ProZ.com global directory of translation services
 The translation workplace
Ideas
The person shown here is a basic user of this site. He or she may be contacted directly for language-related services.


Audio Greeting

Working languages:
Italian to Tagalog
English to Tagalog
Tagalog to English

unica
Skills and Professionalism

Manila, Philippines
Local time: 18:20 PHT (GMT+8)

Native in: English Native in English, Tagalog Native in Tagalog
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
12 positive entries


Sample translations

This entry won a contest English to Tagalog: 7th ProZ.com Translation Contest - Entry #6038
Detailed field: Sports / Fitness / Recreation
Source text - English
Winters used to be cold in England. We, my parents especially, spent them watching the wrestling. The wrestling they watched on their black-and-white television sets on Saturday afternoons represented a brief intrusion of life and colour in their otherwise monochrome lives. Their work overalls were faded, the sofa cover—unchanged for years—was faded, their memories of the people they had been before coming to England were fading too. My parents, their whole generation, treadmilled away the best years of their lives toiling in factories for shoddy paypackets. A life of drudgery, of deformed spines, of chronic arthritis, of severed hands. They bit their lips and put up with the pain. They had no option but to. In their minds they tried to switch off—to ignore the slights of co-workers, not to bridle against the glib cackling of foremen, and, in the case of Indian women, not to fret when they were slapped about by their husbands. Put up with the pain, they told themselves, deal with the pain—the shooting pains up the arms, the corroded hip joints, the back seizures from leaning over sewing machines for too many years, the callused knuckles from handwashing clothes, the rheumy knees from scrubbing the kitchen floor with their husbands' used underpants.

When my parents sat down to watch the wrestling on Saturday afternoons, milky cardamon tea in hand, they wanted to be enter­tained, they wanted a laugh. But they also wanted the good guy, just for once, to triumph over the bad guy. They wanted the swaggering, braying bully to get his come-uppance. They prayed for the nice guy, lying there on the canvas, trapped in a double-finger interlock or clutching his kidneys in agony, not to submit. If only he could hold out just a bit longer, bear the pain, last the course. If only he did these things, chances were, wrestling being what it was, that he would triumph. It was only a qualified victory, however. You'd see the winner, exhausted, barely able to wave to the crowd. The triumph was mainly one of survival.
Translation - Tagalog
Maginaw noon ang mga winter sa England. Pinalilipas namin ito, lalung-lalo na ng mga magulang ko, sa panonood ng wrestling. Ang wrestling na pinanonood nila sa kanilang black and white na TV tuwing Sabado ng hapon ay nagbibigay ng panandaliang sigla at kulay sa kanilang mga nakababagot na buhay. Ang kanilang mga maong na pangtrabaho ay kupas na, gayundin ang pantakip sa sofa na hindi napapalitan sa loob ng maraming taon, ang mga alaala ng kanilang mga pagkatao bago pa man sila pumunta sa England ay kumukupas na rin. Ginugol ng mga magulang ko at ng kanilang buong henerasyon ang pinakanatatanging oras ng kanilang buhay sa pagtatrabaho sa mga pabrika kapalit ng kakarampot na sweldo. Isang buhay na puno ng hirap sa pagkayod, pagkakandakuba, matinding rayuma, at sugat-sugat na mga kamay. Kagat-labi nilang tinitiis ang sakit. Wala silang magawa kundi ang magpatuloy. Sa kanilang mga isip sinubukan nilang maging manhid – na balewalain ang hindi pamamansin ng ibang trabahador, na hindi na sumimangot sa mga walang saysay na tsismisan ng mga foreman, at para sa mga babaeng Indian, sinubukan nilang hindi matakot sa mga oras na sasampalin sila ng kanilang mga asawa. Tiisin at harapin ang sakit, ito ang sinasabi nila sa kanilang mga sarili, sakit ng mga nangangalay na braso, ng mga lumulubhang kasu-kasuan ng balakang, ng mga pasumpong-sumpong na kirot ng likod dahil sa pananahi sa loob ng maraming taon, ng mga kinakalyong kamay dahil sa paglalaba, ng mga nirarayumang tuhod dulot ng pagkukuskos ng sahig sa kusina gamit ang mga lumang salawal ng kanilang mga asawa.

Kapag nakaupong nanonood ng wrestling ang aking mga magulang tuwing Sabado ng tanghali, hawak ang kanilang salabat, nais nilang maaliw, matawa. Ngunit higit pa rito, nais nilang mapatumba ng mabait na wrestler ang barumbadong kalaban. Nais nilang maparusahan ang mayabang at maangas na wrestler. Ipinagdarasal nilang hindi sumuko ang kalahok na nasa posisyong nakahandusay at imposible nang makatayo o di kaya’y tiim-bagang na namamaluktot sa sakit na natamo. Kung kaya lang niyang magtiis ng ilan pang sandali, magpigil sa sakit na dinaranas, at tapusin ang laban. Kung kaya lang niyang gawin ang mga ito sa kabila ng “dahas” na hatid ng larong wrestling, marahil ay makakamit niya ang tagumpay. Isang limitadong tagumpay na matutunghayan habang nakikita mo ang nanlulupaypay na nanalong kalahok, hindi na halos makakaway sa mga tao. Isang tagumpay na higit sa lahat ay para lamang manatiling buhay.
English to Tagalog: Oral health and overall health: Why a healthy mouth is good for your body
Source text - English
Oral health and overall health: Why a healthy mouth is good for your body

Taking good care of your mouth, teeth and gums is a worthy goal in and of itself. Good oral and dental hygiene can help prevent bad breath, tooth decay and gum disease — and can help you keep your teeth as you get older.

Researchers are also discovering new reasons to brush and floss. A healthy mouth may help you ward off medical disorders. The flip side? An unhealthy mouth, especially if you have gum disease, may increase your risk of serious health problems such as heart attack, stroke, poorly controlled diabetes and preterm labor.

The case for good oral hygiene keeps getting stronger. Understand the importance of oral health — and its connection to your overall health.

What's in your mouth reveals much about your health

What does the health of your mouth have to do with your overall health? In a word, plenty. A look inside or a swab of saliva can tell your doctor volumes about what's going on inside your body.

Many conditions cause oral signs and symptoms
Your mouth is a window into what's going on in the rest of your body, often serving as a helpful vantage point for detecting the early signs and symptoms of systemic disease — a disease that affects or pertains to your entire body, not just one of its parts. Systemic conditions such as AIDS or diabetes, for example, often first become apparent as mouth lesions or other oral problems. In fact, according to the Academy of General Dentistry, more than 90 percent of all systemic diseases produce oral signs and symptoms.
Translation - Tagalog
Kalusugan ng Bibig at Kalusugang Pangkalahatan
Bakit nakabubuti ang malusog na bibig sa iyong katawan?

Ang pangangalaga sa iyong bibig, ngipin at gilagid ay isang mahalagang layunin para sa sarili. Ang tamang kalinisan ng bibig at ngipin ay nakatutulong upang iwasan ang mabahong hininga, pagkabulok ng ngipin at sakit sa gilagid - at makatutulong na panatiliin ang iyong ngipin hanggang sa iyong pagtanda.

Patuloy sa pagtuklas ang mga mananaliksik ng mga bagong dahilan kung bakit dapat magsipilyo at magfloss. Ang malusog na bibig ay nakatutulong sa pag-iwas sa mga sakit na pangkalusugan. Ano naman ang kasalungat? Ang hindi malusog na bibig, lalung-lalo na kung ikaw ay mayroong sakit sa gilagid, maaaring tumaas ang posibilidad upang magkaroon ka ng problemang pangkalusugan tulad ng atake sa puso, stroke, at ng hindi pagkakatuklas ng mga mga pangunahing tanda ng diabetes.

Ang usapin ukol sa tamang kalinisan ng bibig ay patuloy sa pagtindi. Unawain ang kahalagahan ng kalusugan ng bibig – at ang kaugnayan nito sa iyong pangkalahatang kalusugan.
Kung ano ang nasa iyong bibig ay naghahayag ng iyong kalusugan

Ano ang kinalaman ng kalusugan ng iyong bibig sa iyong pangkalahatang kalusugan? Sa isang salita, napakarami. Ang maliit na bahagi o halimbawa ng laway ay maaaring makapagsabi sa manggagamot kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan.

Maraming kalagayan ng bibig ang maaring makapagsabi ng mga tanda at sintomas. Ang iyong bibig ay bintana na kung saan ay maaaring makita ang mga nangyayari sa iyong katawan, kadalasan ang mga ito ay nakatutulong sa pagtuklas ng mga panimulang tanda at sintomas ng sakit ng sistema – mga sakit na nakakaapekto at may kinalaman sa iyong buong katawan, hindi lamang sa iisang parte. Ang mga kalagayan sa sistema tulad ng AIDS o diabetes, halimbawa, ay nakikita sa mga sugat sa bibig at iba pang problemang pambibig. Ayon sa Academy of General Dentistry, mahigit sa 90 porsyento ng mga sakit sa sistema ay nagbubunga ng mga tanda at sintomas sa bibig.
Tagalog to English: Lamang Ugat at Butong Gulay-Para sa Maayos na Kalusugan
Detailed field: Science (general)
Source text - Tagalog
Lamang Ugat at Butong Gulay-Para sa Maayos na Kalusugan


Ang lamang ugat at butong gulay ay mayaman sa dietary fiber at maaaring makatulong sa pagpigil ng sakitkagaya ng diabetes, cancer, sakit sa puso, at baradong ugat. Ito ang natuklasan sa katatapos na pag-aaral na isinagawa ng Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology (FNRI-DOST), sa pamumuno ni Dr. Trinidad P. Trinidad, Scientist II ng FNRI-DOST.

Ang dietary fiber ay makukuha sa pagkaing gulay, prutas, butil ng bigas at mais, lamang ugat, at butong gulay. May dalawang klase ng dietary fiber; ang natutunaw o soluble dietary fiber at ang di natutunaw o insoluble dietary fiber. Ang soluble dietary fiber ay nag-aakit ng sebo, taba, at tubig. Nagbibigay ito ng dulas sa paglabas ng dumi. Ang insoluble dietary fiber naman ay maihahalintulad sa espongha na dumadaloy sa ating bituka. Ang mga hibla nito ay siyang nagwawalis ng dumi papalabas sa katawan.

Sa kabuuan ang dietary fiber ay tumutulong na mapabuti ang panunaw, maiwasan ang pagtitibi, mailabas ng regular ang dumi ng katawan, at mapababa ang cholesterol at asukal sa ating dugo.

Anim na lamang ugat ang pinag-aralan nila Dr. Trinidad. Kabilang dito ang ubi, gabi, tugi, patatas, kamote, at kamoteng kahoy. Sampung (10) butong gulay din ang pinag-aralan. Ang mga ito ay munggo, utaw o soy beans, mani, sitao, paayap, garbansos, gisantes, patani, abitsuwelas na pula o kidney beans, at kadyos. Ang mga nabanggit na lamang ugat at butong gulay ay pangkaraniwang mabibili sa pamilihang bayan.

Bago sinuri ang dietary fiber ng bawat lamang ugat, ito ay pinakuluan at pinatuyo sa mababang temperatura. Samantala, ang butong gulay naman ay binabad sa tubig nang magdamag. Kinabukasan, ito ay pinakuluan at pinatuyo sa mababang temperatura.

Ayon sa pagsusuri Dr. Trinidad P. Trinidad, ang 40-73% ng total dietary fiber ng lamang ugat ay insoluble, samantala 27-60% ay soluble. Sa butong gulay naman, 83-99% ng total dietary fiber ay insoluble at 1-17% ay soluble.

Base sa resulta ng pag-aaral tinitiyak ni Dr. Trinidad na ang lamang ugat at butong gulay ay mayaman sa dietary fiber. At ang mga ito ay makakatulong sa maayos na pangangatawan.

Translation - English
Tubers and Legumes for a Good Health


Tubers and legumes are rich in dietary fiber and can help control diseases such as diabetes, cancer, heart disease, and clogged blood vessel. This was discovered during the recent research conducted by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology (FNRI-DOST), led by Dr. Trinidad P. Trinidad, Scientist II of FNRI-DOST.

The sources of dietary fiber are edible vegetables, fruits, grains of rice and corn, tubers and legumes. There are two types of dietary fiber; the soluble dietary fiber and the insoluble dietary fiber. The soluble dietary fiber attracts grease, fats, and water, making the excretion process smoother. On the other hand, insoluble dietary fiber can be compared to a sponge that circulates in our intestines. Its strands sweep the impurities away from the body.

In general, dietary fiber helps improve the digestive and excretion system, protects us from having TB, decreases the cholesterol and sugar level in our blood.

Six tubers were studied by Dr. Trinidad. These are yam, taro, tugi, potato, cassava, and sweet potato. Ten (10) legumes were also studied. These are mongo, soy beans, nuts, string beans, paayap, green peas, garbanzo peas, lima beans, kidney beans, and pigeon peas. The abovementioned tubers and legumes can usually be bought from the public markets.

Before the dietary fiber of each tuber was examined, it was boiled and dried under a low temperature. However, the legumes were soaked in water for overnight. The next day, they were boiled and dried under low temperature.

Based on the examination of Dr. Trinidad P. Trinidad, 40-73% of the total dietary fiber of the tubers are insoluble while 27-60% are soluble. As for the legumes, 83-99% of the total dietary fiber are insoluble and 1-17% are soluble.

According to the result of the studies, Dr. Trinidad ascertains that tubers and legumes are rich in dietary fiber and they are very beneficial to attain and maintain a healthy body.
English to Italian: Business Letter
Detailed field: General / Conversation / Greetings / Letters
Source text - English
Dear Mr. Xxxxxx,

I wanted to follow up the meeting from last Tuesday, to thank you for your time out from your busy schedules to meet with us.

I found that the information and ideas exchanged to be very exciting, and after a review of the transcript of what you are trying to accomplish, I think that XXXXXX, using XXXXX can support your needs.

I will be putting together the price proposal you requested (most likely Monday next week) and will send you the XXXXX detailed product documentation and that you would need for your presentation to your Management.

Should you have any questions or concerns Mr. Xxxxxx that I can help to resolve, please call XXXXXX or send me an eMail (yes even in Italian).

Sincerly and with best regards,
Translation - Italian
Gentile Sig. Xxxxxx,

A seguito della nostra riunione Martedi scorso, vorrei ringraziarLa per il suo tempo nonostante i suoi vari impegni.

Credo che le informazioni e idee che ci ha condiviso siano molto entusiasmanti. Dopo aver rivisto la trascrizione di cio che Lei vuole realizzare, penso che xxxxxxx, utilizzando xxxxxx, possa sostenere le vostre esigenze.

Come da Lei richiesta Le farei una proposta dei costi (probabilmente gliela mando Lunedi, la settimana prossima) e Le manderò una documentazione dettagliata del xxxxxx, la quale Le potrebbe servire per presentarla a chi di dovere.

Nel caso che Le servisse qualsiasi altra informazione o chiarimenti, potrebbe chiamare Xxxxxx o mandarmi un'email (sì, anche in Italiano).

In attesa, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Italian to Tagalog: Mum Health
General field: Marketing
Detailed field: Medical: Health Care
Source text - Italian
IL CONSULTORIO

Cos’è il consultorio?
È un servizio presente sul territorio, creato per tutelare e promuovere la salute psico-fisica e sociale - cioè relativa al corpo, al modo di sentire e di relazionarsi con l’ambiente esterno - delle donne, delle coppie, degli adolescenti, dei bambini e delle bambine, sia italiane che straniere.
Anche le donne straniere senza permesso di soggiorno hanno diritto ad essere assistite al consultorio.
L’accesso al consultorio ed ai suoi servizi è gratuito, mentre può essere previsto un ticket per alcune prestazioni ginecologiche specialistiche.

Per quali bisogni mi posso rivolgere al consultorio?
• Gravidanza
• Assistenza dopo il parto e sostegno all’allattamento
• Contraccezione
• Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
• Prevenzione tumori (pap-test)
• Educazione affettiva e sessuale
• Disturbi del comportamento alimentare
• Mediazione familiare per fornire supporto in situazioni di separazione e divorzio
• Fertilità, infertilità
• Affidi e adozioni
• Violenza e maltrattamenti su donne e minori, sia come offese rivolte al corpo che al modo di pensare, di sentire, di provare emozioni e sentimenti (ad esempio costrizioni a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo o forme di controllo ed intimidazioni)
• Sostegno alle coppie ed alle famiglie in condizioni socio-economiche difficili
• Disagio psicologico, cioè malessere e sofferenza nel rapporto verso se stessi e/o con gli altri in particolari momenti della vita (adolescenza, gravidanza, …)
• Vaccinazioni pediatriche e pediatria di comunità
• Malattie sessualmente trasmissibili
• Menopausa
• Consulenza legale
• Consulenza parto in anonimato (Mamma Segreta)
...
Translation - Tagalog
ANG CONSULTORIO

Ano ang consultorio?
Ito ay isang serbisyo na matatagpuan sa teritoryo, na ginawa upang pangalagaan at itaguyod ang pangkalusugang mental at pisikal – may kinalaman sa katawan, sa uri ng pakikiramdam at pakikibagay sa panlabas na kapaligiran - ng mga kababaihan, mga mag-asawa o magkasintahan, mga tinedyer, mga batang lalaki at babae, mga Italyano man o dayuhan.
Maging ang mga kababaihang dayuhan na walang permesso di soggiorno ay mayroon ding karapatan na matulungan sa consultorio.
Ang consultorio at ang mga serbisyo nito ay libre ngunit maaari ding kailanganin ang tiket para sa ilang mga konsultasyon sa mga gynecologist.

Anu-anong pangangailangan ko ang maaari kong ilapit sa consultorio?
• Pagbubuntis
• Tulong pagkatapos ng panganganak at suporta sa pagpapasuso.
• Kontrasepsyon
• Bolontaryong Pagpapalaglag o IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza)
• Pag-iwas sa mga tumor (pap-test)
• Mga payo ukol sa pakikipagtalik at pag-ibig
• Problemang may kinalaman sa sistema ng pagdidiyeta (pagkain)
• Pakikiusap sa ngalan ng pamilya upang makakuha ng suporta sa mga sitwasyong tulad ng paghihiwalay at diborsiyo
• Kakayahang magbuntis, kawalan ng kakayahang magbuntis
• Pag-aalaga at pag-aampon
• Karahasan at kalupitan sa mga kababaihan at kabataan, maging ito man ay nakakaapekto sa katawan, sa pag-iisip, pagdama, pagkaramdam ng emosyon o sentimyento (halimbawa: pagpilit sa anumang uri ng gawaing may kinalaman sa pakikipagtalik o uri ng pagkontrol at pananakot)
• Pinansyal na tulong para sa mga mag-asawa at mga pamilya
• Problemang psikolohikal o pagkaligalig at pagiging hirap sa pakikipag-ugnay sa sarili at/o sa ibang tao sa ilang mga maseselang yugto ng buhay (pagdadalaga/pagbibinata, pagbubuntis,...)
• Bakuna para sa mga bata at mga pedyatrisyan sa komunidad
• Mga sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng pakikipagtalik
• Pagmemenopos
• Pagkonsulta ukol sa batas
• Pagkonsulta ukol sa lihim na panganganak (Lihim na Ina)
...

More translators and interpreters: Italian to Tagalog - English to Tagalog - Tagalog to English   More language pairs
Alternate search option: Find translators on TM-Town - a new site owned and operated by ProZ.com