A new ProZ.com translation contests interface is currently in development, and a preview contest is underway. Click here to visit the new interface »

Previous ProZ.com translation contests

Russian » Catalan - 2 entries


From "Маркетинг, которого нет" by Alexander Moskovkin. 360 words
Несмотря на то, что место программиста сулило спокойную работу, неплохие заработки и хорошую карьеру, Андрей без всяких сомнений покинул насиженные места и вступил на тернистый путь предпринимательства. Естественно, что ни о маркетинге, ни о продажах он и понятия не имел. Всему приходилось учиться на практике, набивая шишки в общении с покупателями.

Несмотря  на все сложности, Поминову удалось  завоевать клиентов, о которых мечтает любая компания. Как же предпринимателю-самоучке, работающему прямо в собственной квартире, удалось добиться такого успеха?

…По счастливому стечению обстоятельств, в один день с Андреем в Академии появилась чуть ли не первая в Советском Союзе партия болгарских персональных компьютеров. И у руководства возникла мысль перенести уже существовавшие словари с больших ЭВМ на персональные компьютеры. За полгода сделали работающий прототип словаря, который и лег в основу будущего Мультитрана.

Словарь планировалось продавать организациям (других покупателей в конце 80-х просто не было), однако в стране наступил кризис, возникли перебои с финансированием и проект стал умирать. Чтобы спасти то, что уже было сделано, энтузиасты, в числе которых был и Поминов, создали совместное предприятие. Так как денег на него никто не выделил, СП просуществовало всего полгода.

Возник довольно острый вопрос: кто станет хозяином продукта. «Здесь я, можно сказать, перетянул одеяло на себя, - вспоминает Андрей, - так как уже несколько месяцев сидел дома и занимался словарем в одиночку». Так Мультитран стал «домашним» проектом: Поминов сидел в обычной квартире, доводил его до ума, а в свободное время ездил в Европу за подержанными автомобилями и одеждой. «Покупать я тогда очень любил, а вот продавать – нет. Наверное, потому что продавать надо уметь», - смеется он.

…Время показало, что фирма – слишком много для одного человека, и Андрей переквалифицировался в индивидуального предпринимателя, ведь при такой организации бизнеса никаких «бумажек» практически не требуется…

…Недавно Поминову позвонила девушка из агентства, занимающегося проведением опросов, и спросила: «Это квартира или офис?» «Ну, даже и не знаю…», - замешкался он. Компьютер в своей квартире Андрей не выключает уже много лет: «Офис – дома, напротив – почта, через дорогу – банк, в том же доме
провайдер и сервер с Мультитраном. Этот «золотой треугольник» можно обойти за 10 минут».

«Если честно, я не могу сказать, каким именно будет сайт лет через десять.» - признается Андрей.

The winning and finalist entries are displayed below.To view the like/dislike tags the entries received simply click on the "view all tags" link on the right hand corner of each entry.

You can leave your feedback for this pair at the bottom of the page.

Congratulations to the winners and thanks to all the participants!


Entry #1 - Points:
View all tags
Tot i que els programadors de la promesa lloc tranquil de treball, bon sou i bona carrera, Andrew, sens dubte alguna, van abandonar les seves llars i va entrar en l'espinós camí de la iniciativa empresarial. Naturalment, ni de màrqueting o de vendes, i no tenia idea. Tot havia d'aprendre fent ", l'ompliment dels cons en el tracte amb els compradors.

Malgrat totes les dificultats, Pominovu va aconseguir guanyar clients, que els somnis de qualsevol empresa. Com autodidacta, empresari, que treballen directament en el seu propi apartament, no ha estat un èxit?

... Per una feliç coincidència, en un dia amb Andrew a l'Acadèmia va arribar gairebé primer a la Unió Soviètica de la part búlgara dels ordinadors personals. I la direcció va tenir la idea de la transferència ja els diccionaris actuals de l'ordinador central a ordinadors personals. Més de sis mesos s'ha fet un prototip de treball del diccionari, que va ser la base per Multitran futur.

Diccionari planeja vendre les organitzacions (en altres compradors finals dels 80 simplement no existeixen), sinó que hi ha una crisi, hi havia escassetat de finançament i el projecte va anar a morir. Per salvar el que ja s'ha fet, aficionats, entre els quals era un indici, una aliança d'empreses. Com que els diners en ella a ningú assenyalat, l'empresa conjunta només va durar sis mesos.

Va sorgir la pregunta més urgent: Qui serà el producte principal. "Aquí el que puc dir, va tirar de la manta sobre si mateix - recorda Andrés, - com de diversos mesos d'estar a casa i va participar en un sol diccionari. Així Multitran es va convertir en "Inici del projecte: diable estava assegut en un apartament normal, el va portar a la ment, i en el seu temps lliure es va anar a Europa per als cotxes usats i roba. "Temps de compra era molt aficionat, però per vendre - no. Probablement perquè hem de ser capaços de vendre "- riu.

... El temps ha demostrat que l'empresa - massa per a una sola persona, i Andrew nova formació en l'empresari individual, ja que, amb aquesta organització de negocis, sense "papers" requereix poc o gens ...

... Recentment Pominovu diu la noia de l'agència involucrada entrevistes, i va dir: "És un apartament o oficina?" "Oh, ni tan sols ho saben ..." - va dubtar. L'equip al seu apartament d'Andrei no s'apaga durant molts anys: "- A casa, en canvi - de correu electrònic, a través del camí - el banc, a la mateixa casa
el proveïdor i el servidor amb el magatzem. Aquest "triangle d'or" es pot evitar per 10 minuts.

"Per ser honest, no puc dir exactament què va a ser seu d'una dècada". - S'accepten Andrew.Entry #2 - Points:
AleTer
AleTer
Spain
View all tags
Tot i que la posició de programador augurava una feina tranquil•la, un bon sou i una bona carrera, Andrei, sens dubtar gaire, va abandonar la seva feina acostumada i va entrar en l'espinós camí de la vida d'un empresari. Per descomptat, no tenia cap idea ni de màrqueting, ni de vendes. Havia d'aprendre-ho tot en la pràctica, amb tots els "morats" que involucrava l'aprenentatge del tracte amb els compradors.

Malgrat totes les dificultats, Pomínov va aconseguir guanyar uns clients de la categoria que és el somni de qualsevol empresa. Com va poder aconseguir tal èxit un empresari autodidacta, que treballa directament des del seu propi apartament?

... Per una feliç coincidència, el mateix dia que Andrei, a l'Acadèmia de Ciències hi va arribar un lliurament d'ordinadors personals de Bulgària, que fàcilment resultava ser el primer en la Unió Soviètica. I als directius se’ls va acudir la idea de transferir els diccionaris ja existents en ordinadors grans a ordinadors personals. Va durar mig any la creació d’un prototip funcionant del diccionari, que es va convertir en la base per al futur Multitran.

Hom planejava vendre el diccionari a organitzacions (ja que a finals dels 80 simplement no hi havia d’altres compradors), nogensmenys, el país va entrar en una crisi, van sorgir escassetats de finançament i el projecte va començar a morir. Per salvar el que ja s'havia fet, uns entusiastes, entre els quals hi era Pomínov, van crear empresa mixta. Com que ningú no va assignar-hi diners, l'empresa mixta només va durar sis mesos.

Llavors va plantejar-se una qüestió prou urgent: Qui serà el propietari del producte? "Es podria dir, que en aquest assumpte vaig endur-me la millor part", recorda Andrei, "ja que des de feia mesos havia estat a casa treballant en el diccionari en solitari”. D’aquesta manera Multitran es va convertir en el seu projecte “casolà”: estant en un apartament corrent, li donava una forma acabada, i, quan tenia temps lliure, viatjava a Europa per comprar cotxes i roba de segona mà. "Llavors estava molt aficionat a comprar, però no pas a vendre. Probablement és perquè la venda requereix certes capacitats"- riu.

... El temps ha demostrat que una empresa és massa per a una sola persona, i Andrei va canviar la seva qualificació a la d'empresari individual, ja que, amb aquesta organització de negocis, de fet no calen cap "papers"...

... Fa poc, a Pomínov li va trucar una noia d’una agència que es dedica a fer entrevistes, i va fer: "És un apartament o oficina?" "Doncs, ni tan sols sabré dir-ho..." – li van entrar dubtes. Andrei no ha apagat l'ordinador al seu apartament des de fa molts anys: "L’oficina és a casa, enfront està el correu, al travessar el camí, està el banc, a la mateixa casa hi és el proveïdor i el servidor amb Multitran. Aquest "triangle d'or" es pot recórrer-lo en 10 minuts”.

"Per ser honest, no puc dir com serà exactament el siti, passats uns deu anys", confessa Andrei.« return to the contest overviewTranslation contests
A fun way to take a break from your normal routine and test - and hone - your skills with colleagues.


All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search