Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 10 eng>pol forensic fellow lekarz rezydent (w trakcie) specjalizacji szczegółowej z medycyny sądowej pro closed ok
4 Jun 7 pol>eng o makroskopowym charakterze macroscopic appearance of a well-differentiated glioma pro closed ok
- May 29 eng>pol incident dialysis patient grupa pcjentów z nowo zdiagnozowaną chorobą pro closed no
- May 28 eng>pol interpretative commenting dołączanie interpretowalnych komentarzy (uwag) do wyników badań pro closed no
- May 27 eng>pol propensity score matching statystyczny wpływ netto zmiennej niezależnej na zmienną zależną pro closed no
- May 24 eng>pol inverse probability of treatment weighting wagowanie odwrotnego prawdopodobieństwa zabiegów pro open no
4 May 13 eng>pol suture vs stitch szew vs. ścieg pro closed ok
- May 9 pol>eng rzeźba żołądka normal gastric folds/rugae pro open no
4 May 8 pol>eng odruch czterokończynowy 4-limb response pro closed ok
- May 9 pol>eng EKG w miejscu pobytu pacjenta EKG at the patient's place of residence pro open no
- May 8 eng>pol adventitial bursitis zapalenia powierzchownie położonych kaletek pro just_closed no
4 May 7 pol>eng neurohipoglikemia neurohypoglycemia pro closed ok
4 May 7 pol>eng afekt spłycony flat affect pro closed ok
4 Apr 29 eng>pol consensus guidelines uzgodnione wytyczne pro closed ok
4 Apr 29 eng>pol mechanical insufflation-exsufflation device asystor kaszlu/urządzenie wspierające kaszel/koflator/urządzenie ułatwiające kaszel i odkrztuszanie pro closed ok
4 Apr 26 eng>pol Spine Travelling Fellowship stypendium konkursowe dla finansowania kosztów wyjazdów do centrów chirurgii kręgosłupa pro closed ok
3 Apr 18 pol>eng odsznurowany kielich nerki stricture of the calyx neck/calyx neck stricture pro closed ok
- Apr 18 pol>eng odsznurowany kielich nerki narrowed lumen of the renal calyx neck pro closed ok
4 Apr 17 eng>pol Please insert the absolute number of patients proszę wpisać/wstawić bezwzględną liczbę pacjentów pro closed ok
- Apr 16 pol>eng zaostrzony szmer pęcherzykowy acute alveolar murmur pro closed no
- Apr 14 eng>pol insufficiency fractures złamanie patalogiczne pro closed ok
4 Apr 14 eng>pol GP Cancer Care Review (okresowy) przegląd leczenia nowotworu złośliwego przez lekarza rodzinnego pro closed ok
4 Apr 11 eng>pol victim ofiara choroby pro closed ok
4 Apr 11 eng>pol pro-compulsion w okresie przed przymusowym szczepieniem pro closed ok
4 Apr 6 eng>pol subcrustaceous repair gojenie pod strupem pro closed ok
- Apr 6 eng>pol Answer hidden by answerer pro closed ok
4 Apr 6 eng>pol to scale zluszczać się pro closed ok
- Apr 6 eng>pol seat of puncture miejsce przekłucia pro closed ok
4 Apr 5 pol>eng metoda rozgniatania grudek szpikowych particle crush technique pro closed ok
4 Apr 4 eng>pol phagedenic zgorzelinowe pro closed ok
4 Mar 24 pol>eng nabłonek przewodowy ductal epithelium/duct epithelium pro closed ok
- Mar 20 eng>pol antibody-mediated pathway (ścieżka/reakcja) z udziałem przeciwciała pro closed no
4 Mar 17 eng>pol mio. milion pro closed ok
NP Mar 13 eng>pol fatal pressure on neck ucisk na szyję ze skutkiem śmiertelnym easy open no
4 Mar 5 pol>eng masy rogowe keratoid/keratinous masses pro closed ok
4 Feb 25 pol>eng łuska gipsowa plaster splint pro closed ok
3 Feb 6 eng>pol shearing injuries uraz o charakterze rozrywającym/rozdzierającym pro closed ok
4 Jan 30 eng>pol groundglass matowa szyba pro closed ok
4 Jan 30 pol>eng tętnienie PMK paradoxal movement/motion of the interventricular septum pro closed ok
4 Jan 27 eng>pol draining lymph node węzeł chłonny drenujący pro closed ok
4 Jan 26 eng>pol hip-implant-associated metallosis metaloza związana z wszczepieniem endoprotezy stawu biodrowego pro closed ok
4 Jan 25 pol>eng obłoczkowate (zwapnienia) fluffy (in appearance) (calcification) pro closed ok
- Jan 24 pol>eng obrażenia o charakterze subiektywnym psychologiical trauma pro closed ok
4 Jan 22 eng>pol facultative (staff) lekarz pro closed ok
4 Jan 14 eng>pol exempt specimen materiał niestwarzający zagrożenia biologicznego pro closed ok
4 Jan 12 pol>eng klinowate i klinowato-dwuwklęsłe obniżenie trzonów kregów Th1 wedge-shaped and wedge-shaped-double-concave compression of thoracic vertebral body Th1 pro closed ok
4 Jan 12 pol>eng górna cześć odchylona miernie ku tyłowi the upper part has a moderate backward tilt pro closed ok
4 Jan 12 pol>eng na granicy I st wg Genanta bordeline grade I vertebral fracture in the Genant scale/according to the Genant classification pro closed ok
4 Jan 12 pol>eng załamanie osi zęba obrotnika fracture of the odontoid process/dens pro closed ok
4 Jan 10 eng>pol Kit partia/seria pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last