Asked | Open questions | Answered
Date Pair Term / Answer given Level Status Answers (undeclined) Gloss
Sep 3 '20 deu>fra Verrechnungssorten pro open 0 no
Dec 14 '18 deu>fra Zweitschriftlerner pro open 1 no
Aug 7 '18 deu>fra Krafteinsatz pro open 0 no
Nov 8 '17 deu>fra Stoß-, Krümm- und Spreizreflexe pro open 0 no
Mar 20 '14 deu>fra freie Darstellung pro open 0 no
Mar 10 '14 deu>fra Machtgespinst pro open 0 no
Mar 7 '14 deu>fra Bauformenlehre pro open 1 no
Oct 16 '12 sve>fra fräscha pro open 2 no
Sep 27 '12 sve>fra Dubbelvävt pro open 2 no
Apr 10 '12 deu>fra weiterführend (ici) pro open 0 no
Apr 10 '12 deu>fra Folgeseite pro open 1 no
Apr 10 '12 deu>fra Strukturleisten pro open 1 no
Dec 2 '10 deu>fra Stichgang pro open 0 no
Oct 21 '10 deu>fra Trägermembranen pro open 0 no
Sep 2 '09 deu>fra Blockfurnier pro open 2 no
Feb 24 '09 sve>fra idélösning pro open 0 no
Nov 17 '08 deu>fra Näh- und Bekleidungstechnik pro open 2 no
Mar 18 '08 deu>fra Werks-, Verwaltungs- und Anbaustrukturen pro open 0 no
Asked | Open questions | Answered