Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 27 pol>eng instalacja technologiczna facility pro closed no
- Feb 23 eng>pol short-allele serotonin gene krótki allel genu serotoniny pro open no
3 Feb 23 eng>pol ion exchanger loaded with magnesium ions wymieniacz jonowy nasycony jonami magnezu pro closed ok
4 Feb 11 eng>pol robust process to run in manufacturing proces odporny na zakłócenia w warunkach produkcji pro closed no
4 Jan 8 eng>pol hydroxyalkyl alkyl celluloses hydroksyalkiloalkilocelulozy pro closed no
4 Jan 7 eng>pol chlorofluorocarbon vs. hydrofluorocarbon vs. hydrocarbon chlorofluorowęglowodór/hydrofluorowęglowodór/węglowodór pro closed no
4 Dec 25 '14 pol>eng aktywator enzymu enzyme activator pro closed ok
4 Dec 22 '14 pol>eng kwasy nukleoproteinowe nucleoproteins pro closed ok
4 Dec 19 '14 pol>eng połączenie kompleksowe coordination compound pro closed ok
4 Dec 14 '14 pol>eng benzodwuazepiniowe (sole) Benzodiazepinium salts pro closed no
4 Dec 4 '14 pol>eng łańcuch DNA DNA chain pro closed ok
4 Nov 25 '14 pol>eng Ser→Thr Ser→Thr pro closed ok
- Nov 19 '14 eng>pol EOI w chwili zakończenia napromieniania pro open no
4 Nov 18 '14 eng>pol unused uranium targets niewykorzystane tarcze uranowe pro closed ok
4 Oct 7 '14 eng>pol Copper sulphate pentahydrate siarczan miedzi pięciowodny pro closed no
4 Oct 7 '14 eng>pol Calcium iodate anhydrous Jodan wapnia bezwodny pro closed no
4 Oct 7 '14 eng>pol Ferrous sulphate monohydrate siarczan żelaza(II) jednowodny pro closed no
- Sep 25 '14 eng>pol mineral acid or organic acid addition salt sól addycyjna z kwasem mineralnym lub organicznym pro closed ok
4 Sep 10 '14 eng>pol separate mass pojedyncza masa pro closed no
4 Aug 18 '14 eng>pol species związek pro closed ok
4 Aug 17 '14 pol>eng liczba moli moles pro closed ok
4 Aug 14 '14 pol>eng wychodząc z based on pro closed ok
4 Jul 31 '14 eng>pol Tissue inhibitor of metalloproteinase tkankowy inhibitor metaloproteinazy pro closed no
- Jul 29 '14 eng>pol disintegrator środek ułatwiający rozpad pro open no
4 Jul 28 '14 eng>pol alkanoyl group grupa alkanoilowa pro closed ok
- Jul 17 '14 pol>eng związać bound pro closed ok
- Jun 26 '14 eng>pol fritted glass szkło spiekane pro closed no
4 Jun 23 '14 eng>pol dust respirator maska przeciwpyłowa pro closed ok
- Jun 23 '14 eng>pol barium bis(dinonylnaphthalenesulphonate) bis(dinonylonaftalenosulfonian) baru pro closed ok
- Jun 18 '14 pol>eng przedział nakładania się range of overlapping pro closed ok
1 Jun 3 '14 pol>eng proces otrzymywania X z Y WOBEC immobilizowanych katalizatorów using pro closed no
4 May 28 '14 eng>pol ritalinic acid kwas ritalinowy pro closed no
4 May 13 '14 eng>pol hydrocarbon oxides tlenki węglowodorów pro closed ok
4 Apr 7 '14 pol>eng Poliossido2,6-diphenyl-p-phenilene poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu) pro closed no
4 Mar 22 '14 eng>pol acrylonitrile methyl acrylate copolymer kopolimer akrylonitrylu i akrylanu metylu pro closed no
- Mar 19 '14 eng>pol Pentamethoxy red 2,2',2'',4,4'-pentametoksytrifenylometanol pro closed ok
4 Mar 19 '14 eng>pol Poirrier's blue błękit anilinowy pro closed no
- Mar 19 '14 eng>pol Salicyl yellow 5-(3-Nitrofenyloazo)salicylan sodu pro closed ok
4 Jan 22 '14 eng>pol Oxirane, methyl-, polymer with oxirane... Oksiran, metylo-, polimer z oksiranem... pro closed ok
- Dec 18 '13 pol>eng wieloletni was/has been tested for a number of years pro closed ok
- Dec 4 '13 pol>eng rutyl z wbudowanymi jonami ion-implanted rutile pro closed no
4 Dec 2 '13 eng>pol isopropyl metacarborane izopropylo-m-karboran pro closed ok
- Nov 29 '13 pol>eng degradująco Degradation occurs at elevated temperatures pro closed ok
4 Nov 25 '13 eng>pol compaction properties prasowalność pro closed ok
- Nov 19 '13 eng>pol candidate enzyme enzymy będące przedmiotem badań pro open no
4 Nov 18 '13 eng>pol conserved residues reszty konserwatywne pro closed ok
4 Nov 18 '13 eng>pol beta propeller domain domena śmigła beta pro closed ok
4 Nov 18 '13 eng>pol phage display fagowa ekspresja peptydów pro closed ok
4 Nov 18 '13 eng>pol native protein białko natywne pro closed ok
4 Nov 18 '13 eng>pol illness given infection choroba po zakażeniu pro closed no
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last