A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

English » Galician - 2 entries


From "Letters from a Self-Made Merchant to His Son" by George Horace Lorimer. 320 words
I remember reading once that some fellows use language to conceal thought, but it's been my experience that a good many more use it instead of thought.

A businessman's conversation should be regulated by fewer and simpler rules than any other function of the human animal. They are:

Have something to say.

Say it.

Stop talking.

Beginning before you know what you want to say and keeping on after you have said it lands a merchant in a lawsuit or the poorhouse, and the first is a short cut to the second. I maintain a legal department here, and it costs a lot of money, but it's to keep me from going to law.

It's all right when you are calling on a girl or talking with friends after dinner to run a conversation like a Sunday-school excursion, with stops to pick flowers; but in the office your sentences should be the shortest distance possible between periods. Cut out the introduction and the peroration, and stop before you get to secondly. You've got to preach short sermons to catch sinners; and deacons won't believe they need long ones themselves. Give fools the first and women the last word. The meat's always in the middle of the sandwich. Of course, a light butter on either side of it doesn't do any harm if it's intended for a man who likes butter.

Remember, too, that it's easier to look wise than to talk wisdom. Say less than the other fellow and listen more than you talk; for when a man's listening he isn't telling on himself and he's flattering the fellow who is. Give most men a good listener and most women enough note-paper and they'll tell all they know. Money talks -- but not unless its owner has a loose tongue, and then its remarks are always offensive. Poverty talks, too, but nobody wants to hear what it has to say.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Recordo de ler xa que algúns colegas usan a lingua para ocultar o pensamento, pero foi a miña experiencia que un bo número máis usalo en vez de pensamento.

A conversa empresario debe ser regulada por reglas menos e máis simple do que calquera outra función do animal humano. Son:

Ten algo que dicir.

Say it.

Pare de falar.

Inicio antes de saber o que quere dicir e manter a despois que dixo que as terras dun comerciante en unha acción xudicial ou un asilo, eo primeiro é un atallo para o segundo. Eu manter un departamento xurídico aquí, e iso custa moito diñeiro, pero para manter-me de ir á lei.

Está todo ben cando está chamando dunha rapaza ou charlar cos amigos despois do xantar para realizar unha conversa como unha viaxe de escola de domingo, con paradas para incorporarse as flores, pero no seu despacho frases deben ser a menor distancia posible entre os períodos. Cortar a introdución ea peroração, e parar antes de chegar ao segundo lugar. Vostede comezou a pregar nada curto para incorporarse os pecadores, e os diáconos non vai crer que eles precisan longos si. Dea engana o primeiro e mulleres, a última palabra. A carne é sempre no medio do bocadillos. Evidentemente, unha manteiga de luz de cada lado, que non fai mal ningún se é destinado a un home que gosta de manteiga.

Lembre, tamén, que é máis doado de ollar sabio que falar da sabedoría. Dicir menos que a outros colegas e escoitar máis que falar, pois cando un home escoita el non está dicindo a si mesmo e é lisonjeiro o compañeiro que é. Dea a maioría dos homes un bo oínte e suficiente a maioría das mulleres nota-papel e eles van dicir a todos os que saben. O diñeiro fala - pero non menos que o seu dono ten unha lingua solta e, a continuación as súas notas son sempre ofensivos. Fala de pobreza, tamén, pero ninguén quere escoitar o que ten que dicir.Entry #2 - Points:
View all tags
Lembro que dunha volta lin que algunhas persoas empregan a linguaxe para ocultar os seus pensamentos, pero a miña experiencia dime que hai moitas máis persoas que empregan a linguaxe no canto do pensamento.

A conversa dun home de negocios debería estar regulada por regras máis sinxelas e en menor cantidade que calquera outra función do ser humano. Estas regras son as seguintes:

Ter algo que dicir.

Dicilo.

Deixar de falar.

Empezar antes de saber o que queres dicir e seguir falando despois de dicilo poder facer que un comerciante acabe nun xulgado ou nunha casa de caridade – e o xulgado só é un atallo para chegar á casa de caridade. Na miña empresa teño un departamento legal que custa moitos cartos, pero fágoo para evitar problemas legais.

Cando estás a ligar cunha rapaza ou a falar con amigos despois da cea está ben que a túa conversa sexa como unha excursión de domingo, con paradas para apañar flores; pero na oficina as frases deben equivaler á menor distancia posible entre dous puntos. Aforra a introdución e a peroración, e para antes de chegar a “en segundo lugar”. Debes predicar con sermóns breves para coller aos pecadores; e os mesmos diáconos non pensan que precisen sermóns máis longos. Deixa que os parvos falen primeiro e as mulleres as últimas. O mellor sempre está no medio do bocadillo. Por suposto, un pouco de manteiga aos lados non fai ningún mal se o bocadillo é para un home ao que lle sabe a manteiga.

Lembra tamén que é máis doado parecer sabio que dicir cousas sabias. Fala menos que os demais e escoita máis do que falas; xa que cando un home escoita non conta cousas de si mesmo e louva a quen o fai. Dálle á maioría dos homes un bo interlocutor e á maioría das mulleres papel de notas abondo e diranche todo o que saben. Os cartos falan, pero só se o seu dono ten a lingua solta, e entón os seus comentarios sempre son ofensivos. A pobreza tamén fala, pero ninguén quere escoitar o que ten que dicir.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search