Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 10 pol>fra osadnictwo peuplement pro open no
4 Oct 21 '15 eng>pol to the nearest z dokładnością do 1 mm pro closed no
4 Oct 2 '15 eng>pol Groth Strip Pas(ek) Grotha pro closed ok
4 Sep 30 '15 pol>eng teorią figur równowagi gwiazd theory of equilibrium figures of stars pro closed ok
4 Sep 26 '15 eng>pol curve order stopień krzywej pro closed ok
- Sep 24 '15 eng>pol scan step szerokość sektora skanowania pro open no
4 Sep 22 '15 eng>pol system samples data system próbkuje dane pro closed no
- Apr 16 '15 eng>pol Fit model dopasowany model pro closed ok
4 Mar 28 '15 eng>pol one-sided type I error błąd jednostronny I rodzaju pro closed no
4 Jan 28 '15 eng>pol average/center value in a distribution wartość średnia rozkładu pro closed ok
4 Jan 9 '15 eng>pol equilibrium viscosity lepkość równowagowa pro closed ok
- Oct 29 '14 pol>eng rozkład badanej cechy distribution of the property under study pro closed no
4 Aug 22 '14 eng>pol chemically active hydroxyl radical OH groups aktywna chemicznie grupa hydroksylowa pro closed no
- Jul 30 '14 eng>eng Come to terms with understand pro closed no
- Jun 30 '14 pol>eng przebieg y(t) shape/form of y(t) pro closed ok
4 Jun 26 '14 eng>pol Charge producer (and proof plane) generator ładunku (elektrycznego) pro closed no
4 Jun 16 '14 eng>pol Mode (tutaj) mod pro closed no
4 Jun 6 '14 eng>pol calculus rachunek różniczkowo-całkowy pro closed no
3 May 13 '14 eng>pol negative log likelihood minus logarytm wiarygodności pro closed no
4 May 9 '14 eng>pol week by treatment interaction term człon związany z interakcją między czynnikami: tydzień i leczenie pro closed no
4 Mar 10 '14 eng>pol lattice grid point punkt węzłowy siatki pro closed no
4 Mar 10 '14 eng>pol motion of translation ruch translacyjny pro closed no
4 Jan 26 '14 eng>pol directed valued network sieć ważona skierowana pro closed ok
4 Nov 18 '13 eng>pol whirl out into nothing wsysane w nicość pro closed no
4 Jun 27 '13 eng>pol Factoring sum of cubes wzór skróconego mnożenia na sumę sześcianów pro closed no
4 Jun 1 '13 eng>pol diagnostic goodness-of-fit plots wykresy przedstawiające zgodność dopasowania pro closed no
- May 29 '13 eng>pol one out of two chance szansa jeden do jednego / 50% szans pro open no
4 May 13 '13 eng>pol metoda PET czyli positron emission tomography Pozytonowa Tomografia Emisyjna pro closed ok
4 Apr 9 '13 fra>pol silice de diatomée ziemia okrzemkowa pro closed ok
4 Jan 15 '13 eng>pol left hand scale skala po lewej stronie pro closed no
4 Dec 12 '12 pol>eng skok gęstości density jump pro closed ok
4 Apr 5 '12 eng>pol z-direction kierunek (osi) z pro closed no
4 Nov 27 '11 pol>eng wskaźnik siły korelacji indicator of (the) correlation pro closed no
4 Oct 20 '11 eng>pol doming tworzenie półsfer/półkul pro closed ok
4 Oct 20 '11 eng>pol split window algorithm algorytm "split-window" pro closed ok
- Oct 15 '11 eng>pol cosmic decorum tu: kosmiczny porządek pro just_closed no
4 Oct 13 '11 eng>pol background values poziom tła pro closed ok
4 Oct 11 '11 eng>pol frozen temperature field ustalone pole temperatury pro closed ok
4 Oct 11 '11 eng>pol Paradigm shift zmiana paradygmatu pro closed ok
3 Oct 8 '11 eng>pol frictional electricity tryboelektryczność pro closed no
4 Oct 3 '11 eng>pol appendiculariaceans ogonice pro closed ok
- Sep 28 '11 eng>pol diel vertical migrants organizmy podlegające dobowym migracjom pionowym pro closed ok
4 Sep 28 '11 eng>pol tracer wskaźnik pro closed ok
4 Sep 27 '11 eng>pol linear regression line prosta regresji liniowej pro closed ok
- Sep 26 '11 eng>pol hydrographic features warunki hydrograficzne pro closed ok
4 Sep 18 '11 pol>eng młodoglacjalna young glacial pro closed no
- Sep 15 '11 eng>pol fringe science obrzeża nauki pro open no
4 Aug 30 '11 eng>pol covary współzmienna pro closed ok
4 Aug 22 '11 eng>pol linear-in-parameters zależna liniowo od parametrów pro closed ok
4 Aug 19 '11 eng>pol Chisquared chi kwadrat pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last