A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

German » Swedish - 6 entries


From "Topless Meetings" at Web Business 2.0 - http://www.webbusiness20.de/2008/06/09/topless-meetings/ 362 words
Seit einiger Zeit kursiert eine neue Idee durch amerikanische Chefetagen und Companys: Arbeitsbesprechungen, Teamsitzungen und Präsentationen seien ab jetzt nur noch in Form von “topless Meetings” erlaubt. Irritiert wird sich so mancher und mehr noch so manche fragen, ob dies im Zuge einer überraschenden Libertinage der amerikanischen Gesellschaft etwa bedeute, man konferiere ab jetzt nur noch oben ohne?…

Dieser Gedanke kann im Wissen um die Prüderie der amerikanischen Gesellschaft gleich wieder verworfen werden. Nein, nicht ohne Oberhemd, sondern ohne ‚Lap-Top’ sollen Meetings zukünftig abgehalten werden. Denn diese und artverwandte Gadgets wie iPhone, Sidekick und Blackberry verderben die ohnehin nicht sonderlich gute Kommunikationskultur, die gemeinhin in Sitzungen dieser Art herrscht. Da werden während der Besprechung eifrig E-Mails gecheckt, wird gechattet, gesimst, gegamed und geblogt. Die Augen auf dem Monitor und auch die Gedanken ganz bestimmt nicht dort, wo sie eigentlich sein sollten – nämlich im Meeting. Daher denkt man in so manchem, vor allem online-nahen Unternehmen daran, Mitarbeitern in Meetings den Gebrauch drahtloser Informationstechnologien gänzlich zu untersagen.

Mit dieser Maßnahme hoffen die Fürstreiter des Topless-Konzepts nicht allein, den Symptomen von geteilter Aufmerksamkeit, mangelnder Konzentration und dadurch bedingter sinkender Produktivität von Meetings erfolgreich entgegenzuwirken. Auch der soziale Faktor, der durch den Einzug der mobilen Online-Services merklich gelitten hat, hofft man durch die verordnete Abstinenz zu stärken. Schließlich handelt es sich auch um eine Frage mangelnder Wertschätzung, wenn einer sich vorbereitet und zu anderen spricht, während die nach Kinoprogramm und den neuesten Börsenkursen googlen.

So in etwa lautet der Tenor einer Diskussion, die im letzten Jahr vor allem durch einen Blogbeitrag mit dem vielsagenden Titel „My personal war against Crackberry“ angestoßen wurde. Der Autor Todd Wilkens, Chef einer Design-Agentur in San Francisco, ist der Ansicht, dass eine effektive Arbeitssitzung kaum noch möglich sei, wenn die Teilnehmenden eben nur teilweise präsent seien. „Unvollständige Aufmerksamkeit führt zu unvollständigen Resultaten“, meint Wilkens und fasst die Inhalte der Topless-Philosophie sogar in einem kleinen Meeting-Knigge zusammen. Regel zwei: Einer muss sich im Namen der Produktivitätssteigerung unbeliebt machen und den anderen ihre mobilen Spielzeuge aus den Rippen ziehen. Aber auch wenn sie zunächst meckern - insgeheim sind die Online-Junkies dankbar dafür, ein paar Stunden von ihrer Sucht befreit worden zu werden.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points: 14 - WINNER!
View all tags
Sedan en tid tillbaka cirkulerar en ny tanke på de amerikanska direktionsvåningarna och i företagen: Från och med nu måste arbetssammanträden, teammöten och dragningar hållas i form av "top-less meetings". Inte så få och speciellt kvinnor undrar nu irriterat om denna nya trend beror på en ökad moralisk frihet i det amerikanska samhället och om man hädanefter verkligen bara ska sammanträda utan något på sig upptill?...

Med vetskap om det pryda amerikanska samhället kan denna tanke förkastas direkt. Nej, mötesdeltagarna ska i framtiden fortsätta komma med topp men utan lap-top, eftersom dessa och liknande prylar som iPhone, Sidekick och Blackberry stör den redan allmänt dåliga kommunikationskultur som härskar på den här sortens sittningar. Under dragningen blir e-posten nitiskt kontrollerad. Det chattas, spelas och bloggas och sms skickas och tas emot. Med blicken på skärmen är tankarna helt säkert också långt borta från där de borde vara - nämligen på mötet. Många firmor, speciellt de där man ständigt är online, funderar därför på att totalförbjuda medarbetarna att använda trådlös informationsteknologi under sammanträdena.

Förespråkarna för "top-less"-konceptet hoppas med dessa åtgärder att motverka inte bara symptomen på spridd uppmärksamhet, dålig koncentration och den därmed orsakade dåliga mötesproduktiviteten utan också att den förordnade abstinensen ska förbättra den sociala biten som märkbart lidit sedan den mobila online-servicens intåg. När någon förberett sig och talar till de andra medan dessa googlar efter bioprogram eller den senaste börskursen är det ju när allt kommer omkring också en fråga om bristande uppskattning.

Ungefär så är andemeningen i den diskussion som sattes i gång förra året framförallt genom en blogg med den talande titeln: "My personal war against Crackberry". Författaren till bloggen, Todd Wilkens, som är chef för en designagentur i San Francisco är av den åsikten att det inte är möjligt att hålla ett effektivt möte när deltagarna bara delvis är närvarande.
"Dålig uppmärksamhet ger dåligt resultat", menar Wilkens och sammanfattar till och med innehållet i topless-filosofin i en liten "vett och etikett"-regelbok för sammanträden. Regel 2: I produktivitetsökningens namn måste någon göra sig illa omtyckt och slita de mobila leksakerna ur de andras händer och även om de gnäller till att börja med så är de här "online-pundarna" egentligen tacksamma över att för ett par timmar vara befriade från sitt beroende.Entry #2 - Points: 5
View all tags
Sedan en tid tillbaka löper en ny idé genom amerikanska chefsvåningar och företag. Från och med nu ska arbetsmöten, teammöten och presentationer alltid vara topplösa. Några kommer säkert att vara irriterade över detta, och ännu fler kommer att fråga sig om det här nu är ett tecken på häpnadsväckande utsvävningar inom den amerikanska företagsvärlden. Får möten hädanefter endast att äga rum med avklädd överkropp? …

Den föreställningen kan omedelbart avfärdas med tanke på det amerikanska samhällets pryda syn på sexualitet. Nej, det är inte utan skjorta men utan laptop som mötena skall hållas hädanefter. Denna och besläktade manicker som iPhone, Sidekick und Blackberry förstör kommunikationskulturen, som i allmänhet ändå inte är särskilt god under den här typen av sammanträden. Under mötena kontrolleras e-post ivrigt, det chattas, skickas sms, spelas och bloggas. Ögonen är fästa på bildskärmen och även tankarna befinner sig säkerligen inte där de egentligen borde vara, nämligen på mötet. Av det skälet funderar man inom många företag, framförallt inom dem som arbetar mycket online, på att helt förbjuda medarbetarna att använda trådlös informationsteknologi under sammanträdena.

Med den här åtgärden hoppas förespråkarna för toppless-konceptet inte bara att symptomen med splittrad uppmärksamhet, bristande koncentration och därigenom sjunkande produktivitet ska motverkas framgångsrikt. Genom den påbjudna avhållsamheten hoppas man också på att kunna förstärka den sociala faktorn, som har blivit påtagligt lidande på grund av de mobila online-tjänsternas intåg. Och när allt kommer omkring handlar det även om brist på uppskattning när någon har förberett sig och talar till de andra, medan de googlar för att läsa bioprogrammet eller de senaste börsnoteringarna.

Det här är den ungefärliga andemeningen i en diskussion som initierats under det senaste året, framför allt genom ett blogginlägg med den talande titeln ”My personal war against Crackberry“. Bloggförfattaren Todd Wilkens, som är chef för en designfirma i San Francisco, anser att ett effektivt arbetsmöte knappast kan gå att genomföra om deltagarna endast är delvis närvarande. ”Ofullständig uppmärksamhet leder till ofullständiga resultat”, anser Wilkens som till och med har sammanfattat topples-filosofins innehåll i en handledning för sammanträden. Regel nummer två: För att öka produktiviteten måste någon göra sig impopulär och rycka de mobila leksakerna ur de andras händer. Och även om online-pundarna klagar inledningsvis, är de innerst inne tacksamma över att under några timmar bli befriade från sitt beroende.Entry #3 - Points: 2
anonymousView all tags
Amerikanska företagschefer har på senare tid hakat på en en ny idé: man har bestämt att sammanträden, möten och presentationer i framtiden endast får ske i form av “topless meetings”. En del manliga, men inte minst kvinnliga individer, undrar kanske lite smått iriterat om det här är ett led i en ny liberaliseringstrend inom det amerikanska samhället, som innebär att man hädanefter endast får visa sig i topplös kostym på möten och sammanträden.

Denna tanke kan dock förkastas igen när man vet hur det står till med det amerikanska pryderiet. Meningen är inte att man skall komma till ett möte utan skjorta, nej, absolut inte, men däremot utan bärbar dator. Det är nämligen så att bärbara datorer och deras närbesläktade gadgetar, såsom iPhone, sidekick och blackberry på intet sätt förbättrar den tämligen dåliga kommunikationskultur som redan råder på möten och sammanträden, utan tvärtom istället förstör den. Det mejlas, chattas, messas, spelas spel eller bloggas ivrigt på amerikanska företagsmöten. Med ögonen som stirrar på dataskärmen och tankarna någon helt annanstans än där de borde vara – nämligen på mötet. På många företag, framför allt på företag med nätnära verksamhet, har man därför börjat fundera på att förbjuda personalen att använda trådlös informationsteknik.

Med denna åtgärd hoppas förespråkarna för den laptoplösa idén inte bara på att kunna motverka symptomen på splittrad uppmärksamhet, bristande koncentration och en därmed sammanhängande sämre produktivitet effektivt på möten. Genom att förordna avhållsamhet gällandes datorer hoppas man även kunna stärka den sociala faktorn som blivit märkbart lidande i samband med de mobila nättjänsternas intåg. Inte minst handlar det också om bristande respekt för den som förberett sig för att tala inför andra medan dessa sitter och googlar fram bioprogram och de senaste börskurserna.

Detta är ungerfär temat på en diskussion som tog fart förra året bland annat i samband med ett blogginlägg med den mycketsägande rubriken “My personal war against Crackberry“. Författaren Todd Wilkens, chef för en designbyrå i San Francisco, är av den åsikten att det knappast går att hålla ett effektivt arbetsmöte om mötesdeltagarna bara är delvis närvarande. “Ofullständig uppmärksamhet leder till ofullständiga resultat“, menar Wilkens, som även har sammanfattat sin laptoplösa filosofi i en liten möteshandbok. En annan regel är den att någon, i produktivitetsökningens namn, måste göra sig opopulär och få de andra att sluta leka med sina mobila leksaker. Visst kan det hända att de blir sura till att börja med, men innerst inne är det nog så att nätfreakarna är tacksamma över att bli befriade från sin drog under några timmar.Entry #4 - Points: 1
View all tags
Sedan en tid tillbaka cirkulerar en ny idé på amerikanska företags chefsmöten: arbetsmöten, teamsittningar och presentationer tillåts numera endast i form av s k. top-less meetings. Många har irriterat sig och ännu fler frågar sig om detta utspel har med ”frihetstiden” i det amerikanska samhället att göra, att man ska konferera utan överdel?…

Dessa tankar kan när det gäller vetskapen om prydheten
i det amerikanska samhället strax förkastas. Nej, inte utan överdel, utan utan laptoppar ska alla möten i framtiden hållas. Ty dessa och liknande prylar som iPhone, Sidekick och Blackberry förstör den redan dåliga kommunikations-kulturen, som i allmänhet härskar under dessa möten då man under mötets gång flitigt skickar e-mejl, chattar, SMSar, spelar spel och bloggar. Man har ögonen på bildskärmen och även tankarna befinner sig säkerligen inte där de egentligen borde vara – nämligen på mötet. Därför tänker man på många företag, framför allt de som jobbar mycket online, att neka medarbetarna att använda den trådlösa tekniken under själva mötena.

Med dessa åtgärder hoppas inte bara förespråkarna för top-less-konceptet att symptomen på tudelad uppmärksamhet, bristande koncentration och därav följande minskande produktivitet på mötena framgångsrikt ska kunna motverkas. Även den sociala faktorn har genom införandet av online-servicen märkligt nog lidit skada och man hoppas genom dessa förordningar att också stärka abstinensen. Slutligen handlar det om en fråga om bristande uppskattning när någon har förberett sig för att tala inför andra medan dessa bara googlar på bioprogrammet och de senaste börskurserna.

Sådant är tonläget i de blogginlägg som under det senaste årets stötts och blötts samlade under den mångtydiga titeln ”My personal war against Crackberry“. Författaren Todd Wilkens, som är chef för en designeragentur i San Francisco, är av den åsikten att ett effektivt arbetsmöte knappast är möjligt när deltagarna bara är delvis närvarande. ”Ofullständig uppmärksamhet leder till ofullständiga resultat“, menar Wilkens och håller med om innehållet i topless-filosofin och vill lägga till ytterligare en liten mötesregel: man måste i produktivitetsökningens namn göra sig obekväm och rycka bort deras käraste leksaker. Men också när de nästa gång gnäller – i hemlighet är online-skräpet tacksamt, eftersom detta befriar dem för ett par timmar ifrån deras eviga sökande.

Entry #5 - Points:
View all tags
För en tid en ny idé som cirkulerar genom amerikanska styrelserum och Companys: möten, möten team och presentationer är välkomna från och med nu endast i form av "Topless möten". Irriterad kommer att få så många frågor och så många fler så om det här i kölvattnet av en överraskande libertinism amerikanska samhället som menar från dig nu ger bara topless? ...

Denna idé kan vara i kunskapen om pryderi amerikanska samhällets lika avslås. Nej, inte utan en skjorta, men utan, lap-top "möten kommer att hållas i framtiden. För dessa och relaterade prylar som iPhone, Sidekick och Blackberry förstöra den redan inte särskilt bra kommunikation kultur som råder ofta i möten av detta slag. Sedan under mötet kommer att bli ivrig kontrolleras e-post kommer att chatta, taklist och gegamed bloged. Ögonen på skärmen och idén verkligen inte var de var tänkta att vara - nämligen i mötet. Därför tror vi på så många, särskilt på Internet-relaterade företag förbjuder det helt och hållet i personalens möten, användning av trådlösa informationsteknik.

Med denna åtgärd, prinsen av hopp ridning topless strategi för att motverka inte bara framgångsrikt symptomen på delad uppmärksamhet, brist på koncentration och därmed sjunkande produktivitet möten. Den sociala faktor som har bidragit med införandet av mobila Internettjänster lidit avsevärt förhoppningsvis inom föreskriven abstinens stärkas. Slutligen är det också en fråga om brist på uppskattning, om man är beredd, och talar till andra, medan googlen efter biograf och de senaste aktiekurser.

Nåt sånt är innebörden av en diskussion som inleddes förra året, främst genom en bloggpost med suggestiva namnet "Mitt personliga krig mot CrackBerry." Författaren Todd Wilkens, huvudet på en designbyrå i San Francisco, anser att en effektiv bearbetning är knappast möjligt om deltagarna endast delvis närvarande. "Ofullständig uppmärksamhet leder till ofullständiga resultat, säger Wilkens, och sammanfattar innehållet i topless filosofi tillsammans även i ett litet möte etikett. Regel två: Man måste vara i namn av ökad produktivitet och göra impopulära flytta sin mobil andra leksaker från revbenen. Men även om de klagar på första - i hemlighet on-line knarkare är tacksamma för ett par timmar kommer att ha befriats från sitt missbruk.Entry #6 - Points:
View all tags
Sedan en tid tillbaka cirkulerar en ny idé på amerikansk chefsnivå och på företag: arbetskonferenser, gruppsammanträden och presentationer tillåts från och med nu enbart i form av "topless meetings". Fler och fler ställer sig nu irriterat frågan, om detta i samband med en överraskande utsvävning i det amerikanska samhället kan innebära att man nuförtiden enbart konfererar med bar överkropp?...

Tanken på detta kan genast förkastas i vetskap om det amerikanska samhällets prydhet. Nej, sammanträden ska i framtiden inte hållas utan skjorta, utan i avsaknad av bärbar dator. Denna och liknande finesser som iphone, sidekick och blackberry förstör den i alla fall inte särskilt goda kommunikationskultur, vilken i allmänhet förekommer på sammanträden av detta slag. Ivrigt kontrolleras e-post, chattas, sms:as, spelas och bloggas det under sammanträdet. Ögonen ligger på monitorn, och tankarna ligger helt klart inte där de egentligen borde - nämligen på sammanträdet. Därför funderar man på vissa företag, framför allt på företag med tät uppkoppling, att helt och hållet förbjuda medarbetarna att använda trådlös informationsteknik på sammanträden.

I och med denna åtgärd hoppas förespråkarna för topless-konceptet inte bara att med framgång motverka symptomen på splittrad uppmärksamhet, bristande koncentration och därigenom betingad sjunkande produktivitet på sammanträdena. Även den sociala faktorn, vilken märkbart har tagit skada i och med att mobila online-tjänster introducerats, hoppas man kunna stärka i och med ordinerad avhållsamhet. När allt kommer omkring rör det sig också om en fråga om bristande självuppskattning, när en person har förberett sig och talar med andra, samtidigt som dessa personer googlar efter bioprogram och de senaste börskurserna.

Ungefär så lyder innehållet i en diskussion, vilket i fjol framför allt väckte anstöt på grund av en blogg med den talande rubriken "My personal war against Crackberry". Författaren Todd Wilkens, chef för en designagentur i San Francisco, anser att det knappast är möjligt att hålla ett effektivt affärssammanträde, om deltagarna enbart är partiellt närvarande. "Bristande uppmärksamhet leder till bristande resultat", menar Wilkens och sammanfattar till och med innehållen i topless-filosofin i en liten förhållningsregel för sammanträden. Regel nummer två: Någon måste göra sig impopulär i produktivitetsökningens namn och dra den mobila leksaken ur den andres märg och ben. Även om personen gnäller till att börja med, är han/hon i hemlighet tacksam för att befrias från sitt sjukliga beroende under ett par timmar.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search