Asked | Open questions | Answered 1 2 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 May 17 '12 pol>eng przysposobienie całkowite complete adoption pro closed ok
- May 8 '12 eng>pol This is a care facility, selling and begging is not welcome. Znajdujesz się w domu opieki, gdzie obowiązuje zakaz handlu i żebrania. pro closed ok
4 Mar 18 '12 eng>pol as of według stanu na pro closed ok
- Feb 2 '12 pol>eng tytuł prywatno-prawny on legal and personal grounds pro closed no
- Feb 1 '12 pol>eng rozważania prawne legal deliberations pro closed ok
4 Jan 29 '12 pol>eng zawrzeć umowę spółki conclude the articles of association pro closed no
4 Jan 28 '12 eng>pol assistant PA zastępca asystenta/asystentki pro closed no
- Jan 26 '12 eng>pol the Purchaser has the right to use the rights, specified in articles (...) nabywca jest uprawniony do wykonywania praw określonych w artykule pro just_closed no
4 Jan 25 '12 eng>pol visitors address adres biura (obsługi interesantów/klientów) pro closed ok
- Jan 23 '12 pol>eng dokument uprawniający do ubiegania się o authorizing to apply for admission to higher education pro closed ok
4 Jan 24 '12 pol>eng posiadanie wykształcenia confirming secondary education pro closed ok
- Dec 14 '11 pol>eng poddać rozstrzygnięciu submit for resolution by pro closed no
- Dec 8 '11 pol>eng roboty technologiczne technical works pro closed ok
2 Dec 8 '11 eng>pol Non-contravention zakaz naruszeń pro closed ok
4 Dec 8 '11 eng>pol by which any of its properties or assets are bound która powoduje powstanie zobowiązań w zakresie dowolnego składniku jej majątku lub aktywów pro closed no
- Dec 8 '11 eng>pol be amended accordingly podlegać odpowiednim zmianom pro closed ok
- Dec 6 '11 pol>eng podmiot cywilny civil entity pro just_closed no
4 Nov 30 '11 pol>eng ustawa o zalegalizowaniu pobytu act on the legalization of stay pro closed ok
4 Nov 30 '11 pol>eng zmiana ustawy amendment to the act pro closed ok
4 Nov 30 '11 pol>eng jeziorność lake density pro closed no
4 Nov 29 '11 eng>pol special needs support worker opiekun osób o szczególnych potrzebach pro closed no
4 Nov 29 '11 pol>eng powoływać się invoke pro closed no
4 Nov 23 '11 eng>pol court interpreter vs registered interpreter sądowy tłumacz ustny vs licencjonowany/dyplomowany tłumacz ustny pro closed ok
4 Oct 27 '11 eng>pol Statutory Declaration of Age złożone pod przysięgą oświadczenie o wieku pro closed no
4 Oct 27 '11 eng>pol Customs and Border Protection Authorities organy celne i straż graniczna pro closed ok
4 Oct 26 '11 eng>pol participating account holder współposiadacz konta/rachunku pro closed no
4 Oct 24 '11 eng>pol provided specific competence wyznaczył określone kompetencje pro closed no
4 Oct 20 '11 pol>eng działalność gospodarcza zarejestrowana na osobę fizyczną sole proprietorship entity registered in the name of XY, a natural person pro closed ok
4 Sep 22 '11 pol>eng przejście dla VIP-ów VIP access pro closed no
4 Sep 22 '11 eng>pol subject to a language obowiązująca będzie/jest wersja (umowy) w języku pro closed no
- Sep 16 '11 eng>pol per the local statutory requirements zgodnie z wymogami prawa miejscowego pro closed no
4 Sep 15 '11 eng>pol otherwise w pozostałym zakresie pro closed no
4 Sep 15 '11 eng>pol defence of any court or other proceedings obrona w postępowaniu sądowym lub innym pro closed no
- Aug 2 '11 eng>pol what it is to be a man or a woman co czyni nas mężczyzną lub kobietą pro closed ok
- Jul 26 '11 eng>pol will not prejudice pozostanie bez uszczerbku dla pro closed ok
4 Jul 24 '11 eng>pol successfully challenged skutecznie podważone pro closed ok
4 Jul 24 '11 eng>pol unless the Contract is invalid chyba że umowa jest nieważna pro closed no
- Jul 21 '11 eng>pol For mutual consideration w zamian za świadczenia wzajemne pro closed ok
- Jul 17 '11 eng>pol home carer niepracująca zawodowo pro closed ok
- Jul 12 '11 pol>eng jeszcze w trakcie trwania as soon as during pro closed no
4 Dec 1 '10 pol>eng zasądzić koszty sądowe od skazanych na rzecz Skarbu Państwa decree that court fees be awarded from the convicted persons to the State Treasury pro closed no
4 Dec 1 '10 pol>eng Zaświadczenie US o wysokości dochodów uzyskanych przez członów rodziny ... Tax office certificate on family members’ income earned in a calendar year preceding pro closed no
4 Sep 19 '10 pol>eng nadczłowieczeństwo superhumanity pro closed ok
4 Sep 3 '10 pol>eng nakazać USC sporządzenie (aktów urodzeń) decree that birth certificates be issued by a registry office pro closed no
4 Aug 31 '10 pol>eng katecheza specjalna special religious education pro closed no
4 Aug 26 '10 pol>eng protokół okazania record of presentation pro closed ok
4 Aug 17 '10 pol>eng skutki prawne działania lub zaniechania legal effects of act or omission pro closed no
4 Aug 16 '10 pol>eng reagować monosłownie respond with single words pro closed ok
3 Aug 13 '10 pol>eng Zespół do spraw kształcenia doktorantów (2009) board for training doctorate degree candidates pro closed no
4 Aug 13 '10 pol>eng Grupy objęte wsparciem groups included in the support programme pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 Next