ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas
KudoZ home » Polish to German » Tech/Engineering

prędkość powietrza

German translation: Luftgeschwindigkeit/Strömungsgeschwindigkeit

Advertisement

Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs
(or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Polish term or phrase:prędkość powietrza/przepływu
German translation:Luftgeschwindigkeit/Strömungsgeschwindigkeit
Entered by: Jerzy Czopik
Options:
- Contribute to this entry
- Include in personal glossary

08:34 Aug 1, 2002
Polish to German translations [PRO]
Tech/Engineering
Polish term or phrase: prędkość powietrza
na wlocie lub wylocie wymiennika ciepła w centrali klimatyzacyjnej
(technische Daten von Klimazentralgeräten)

Ich habe eine Übersetzung als "Luftvolumenstrom" vorliegen. Dieser Luftvolumenstrom taucht als alles mögliche auf: "wydatek powietrza", "przepływ powietrza"...

Ist "prędkość powietrza" in dem Fall auch korrekt mit "Luftvolumenstrom" übersetzt, oder handelt es sich doch schlicht um "Luftgeschwindigkeit"?

Wer kann helfen? Danke im voraus!
A.N.
Angela Nowicki
Local time: 22:21
Luftgeschwindigkeit/Strömungsgeschwindigkeit
Explanation:
Luftvolumenstrom to strumieñ objêtoœciowy powietrza (m¿e byæ wydatek powietrza, chocia¿ wydaje mi siê to nie byæ poprawne fizycznie), dlatego nie mo¿na tego u¿yæ do t³umaczenia szybkoœci przep³ywu powietrza. Problem w tym, ¿e je¿eli przy tej prêdkoœci powietrza pojawi siê jednostka m3/h(s), to bêdzie chodziæ w³aœnie o Luftvolumenstrom (przy czym w j. polskim b¹dzie to niepoprawne okreólenie). Prêdkoœæ (szybkoœæ) jest w fizyce zawsze wyra¿ana w jednostkach d³ugoœci na jednostkê czasu (czyli m/s, km/h itp.), co oczywiœcie i w przypadku powietrza ma swoj¹ racjê bytu. Na przyk³ad w wentylacji o strumieniu objêtoœciowym 100 m3/h prêdkoœæ przep³ywu powietrza mo¿e byæ ni¿sza ni¿ w instalacji o strumieniu objêtoœciowym tylko 30 m3/h, je¿eli kana³y powietrza w tej pierwszej instalacji bêd¹ znacznie wiêksze ni¿ w drugiej (nie potafiê z pamiêci podaæ wspóczynnika, ale przekrój musi byæ na pewno ponad trzykrotnie wiêkszy, raczej stawia³bym na dziesiêciokrotnie wiêkszy przekrój). Wtedy pierwsza instalacja bêdzie o wiele wydajniejsza, a przy tym cichsza.

Nie podajê referencji, bo to co napisa³em powy¿ej przypomina mi siê z czasów studiów, przedmiot nazywa³ siê "mechanika p³ynów" i da³ nam nieŸle w koœæ...
Selected response from:

Jerzy Czopik
Germany
Local time: 22:21
Grading comment
Rzeczywiœcie, zajrza³am do programu i znalaz³am jednostkê m3/h! Przejmê wiêc "Luftvolumenstrom" i zwrócê zleceniodawcy uwagê na ró¿nicê.
Dziêkujê bardzo za wyczerpuj¹ce objaœnienie sprawy - widzê, ¿e œwietnie siê mimo wszystko upora³eœ z nielubianym przedmiotem! :-)
Pozdrawiam
Angela
4 KudoZ points were awarded for this answer

Advertisement


Summary of answers provided
4Luftgeschwindigkeit/Strömungsgeschwindigkeit
Jerzy Czopik


  

Answers


9 mins   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
Luftgeschwindigkeit/Strömungsgeschwindigkeit


Explanation:
Luftvolumenstrom to strumieñ objêtoœciowy powietrza (m¿e byæ wydatek powietrza, chocia¿ wydaje mi siê to nie byæ poprawne fizycznie), dlatego nie mo¿na tego u¿yæ do t³umaczenia szybkoœci przep³ywu powietrza. Problem w tym, ¿e je¿eli przy tej prêdkoœci powietrza pojawi siê jednostka m3/h(s), to bêdzie chodziæ w³aœnie o Luftvolumenstrom (przy czym w j. polskim b¹dzie to niepoprawne okreólenie). Prêdkoœæ (szybkoœæ) jest w fizyce zawsze wyra¿ana w jednostkach d³ugoœci na jednostkê czasu (czyli m/s, km/h itp.), co oczywiœcie i w przypadku powietrza ma swoj¹ racjê bytu. Na przyk³ad w wentylacji o strumieniu objêtoœciowym 100 m3/h prêdkoœæ przep³ywu powietrza mo¿e byæ ni¿sza ni¿ w instalacji o strumieniu objêtoœciowym tylko 30 m3/h, je¿eli kana³y powietrza w tej pierwszej instalacji bêd¹ znacznie wiêksze ni¿ w drugiej (nie potafiê z pamiêci podaæ wspóczynnika, ale przekrój musi byæ na pewno ponad trzykrotnie wiêkszy, raczej stawia³bym na dziesiêciokrotnie wiêkszy przekrój). Wtedy pierwsza instalacja bêdzie o wiele wydajniejsza, a przy tym cichsza.

Nie podajê referencji, bo to co napisa³em powy¿ej przypomina mi siê z czasów studiów, przedmiot nazywa³ siê "mechanika p³ynów" i da³ nam nieŸle w koœæ...

Jerzy Czopik
Germany
Local time: 22:21
Native speaker of: Native in PolishPolish, Native in GermanGerman
PRO pts in pair: 3623
Grading comment
Rzeczywiœcie, zajrza³am do programu i znalaz³am jednostkê m3/h! Przejmê wiêc "Luftvolumenstrom" i zwrócê zleceniodawcy uwagê na ró¿nicê.
Dziêkujê bardzo za wyczerpuj¹ce objaœnienie sprawy - widzê, ¿e œwietnie siê mimo wszystko upora³eœ z nielubianym przedmiotem! :-)
Pozdrawiam
Angela
Login to enter a peer comment (or grade)
Return to KudoZ list


KudoZ™ translation help
The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.See also: