Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
May 11 '17 deu>eng aufscheeren pro closed 2 ok
Jul 7 '10 dut>eng Primaire Meetkundige Grondslag pro just_closed 2 no
Apr 19 '10 dut>eng o.w. 211 pro closed 1 ok
Sep 6 '09 dut>eng maatschappelijk verweer pro open 1 no
Sep 5 '09 dut>eng de slager keurt zijn eigen waar pro open 4 no
Aug 8 '09 dut>eng pendelkoppel pro just_closed 1 no
Aug 8 '09 dut>eng kruismaat pro closed 1 no
Aug 5 '09 dut>eng slippende bemanning pro just_closed 0 no
Jul 4 '09 dut>eng voertuigvolgsysteem pro closed 1 ok
Jun 28 '09 deu>eng Peditionsausschu├č pro closed 2 ok
Jun 8 '09 deu>eng Serienangebot pro closed 2 ok
Asked | Open questions | Answered