Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 20 '15 eng>pol the time-period or accounting period assumption zasada periodyzacji pro closed no
4 Jun 20 '15 eng>pol the historical cost principle zasada kosztu historycznego pro closed ok
4 May 23 '15 pol>eng rezerwa na środki trwałe provision for fixed assets pro closed no
- May 18 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
- May 4 '15 eng>pol credit zaliczenie pro closed ok
- Apr 14 '15 pol>eng Przesunięcie dochodu podatkowego shift /shifting of taxable income pro closed no
- Mar 27 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Mar 23 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 22 '15 pol>eng nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych investments in fixed asset improvement pro closed ok
- Mar 22 '15 pol>eng amortyzowane jednorazowo written off at one time pro closed ok
4 Mar 22 '15 pol>eng przyjąć do używania put into use/service pro closed ok
- Mar 22 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Mar 22 '15 pol>eng koszty wytworzenia creation costs pro closed ok
4 Mar 16 '15 pol>eng jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014/ oraz raport za I półrocze individual/standalone and consolidated annual report for 2014/report for the first half of the year easy closed ok
2 Jan 15 '15 pol>eng przychody nalezne wykazywane amounts shown as due pro closed ok
- Jan 15 '15 eng>pol Financial Accountant and Accounts Receivable księgowy ds. finansowych i należności pro closed no
- Jan 5 '15 pol>eng operacje rachunkowo-kasowe operating the cash register and accounting for daily receipts pro closed ok
4 Dec 18 '14 pol>eng wykon wskaźnika achievement/performance/fulfillment of target index pro closed ok
4 Nov 30 '14 pol>eng wystawianie ceny kupna display of the bid price pro closed ok
4 Oct 3 '14 pol>eng Moment sprawozdawczy reporting event pro closed ok
- Sep 30 '14 eng>pol virtual certainty prawie całkowita pewność pro closed no
- Jul 17 '14 pol>eng na który będą dokonywane coroczne odpisy against which annual write-offs will be made//annual write-offs will be made to reserve capital pro closed no
- Jul 9 '14 eng>pol principal-to-principal basis na zasadzie umowy podpisanej przez sygnatariuszy ostatecznie odpowiedzialnych za zobowiązania umowne pro closed ok
4 Jul 11 '14 pol>eng w części przypadającej na dokonane odpisy amortyzacyjne in part attributable to depreciation charges pro closed ok
4 Jul 9 '14 eng>pol operating etap operacyjny pro closed ok
- Jul 9 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 9 '14 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jul 9 '14 eng>pol setting ustawienie pro closed no
- May 22 '14 pol>eng pierwotna wartość bilansowa (thereby) re-instating the initial/original carrying value of receivables pro closed ok
- May 18 '14 pol>eng ustalać stan determine/establish status pro closed no
- May 18 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
4 May 6 '14 pol>eng całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy the entirety of the economic benefits required to settle the provision pro closed ok
- May 6 '14 pol>eng Wskaźnik udziału zysku netto w przepływach pieniężnych netto z działalności oper Indicator ratio for the share of net profit in the net cash flow from operating activities pro open no
- May 6 '14 pol>eng Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży sales cash efficiency ratio pro closed ok
- May 6 '14 pol>eng Wskaźnik zdolności do generowania środków pieniężnych netto z działalności opera Indicator ratio regarding the ability to generate net cash from operating activities pro open no
- May 6 '14 pol>eng Wskaźnik ogólnej wystarczalności gotówkowej general cash sufficiency ratio pro closed ok
- Feb 28 '14 eng>pol embedded floor wbudowany dolny pulap pro closed ok
- Feb 14 '14 pol>eng Answer hidden by answerer pro open no
- Nov 24 '13 eng>pol standing instruction stałe instrukcje pro closed ok
4 Nov 17 '13 eng>pol the fixed lead time ustalony czas/termin realizacji (np. zamówienia) pro closed no
- Nov 17 '13 eng>pol the reorder quantity ilość/liczba sztuk w ponownym zamówieniu pro closed ok
- Nov 17 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 17 '13 eng>pol rectification usunięcie wad/naprawa pro closed no
- Nov 16 '13 eng>pol operating costing sporządzanie kosztorysu operacyjnego/kosztorysowanie operacyjne pro closed ok
- Nov 16 '13 eng>pol cost ascertainment sprawdzenie kosztów pro closed no
- Nov 16 '13 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Nov 14 '13 pol>eng młodszy specjalista ds. rozliczeń energii, CO2 i praw majątkowych junior specialist for energy billing, carbon dioxide, and property rights pro closed ok
- Nov 3 '13 eng>pol reforcasting rewizja projekcji pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3