Working languages:
English to Bulgarian
Bulgarian to English
English (monolingual)

m3milanova

Bulgaria
Local time: 09:37 EET (GMT+2)

Native in: Bulgarian Native in Bulgarian
Account type Freelance translator and/or interpreter
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services Translation, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Subtitling, MT post-editing, Transcription
Expertise
Also works in:
HistoryArchitecture
LinguisticsConstruction / Civil Engineering
IT (Information Technology)Printing & Publishing
Internet, e-Commerce
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portfolio Sample translations submitted: 2
English to Bulgarian: Helvetii - Earliest historical sources and settlement
General field: Science
Detailed field: History
Source text - English

The name of the Helvetians is first mentioned in a graffito on a vessel from Mantua (ca. 300 BC). The inscription in Etruscan letters reads eluveitie, which has been interpreted as the Etruscan form of the Celtic (h)elvetios (“the Helvetian”), presumably referring to a man of Helvetian descent living in Mantua.

In his Natural History (ca. 77 AD), Pliny provides a foundation myth for the Celtic settlement of Cisalpine Gaul in which a Helvetian named Helico plays the role of culture hero. Helico had worked in Rome as a craftsman and then returned to his home north of the Alps with a dried fig, a grape, and some oil and wine, the desirability of which caused his countrymen to invade northern Italy.

The Greek historian Poseidonios (ca. 135–50 BC), whose work is preserved only in fragments by other writers, offers the earliest historical record of the Helvetii. Poseidonios described the Helvetians of the late 2nd century BC as “rich in gold but peaceful”, without giving clear indication to the location of their territory. His reference to gold washing in rivers has been taken as evidence for an early presence of the Helvetii in the Swiss plateau, with the Emme as being one of the gold-yielding rivers mentioned by Poseidonios. This interpretation is now generally discarded, as Poseidonios’ narrative makes it more likely that the country some of the Helvetians left in order to join in the raids of the Teutones, Cimbri, and Ambrones was in fact southern Germany and not Switzerland.

That the Helvetians originally lived in southern Germany is confirmed by the Alexandrian geographer Claudius Ptolemaios (ca. 90–168 AD), who tells us of an Ελουητίον έρημος (i.e. “Helvetic deserted lands”) north of the Rhine. Tacitus knows that the Helvetians once settled in the swath between Rhine, Main, and the Hercynian forest. The abandonment of this northern territory is now usually placed in the late 2nd c. BC, around the time of the first Germanic incursions into the Roman world, when the Tigurini and Toygenoi/Toutonoi are mentioned as participants in the great raids.

Taken from: en.wikipedia.org -> translated for: bg.wikipedia.org
Translation - Bulgarian

Първото споменаване на хелветите е открито на graffito (надпис, издраскан, изписан на някаква повърхност - б.пр.) на плавателен съд от Мантуа, датиращ от около 300 г. пр.н.е. Използващ етруски букви, надписът се чете eluveitie, което е преведено като етруската форма на келтското (h)elvetios – „хелветът”, вероятно отнасящо се до човек с хелветски произход, живеещ в Мантуа.

В своята „Естествена история”, датираща от 77 г. сл.н.е., Плиний Стари представя основополагащ мит за заселването на келтите на територията на Цизалпийска Галия, който разказва за хелветски културен герой на име Хелико. Хелико работил в Рим като занаятчия, след което се завърнал у дома си в Алпите, като донесъл сушена смокиня, грозде, малко зехтин и вино. Сънародниците му също пожелали тези неща и това ги накарало да нападнат днешна Северна Италия.

Най-ранната историческа хроника, касаеща хелветите, принадлежи на гръцкия историк Посидоний (135-51 г. пр.н.е.), като негови фрагменти от трудове днес са запазени само косвено, посредством други текстове. Посидоний описал тези племена от късния 2-ри век пр.н.е. като „богати на злато, но мирни”, без да посочва конкретните територии, които населявали. Споменаването му за златото, което се извличало в реките, е използвано като доказателство за ранно хелветско населяване на Швейцарското плато и за р.Ем като една от златоносните реки. Днес това тълкуване основно се отхвърля, тъй като според същия разказ земите, които някои хелвети напуснали, за да се включат в нашествията на тевтоните, кимврите и амброните е по-вероятно са били в днешна Южна Германия, отколкото в Швейцария.

Александрийският географ Клавдий Птолемей (90-168 г.), потвъждава, че хелветите първоначално населявали Южна Германия, като описва земите северно от Рейн като „напуснати от хелветите” (Ελουητίον έρημοςi). Тацит твърди, че хелветите някога се заселили в откоса между реките Рейн и Майн и Херцинийската гора. Днес се счита, че напускането на първоначалните северни територии станало в късния 2-ри век пр.н.е. по време на първите германски нахлувания в римския свят, а тигурините и тойгенойците/тутонците са смятани за участници във великите нашествия.

English to Bulgarian: Simple IT Examples
General field: Tech/Engineering
Detailed field: IT (Information Technology)
Source text - English

Can data in a personal digital assistant be stolen during a call? A call is not enough. The risk is if a agent is installed. Then it can take over the functionality of the PDA and do what the hacker have proggrammet it to do - including sending data to the hacher. A agent is a little program like virus, which can be downloaded together with a game or other programs f.x in Java ME.

What is a hard disc? A hard disk is a device that is used to store large amounts of data in a computer system. Hard disks differ from other memory because they are non-volatile, they retain the data even when they do not have power.

Translation - Bulgarian

Възможно ли е да бъде открадната информация от PDA по време на разговор?w Един разговор не е достатъчен. Има риск, когато е инсталиран агент. В този случай той може да „превземе” функционалността на PDA и да върши каквото е бил програмиран – включително и да изпраща информация до хакера. Агентът е малка програмка, подобна на вирус, която може да се изтегли заедно с игра или други програми f.x в Java ME.

Какво е твърд диск? Твърдият диск е устройство, което служи за съхранение на голям обем от данни в една компютърна система. Той се различава от другите видове памети по това, че е постоянен, т.е. данните се запазват дори и след като е прекъснато захранването.


Experience Years of experience: 13. Registered at ProZ.com: Jul 2009.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Credentials N/A
Memberships N/A
Software Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, AutoCAD, Dreamweaver, Frontpage, Microsoft Excel, Microsoft Word, Powerpoint
Bio
Until now I have had experience only as a non-professional translator. I am currently looking for my first jobs, which automatically increases my determination to deliver a result. I will manage easily with fields such as media, IT, computers, education, basic science etc, as I have experience both in translations of such texts and personal activities providing me with knowledge on them.
Keywords: bulgarian, english, IT, media, subtitling, computers,


Profile last updated
Jul 26, 2009More translators and interpreters: English to Bulgarian - Bulgarian to English   More language pairsYour current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search