Member since Jul '17

Working languages:
English to Bulgarian
Russian to Bulgarian
Bulgarian to English

Slavyana Softova
English-Bulgarian Translator

Local time: 15:10 EET (GMT+2)

Native in: Bulgarian Native in Bulgarian
  • PayPal accepted
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
10 positive reviews
(1 unidentified)

2 ratings (5.00 avg. rating)

 Your feedback
Account type Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Verified member
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Interpreting, Editing/proofreading
Expertise
Specializes in:
Engineering (general)Education / Pedagogy
Medical (general)Medical: Health Care
Law: Contract(s)Cosmetics, Beauty
Finance (general)

KudoZ activity (PRO) PRO-level points: 16, Questions answered: 10, Questions asked: 5
Payment methods accepted Visa, PayPal, Wire transfer | Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 4
Bulgarian to English: Glaucoma screening- goals, results and social significance
Detailed field: Medical (general)
Source text - Bulgarian
Скрининг за глаукома – цели, резултати, социално значение

З.Златарова, Х. Групчева, Р.Тошев

Глаукомата е сред водещите причини за необратима слепота у нас. Ранното откриване и навременното лечение са изключително важни за овладяването на това безсимптомно заболяване.
Цел: Да анализираме основните демографски показатели на хората включили се в скрининга, рисковите фактори за поява глаукома и да оценим ефекта от проведения скрининг.
Методи: Записването за скрининг за глаукома в СБОБАЛ-Варна е ставало по желание на изследваните след обявяване на кампанията в местните медии. Изследвани са зрителната острота, ВОН, централната дебелина на роговицата, екскавацията на папилата на зрителния нерв. Получените резултати, както и данните за фамилна обремененост, провеждано лечение и съпътстващи заболявания са попълвани в специално разработен протокол.
Резултати: Прегледаните 172 души (112 жени и 60 мъже) са на средна възраст 59 години. Тридесет и двама са съобщили за фамилна обремененост с глаукома, а 5, че имат поставена диагноза глаукома. При 25 от изследваните е измерено ВОН по-високо от 21mmHg, при 48 – централна роговична дебелина по-малка от 530μm, при 27 – C/D>0,4. Суспектните за глаукома са насочени за допълнителни изследвания и уточняване. При 7 души е поставена диагноза глаукома. Десет процента от участвалите в скрининга не отговарят на включващи критерии (възраст над 40г., неустановена глаукома).
Заключение: Проучването показва, че 90% от участвалите в скрининга са в потенциално рисковата група. Повишаването на здравната култура чрез медиите има особено значение за ефективността на профилактичните мероприятия. Много важно е изграждането на критерии за постигане на висока чувствителност и специфичност на скрининга.

Translation - English
Glaucoma screening- goals, results and social significance

One of the leading causes of preventable blindness in Bulgaria is glaucoma. Early detection and suitable treatment are the main factors for control of this symptomless disease.
Aim: To analyze main demographic characteristics of people attending glaucoma screening, risk factors for glaucoma and to assess the effect of the screening.
Methods: All people participating in the screening enrolled themselves after the campaign was announced in local media. Examination included visual acuity, IOP, central corneal thickness (CCT), cup/disc ratio. All results together with family anamnesis, concomitant treatment and diseases were /replete/ entered? In a specially designed protocol.
Results: One hundred seventy-two people (112 females and 60 males) of middle age 59 years have participated in the screening. Five of them had been diagnosed with glaucoma before and 32 had family anamnesis of glaucoma. IOP more than 21mmHg were measured in 25 people, CCC less than 530μm – 48 people and C/D>0,4 in 27. All patients suspected for glaucoma were referred to more detailed examinations. 7 people were diagnosed with glaucoma. Ten percent of the participants didn’t respond to the inclusion criteria (age more than 40 years, undiagnosed glaucoma).
Conclusion: Ninety percent of the participants in the screening belong to a potential risk group of glaucoma. Increased health culture with media help can improve the effectiveness of prophylactic measures. It is very important to create criteria for achievement of high sensitivity and specificity on glaucoma screening.

Bulgarian to English: “Development (updating) of detailed designs and preparation of documentation for award of public procurements for selection of a Constructor and supplier of technique and equipment for Projects: Regional Non-Hazardous Waste Center, Waste Disposal Center
General field: Law/Patents
Detailed field: Construction / Civil Engineering
Source text - Bulgarian
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на горното изискване,
2. 4 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Участникът, съгласно чл, 229, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ),
трябва да притежава експертен състав, включващ физически лица, притежаващи
съответната техническа правоспособност за извършване на проучвателни и
проектантски дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за признаване на
правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното
проектиране ма лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер",
придобита в държава-членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо
пространство, в Швейцария и в трети държави (ДВ, бр. 85 от 25. 10. 2005 г. ) или
съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните
лица.
Участникът трябва да притежава опит в:
- реализирани минимум 15 инвестиционни проекта през последните 5 години, с копие
от договорите за възлагане и документ за въвеждане в експлоатация;
- Наличие на експерт в екипа с опит в изготвяне на документации за възлагане на
обществени поръчки за строителство, включваща минимум: указания за участие,
технически спецификации и проект на договор за избор на строител, съгласно ЗУТ
за най-малко два обекта за строителство на нови и закриване на съществуващи депа
за отпадъци и/или строителство на съоръжения за третиране на отпадъци, като
договора за услуга да е приключил през периода от 01. 01. 2003г, до датата на
получаване на офертата;
3) Участикът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на задачите,
описани в Техническите спецификации и задължително да посочи следните ключови
експерти:
Ръководител на екипа експерти;
Проектант на депа за отпадъци и инсталации за третиране на отпадъци;
Проектант рекултивация на депа за отпадъци;

Translation - English
The Tenderer shall be removed from participation in the procedure for award of this public procurement if he does not satisfy the requirement mentioned hereinabove.

TECHNICAL REQUIREMENTS

1) The Tenderer pursuant to Art, 229, Para. 2 of the Spatial Planning Act (SPA), shall be in possession of expert staff, including physical persons with the relevant technical qualifications for the implementation of research and design activities in conformity with the Ordinance on the conditions and procedures for recognition of qualifications in the sphere of urban planning and investment design and of persons with professional qualifications such as “Architect", respectively “Engineer”, acquired in an EU, EEA member-state, in Switzerland and in a third state (SG, i. 85/25.10.2005) or the relevant documents in conformity with the national legislation of the foreign persons.

2) The Tenderer shall have experience in:

- Minimum 15 investment designs, implemented in the last 5 years, with copies of the award contracts and a document for commissioning;
- Presence of an expert in the team with experience in the preparation of documentation for award of public procurements for construction, including minimum: instructions for participation, technical specifications and a draft contract for the selection of a constructor, in conformity with the Spatial Planning Act for at least two projects for construction of new and closure of existing depots for wastes and/or construction of facilities for treatment of wastes, and the service contract should have been completed during the period from 01.01.2003 to the date of the receipt of tender;

3) The Tenderer shall propose a team of experts for the fulfillment of the tasks described in the Technical Specifications and obligatory indicate the following key experts:
- Manager of the team of experts;
- Designer of waste depots and waste treatment plants;
- Designer of waste depots recultivation;
Bulgarian to English: Technology and Information System of GEN-I Sofia SpLLC
General field: Other
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - Bulgarian
GEN-I София ще използва информационни технологии, които вече са въведени във всички филиали на групата GEN-I. Стандартните оперативни компютърни системи и софтуеър, използвани в групата GEN-I, са Windows XP и Microsoft Office 2007. Главните бизнес операции са основани на високо приспособимата, базирана на Oracle DB система за планиране ресурсите на предприятието iOPT, която поддържа продажбите на едро и трансграничната търговия, разработена от австрийската компания IRM. Обменът на данни се извършва чрез високо приспособимия XML стандарт, осигуряващ увеличена прехвърляемост и гъвкавост. Използването на сертификати осигурява сигурността на трансфера на данни. Допълнителна защита и недвусмисленост по време на трансфера на данни се осигурява чрез дигитален подпис и кодиране на пакетите. Осигурено е минимално време на бездействие с помощта на инфраструктурен дизайн, базиран върху идеята за наличност и включващ две отделни бази данни.

Translation - English
The GEN-I Sofia shall use IT technology, which is already implemented in all subsidiaries in GEN-I Group. Standard operating computer system and software, used in GEN-I group are Windows XP and Microsoft Office 2007. Core business operations are based on highly adjustable Oracle DB based enterprise resource system named iOPT, which supports wholesale and cross-border trading, developed by the Austrian company IRM. The data exchange is carried out using the highly adjustable XML standard, ensuring increased transferability and flexibility. The use of certificates ensures the security of data transfer. Additional protection and non-ambiguity during data transfer is provided by the digital signing and encryption of packages. Minimal downtime is insured by an infrastructure design which is based on availability concepts including two separated data centers.

English to Bulgarian: Individual SPA procedures
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - English
CLASSIC PARTIAL MASSAGE – 15 min
The massage has a relaxing or toning effect, depending on the client’s individual state.
COMPLETE AROMA MASSAGE - 50 min.
Aromatic wheat germ, grape seed and almond oils are used in this massage. With the gentle massage movements they are absorbed deep into the skin, aromatizing it, making it soft and stimulating the whole organism.
GENERAL MASSAGE WITH VOLCANIC ROCKS - 70 min.
Volcanic rocks have the quality to preserve the heat. Placed on the energy chakras of the body they have a wholesome effect on accumulated tension and pains.
Translation - Bulgarian
КЛАСИЧЕСКИ ЧАСТИЧЕН МАСАЖ - 15 МИН.
Масажът има релаксиращ и тониращ ефект, в зависимост от индивидуалното състояние на пациента.
ПЪЛЕН АРОМА МАСАЖ - 50 мин.
При този масаж се използват ароматни масла от пшеничен зародиш, гроздови семена и бадем. С помощта на нежните масажни движения, маслата се абсорбират от кожата, ароматизират я, правят я мека и стимулират целия организъм.
ОБЩ МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ - 70 мин.
Вулканичните камъни имат свойството да запазват топлината. Поставени на енергийните чакри, те оказват цялостен ефект върху натрупаното напрежение и болка.


Translation education Master's degree - St. St. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Experience Years of experience: 21. Registered at ProZ.com: Jun 2009. Became a member: Jul 2017.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials English to Bulgarian (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, verified)
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, CafeTran Espresso, memoQ, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint, SDL TRADOS, SDLX
CV/Resume CV available upon request
Professional practices Slavyana Softova endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
I have 18 years experience as a translator. I started at BS Forum Translation agency, where I got a lot of experience in written and oral translation from English to Bulgarian, proofreading, terminology authenticity consultations, corrections. As a freelancer I have worked mainly in the fields of law, finance, medicine and technology, but like working in other spheres too, like tourism, advertising and literature. During my freelancing career I have worked as an English teacher, too, constantly upgrading my command of language. I am an efficient, trustworthy and correct translator, who always keeps the deadline and pays attention to detail.
Keywords: English, Bulgarian, translation, legal, contracts, advertising, medical, beauty, tourism, economy, finance, media,


Profile last updated
Apr 1, 2020


Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search