behandeling is volkomen analoog; verschillen worden a.v. aangeduid : "(3-dim :... )"
stap a
Het medium wordt opgedeeld d.m.v. een uit driehoeken (3-dim : tetragders) bestaand netwerk, waarbij de randen en materiaalscheidingsoppervlakken moeten samenvallen met de zijden der driehoeken (3~dim : vlakken der tetragders) (fig. 1.3).
Voor media met kromme randen of scheidingsoppervlakken kan hieraan slechts benaderend worden voldaan; de benadering wordt beter met stijgend aantal elementen.
Stap b
Onderstel een lineair temperatuurveld in elke driehoek (3-dim : tetragder). Daaruit volgt
- de temperatuur op een bepaalde plaats binnen een driehoek kan geschreven worden als een eenvoudige functie van co6rdinaten en hoekpuntstemperaturen
- het temperatuurveld is continu over het ganse medium
a20 a20
- binnen elke driehoek geldt div 0 (of a@x , ay@ - 0)
-op de zijden kan t.g.v. de discontinuiteiten in de eerste afgeleiden van
de temperatuur niet voldaan zijn aan div 0.

Stap c

Rond elk knooppunt i met onbekende temperatuur wordt een oppervlak S geconstrueerd dat de aangrenzende zijden der driehoeken (3-dim : rib,ben der tetragders) middendoor deelt. (fig. I.4)

Stap d

Voor het door het oppervlak S omsloten gebied is de (vgl. I.1) (div 0)

equivalent met : Sf -q . . d-S - 0 (vgl.I.3)
(toepassing van het divergentietheorema of directe toepassing van de wet van
energiebehoud)
Stap e (fig. 1.5)
Aangezien binnen elke driehoek het temperatuurveld lineair werd ondersteld
is de lijnintegraal - onafhankelijk van de gevolgde weg (con-
S'k jsjk
i
servatief veld), is du. enkel afhankelijk van de rigging van begin- en eind-

punt van S jk (middelpunten ter zijden ij en ik) en kan geschreven worden in


functie van de knooppuntstemperatuur Oi, Oi$ 0 k-Stap fIndien i een randpunt is (met onbekende temperatuur) dan wordt het

oppervlak S geconstrueerd zoals in fig. I.6. Voor het deeloppervlak
S omg geldt dan :


(warmtewisselende rand,,Ieumann randvoorwaarde)

S omg q . dS omg - 0 (adiabatische rand)

Stap g

Definieert men, overeenkomstig de notaties van fig. I.7 :


(waarbij A ij of A ii - 0 indien ij een randlijn is)

dan levert de uitwerking van vgl. I.3 ( Sf q . dS - 0) voor het oppervlak

S rond een punt i met m intern gelegen buurknooppunten en 2 randbuurknooppunten :omg 1 omg ir omg (vgl. I. 8)

De omgevingstermen vervallen indien i geen of een adiabatisch randpunt is.

Stap h
Stelt men bovenstaande vergelijking (I.8) op voor alle oppervlakken S rond
de n knooppunten met onbekende knooppuntstemperatuur, dan bekomt men een
stelsel van n lineaire vergelijkingen in de n onbekende knooppuntstemperaturen
AO - B(vg l. I. 9)

Elke vergelijking is een uitdrukking van de wet van ,er.giebehoud voor een deelgebied rond het omschreven knooppunt. Bovendien is door de keuze van de oppervlakken S, nl. gaande door de middens der zijden, voldaan aan de wet van energiebo-houd voor elke mogelijke combinatie van aaneengesloten deelgebieden. Inderdaad, onderstelt men dat elk oppervlak S wordt gevormd door de verbindingslijnstukken der zijdemiddens en de driehoekzwaartepunten (fig. 1.8) dan geldt :
De linkerlidmatrix A van het bekomen stelsel heeft volgende eigenschappen :
- de matrix A is symmetrisch : a.. - a..

Inderdaad, de term in 0. in vgl. i is : K (- I K )]o

I ij 4 omg i£ ilde term in 0 in vgl. j is
en aangezien K ii - K ji en K omg iz ' K omg jr (zo i en j beide randpunten zijn ligt i rechts van j, j links van i )f vice versa) zijn derhalve beide termen gelijk aan elkaar.
de matrix A is een bandmatrix met bandwijdte gelijk aan het maximum van de absolute waarde van het verschil der vergelijkingnllmmers (knooppuntsnummers) van twee buurknooppunten. Een doordachte nllmmering der knooppunten maakt de bandwijdte minimaal (en zo ook de rekentijd blijkens wat volgt).
de matrix A is positief definiet, wat volgt uit de symmetric en uit n
het feit dat la.il> Zlia I {Varga, 1962}

Stap i
Voor de oplassing van het stelsel wordt de Cholesky decompositie aangewend; deze methode is gebaseerd op volgende sterling {Martin, Wilkinson, 1971} :
Y@Indien A een symmetrischepositief definiete bandmatrix is (met a ij . 0 voor li-jil - (band.ijdt.)) da. bestaat er een regle niet-singuliere T beneden-driehoeksmatrix L zodanig d,t L L . A (vgl.I.11) waarbij 0

voor i-j >m. 'I

De elementen van L kunnen uit vgl.I.11 berekend worden, waaruit volgtDe OP1OsSing van het stelsel AE) m B verloopt verder in twee stappen :

LY = B en LTE) . y
of na uitwerking :T.o.v. de klassieke methodes (b.v. Causseliminatie) vereist deze methode

een relatief kleine geheugenruimte en is relatief snel.

Het algoritme van vgl.I.12 heeft enkel betrekking op de linkerlidmatrix


-en wordt verder Chode I genoemd. De oplossing volgt uit de toepassing
van vgl.I.14, verder Chode 2 genoemd.

Stap j
Onderstellen we het medium opgedeeld in rechthoekige driehoeken; twee
mogelijkheden - worden beschouwd (fig. I ' 9.a en b). Bepalen we de lijninte-
graal S, f q . dS' voor beide gevallen dan bekomen we telkens (toepassing
van vgl.I.4) :. e@r dia onalen geen rl en kunnen we het medium evenzeer in rechthoeken opdelen (3-dim : b.lken); daarbij laten we in het midden hoe de twee driehoekige lineaire temperatuurvelden gelegen
zijn. De vergelijkingen I.7 en I.8 blijven geldig.
Aangezien de verder ontwikkelde algoritmes en daarop gebaseerde programma's en uitgewerkte toepassingeneen rechthoekig of balkvormig raster als basis hebben wordt bij verdere theoretische beschouwingen eveneens de rechthoekigheid ondersteld, zonder nochtans afbreuk te doen aan de geldigheid voor driehoek- of tetraidervormige rastets.

Stap k : vereenvoudiging van de (Neumann)randvoorwaarde-vergelijking


Voor het randdeel S omg van S geldt vlg.I.S :


Deze betrekking wordt vereenvoudigd tot
Aangezien bij de meeste toepassingen geldt dat e.= .br et + b. e.
1 bZ + br
en cL, 2 ot r (vgl.I.18) is de vereenvoudiging verantwoord. In hoeken (fig. I.10.b) is aan vgl. 1.18 minder goed voldaan aangezien er dikwijls geldt dat (ei (D r)
D.m.v. concrete toepassingen kan men nochtans aantonen dat de fout resulterend uit deze vereenvoudiging praktisch te verwaarlozen is, mits het nemen van een voldoend fijn raster ter hoogte van hoeken (of plaatsen waar aan vgl. 1.18 minder goed is voldoaan).
Stap 1

Door- deze vereenvoudiging worden de vergelijkingen I.! en I.8 voor
rechthoekige rasters herleid tot (fig. I.11 en I.10.a) :


omg i

voor i,j. knooppunten ,an het

(vgl.I.19 . a)

medium (Aij - 0 of Xji - 0 indien

i en j beide randpunten zijn)

CCZ bt + Otr br voor i randpunt
(CL.e . 0 en (of) ar ' 0 voor een
(gedeeltelijk)adiabatische rand)
(indices o,g,b,r staan voor onder, links, boven, rechts)
Indien j een punt van het medium is met bekende temperatuur Dirichiet. randvoorwaarde) dient men K ij te berekenen d.m.v. vgl. I.19.a, doch moet 9. als een omgevingstemperatuur beschouwd worden.

Stap m

Voor driedimensionale balkroosters (fig. I.12) vindt men


voor a,v,£,r,b,o buurknooppunten van het medium (indien grin of
meerdere der 12 buurvlakken van i randvlakken zijn, dan stelt men
de corresponderende X-waarden nul).
K omg i ' arov b r h0 / 4 + ...
(vgl.I.22)


term per randvlak analoog aan de eerste term mits aanpassing
der symbolen

1.3. Bepaling van het warmtestroomveld onder stationaire randvoorwaarden voor tweedimensionale rechthoekige rasters
Voor tweedimensionale stationaire warmtegeleiding wordt de warmtegeleidingsvergelijking I.1 herleid tot de Laplace-vergelijking :,
Bijgevolg geldt volgende sterling (Spiegel, 1963 / De Beer, 1962} :
"Voor elke functie e (potentiaalfunctie) (of Xe) die aan de Laplace-
vergelijking voldoet bestaat er cen tweedia'functie @(stroomfunctie) die
n2@,, g2T
eveneens ' aan de Laplace-vergelijking voldoet ('X ay 0) waarbij
v,oldaani's aan de Cauchy-Riemann-vergelijkingen.

De lijnen van gelijke temperatuur e, isothermen, en de lijnen van gelijke T, warmtestroomlijnen, staan in het x-y-vlak loodrecht op elkaar en vormen aldus een kwadratennet (fig. I.13).
Worden de isothermen per 'C, de stroomlijnen per W/m getekend, dan is de verhouding der zijden van de gevormde rechthoeken gelijk aan de


plaatselijke warmtegeleidingscogfficignt : e . x (vgl.I.26)
D a


De warmtestroom door een willekeurige lijn met in begin- en eindpuntrespectievelijk stroomfunctiewaarden T I en IY 2* is in absolute waarde
gelijk aaniyi - T21. Derhalve kunnen warmteverliezen eenvoudig uit


een stroomlijnentekening worden afgeleid.

echthoekig raster voor een
Zijn de knooppuntstemperaturen van eeii r

bepaald medium onder bepaalde randvoorwaarden berekend (zie § 1.2) dan kunnen ook de stroomfunctiewaarden in de knooppunten berekend worden, wadruit dan eenvoudig een stroomlijnentekening kan afgeleid worde-n (op ideritieke wijze als waarop de isothermen uit de kiiooppuntstemperaturen bepaald worden). We onderstellen geen warmtebronnen aanwezig (ook niet onder de vorm van opgelegde oppervlakte- of knoop-
puntstemperaturen).
De berekening gebeurt als volgt (fig. 1.14)


a) bepaling v- de stroomfunctiewaarden op de randen
punt S gekozen waar de stroomfunctiewaarde

Daartoe wordt een start stroomfunctiewaarde in een willekeurig Punt R
nul wordt gesteld. De

van de rand kan eenvoudig bepaald worden uit :


b) bepaling van de stroomfunctiewaarden i, de rechthoekmiddelpunten Vertrekkend van de stroomfunctiewaarde in het randpunt.M kunnen de stroomfunctiewaarden in de punten N bepaald worden uit :
waarbij de lijnintegraal d.m.v. vgl. I.15 wordt berekend.

c) bepaling van de stroomfunctiewaarden in de knooppunten (fig. i.15) De stroomfunctiewaarde in i is, bij de gemaakte veronderstellingen, niet ggnduidig bepaald : ze kan berekend worden uit de lijnintegralen tussen de middelpunten der omringende rechthoekmiddens en punt i, doch de wijze waarop de driehoekige lineaire temperatuurvelden gelegen zijn dient gekend te zijn, wat niet het geval was bij de temperatuurbepaling (9 1.2, stap j). We onderstellen deze gelegen zoals in fig. I.15 (waardoor de berekeningen voor de verschillende punten i eigenlijk niet compatibel zijn met elkaar) en middelen de 4 waarden bekomen langs de 4 mogelijke wegen (omwille van de discontinuiteit van de afgeleide van de temperatuur op de driehoekszijden bekomt men 4 verschillende waarden) :


waarin de lijnintegralen eenvoudig i.f.v. de kn6oppuntstemperaturen
berekend kunnen worden.
1.4. Bepaling van het temperatuurveld dnder niet-stationaire randvoorwaarden .
De temperatuurvelden in functie van de tijd worden per tijdstap berekend d.m.v. de Crank-Nicolson-methode, welke een expliciete en een impliciete eindige,differentieformulering van de differentiaalvergelijking vgl. I.1 combineert {Richtmeyer, Morton, 1967}.
De vergelijkingen kunnen eveneens worden afgeleid uit energiebal@beschouwingen (fig. I.16).
Onderstelt men gedurende een periode At de warmtestromen doorheen S constant enschrijft men dat dit resulteert in een temperatuurverandering binnen S, waarbij men aanneemt dat 0 i representatief is voor het binnen S gelegen gebied, dan bekomt men :
- zo men de warmtestromen op het ogenblik t beschouwt (q), af te leiden uit knoopp'untstemperaturen op het ogenblik t, :

zo men de warmtestromen op het ogenblik t' - t + At beschouwt (q'),
af te leiden uit de knooppuntstemperaturen op het ogenblik t', :
Hierbij wordende lijnintegralen berekend zoals beschreven in 5 1.2. De sommatie van beide vergelijkingen leidt tot de Crank-Nicolsonformulering :

Katholieke
Universiteit
Leuven
Faculteit der Toegepaste Wetenschappen
Afdeling Architectuur

TWEE- EN DRIE[)IMENSIONALE WARMTEOVERI)RACHT:
NUMERIEKE METHOI)EN9 EXPERIMENTELE STUDIE EN
BOUWFYSISCHE TOEPASSINGEN

ift voorgedragen tot het bekomen van de graad van
rde Toegepaste Wetenschappen

TANDAERT Piet

otor : prof. dr. ir. Hens H. en, 1984
rabaa
Advertisement


Summary of answers provided
na +1I am sorry. You should contract an interpreter for this one and pay.
Davorka Grgic


  

Answers


5 mins peer agreement (net): +1
I am sorry. You should contract an interpreter for this one and pay.


Explanation:
Contact me by just clicking on my name to get to my profile page ( there you can also see the rates), than click on "Send e-mail .." and paste the text there.

Good luck.


    -
Davorka Grgic
Local time: 11:05
Native speaker of: Native in CroatianCroatian, Native in SpanishSpanish
PRO pts in pair: 254

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Claudia Rens
2 days7 hrs
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also: