Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 Next
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Apr 22 '17 eng>pol working-age contribution wkłady/składki podczas wieku produkcyjnego pro closed ok
- Apr 14 '17 pol>eng wystawić post pro just_closed no
- Mar 29 '17 pol>eng wyprowadzenie z zaległości bringing accounting records up to date pro closed ok
4 Jan 20 '17 eng>pol entire disposition of activity zbycie całkowitego udziału w działalności (ang. entire disposition of activity) pro closed ok
4 Jan 20 '17 eng>pol PY Suspended at-risk loss strata z inwestycji narażonych na ryzyko finansowe niezrealizowana w poprzednim roku pro closed ok
4 Jan 20 '17 eng>pol Suspended Basis loss wartość strat kapitałowych niezrealizowanych w poprzednim roku pro closed ok
4 Jan 19 '17 eng>pol Shareholder Stock and Loan Basis wartość podatkowa udziałów posiadanych przez akcjonariusza i udzielonych przez niego pożyczek pro closed ok
4 Jan 19 '17 eng>pol Shareholder's Basis Worksheet arkusz roboczy do kalkulacji wartości podatkowej posiadanych akcji pro closed ok
4 Jan 20 '17 eng>pol oil/gas depletion deduction odliczenie od podatku z tytułu zmniejszenia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego pro closed ok
4 Jan 19 '17 eng>pol nondeductible noncapital expenditure wydatek niekapitałowy niepodlegający odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem pro closed ok
4 Jan 16 '17 eng>pol inventory-days-on-hand ilość dni na które wystarczą dostępne zapasy w magazynie pro closed ok
3 Jan 2 '17 pol>eng metoda nadwyżki dochodów. excess of revenue over capital expenditure (i.e., the cost of invested capital) method pro closed ok
- Dec 6 '16 pol>eng debet wymuszony compulsory (direct) debit pro closed ok
4 Dec 2 '16 pol>eng nowo ujawniony newly disclosed fixed asset pro closed ok
4 Nov 25 '16 pol>eng Przychody z tytułu dochodów budżetowych economic benefits/net equity gain derived from budget revenues pro closed ok
- Nov 25 '16 pol>eng przychód inflow pro closed ok
4 Nov 24 '16 pol>eng niewykonane wydatki unrealized expenditures pro closed ok
4 Nov 17 '16 pol>eng przychody księgowe booked revenue pro closed ok
- Nov 12 '16 eng>pol line amount kwota na linii pro closed ok
- Oct 10 '16 pol>eng NOTA KORYGUJĄCA correcting entry pro open no
2 Sep 14 '16 eng>pol Signature memo memo podpisów/zatwierdzeń łańcuchowych/hierarchicznych///memo drzewa podpisów pro closed ok
- Jul 28 '16 eng>pol participation interest udział w kapitale pro open no
4 Jul 19 '16 pol>eng zapasy podlegające rezerwacji reservable inventory assets pro closed ok
- Jul 19 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
- Jun 28 '16 pol>eng duże brutto total compensation pro closed ok
4 Jun 28 '16 pol>eng duże brutto gross remuneration pro closed ok
4 May 14 '16 eng>pol Claims Team Leader kierownik zespołu (ds.) likwidacji szkód pro closed ok
- May 1 '16 pol>eng maczuga finansowa financial club pro closed ok
- Apr 21 '16 pol>eng zasada odzyskanego kosztu cost recovery basis pro closed ok
4 Apr 8 '16 pol>eng odparowanie wpłaty vs przeparowanie zapłat un-pairing of deposit vs. re-pairing of payments pro closed ok
4 Mar 30 '16 pol>eng Inwentaryzacja taking inventory/stocktaking pro closed ok
- Mar 10 '16 eng>pol personal deduction osobisty odpis od podatku pro closed ok
- Mar 7 '16 pol>eng Kompensata i potwierdzenie salda settlement of accounts//statement of account, balance confirmation pro closed ok
- Mar 2 '16 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Feb 21 '16 eng>pol equally weighted average of third alternatives równo ważona średnia trzecich alternatyw pro closed ok
- Jan 27 '16 pol>eng zarachować w ciężar kosztów wynagrodzenia record in the wages and salaries expense account pro closed no
- Jan 26 '16 pol>eng istotne pozycje czynne i bierne list of significant (items such as) accruals and prepayments pro closed ok
4 Jan 26 '16 pol>eng odpis aktualizujący wartość należności allowance for uncollectible accounts/allowance for bad debts/provisions for bad debts pro closed ok
- Nov 22 '15 pol>eng koszt wytworzenia construction cost pro closed ok
4 Nov 16 '15 pol>eng optymalizacja podatkowa tax opimisation pro closed ok
- Nov 9 '15 pol>eng przeniesienia transfer (to equity) pro closed no
- Nov 9 '15 eng>pol Days Billing Outstanding liczba dni opóźnienia w płatności faktury pro just_closed no
- Nov 9 '15 pol>eng Answer hidden by answerer pro closed no
- Sep 14 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro just_closed no
4 Sep 11 '15 eng>pol cash book posting zapis w księdze kasowej pro closed ok
4 Aug 28 '15 pol>eng Rozliczanie się z podatków od wynajmu nieruchomości tax payment on rental real estate income pro closed ok
3 Aug 9 '15 eng>pol upward restatement przeszacowanie z tytułu X milionowego wzrostu zysku operacyjnego pro closed ok
4 Jun 27 '15 pol>eng inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza inventory transfer and receipt pro closed ok
- Jun 20 '15 eng>pol the revenue or realization principle zasada realizacji pro open no
- Jun 20 '15 eng>pol Answer hidden by answerer pro open no
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 Next