Asked | Open questions | Answered First   Previous 2 3 4
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- Aug 24 '06 pol>eng przyjęcie kogoś w poczet członków to admit as a member pro closed ok
- Aug 24 '06 pol>eng jama podpajęczynówkowa subarachnoid cavity pro closed no
- Aug 23 '06 pol>eng gospodarka samochodowa niżej pro closed no
4 Aug 22 '06 pol>eng lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym an apartment in two-family building pro closed ok
- Aug 21 '06 pol>eng Wodny Slalom Gwiazd z Trójką Yes pro closed no
- Aug 20 '06 pol>eng Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników Farmers' Social Security Fund pro closed ok
- Aug 20 '06 pol>eng fundusz składkowy contribution (premium) fund pro closed ok
4 Aug 18 '06 pol>eng zdekomponowany disintegrated pro closed ok
- Aug 18 '06 pol>eng Świadectwo Dojrzałości Liceum sztuk Plastycznych Fine Arts High School Completion Diploma pro closed no
4 Aug 18 '06 pol>eng mocodawca principal pro closed ok
- Aug 18 '06 pol>eng data szkody date of loss pro closed ok
- Aug 18 '06 pol>eng informatyka gospodarcza business information technology pro closed ok
4 Aug 17 '06 pol>eng studia podyplomowe postgraduate pro closed ok
- Aug 17 '06 pol>eng Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych Main (Central) Pledge by Registration Registry pro closed ok
- Aug 17 '06 pol>eng Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych Main Land and Mortgage Registry pro closed ok
4 Aug 17 '06 pol>eng reklama dżwiekowa audio advertisement or advertising pro closed ok
4 Aug 17 '06 pol>eng dwukrotne wypalanie nadżerek two erosion cauterizations pro closed ok
- Aug 12 '06 pol>eng najpopularniejsze szkolenia liderów w kategorii informatyka most popular leader trainig in the IT category pro closed no
- Aug 11 '06 pol>eng ceramiczna płyta grzewcza ceramic hot plate it is pro closed ok
- Aug 11 '06 pol>eng udziały własne company's shares pro closed ok
- Aug 9 '06 pol>eng magister sztuki (Akademia muzyczna) Master of Art pro closed no
- Aug 8 '06 pol>eng lakiery wodorozcieńczalne water-soluble enamels laquers or varnishes pro closed no
4 Aug 7 '06 pol>eng klatka cage pro closed ok
- Aug 4 '06 pol>eng zwierzę estradowe stage animal pro closed ok
- Aug 4 '06 pol>eng Referencje i opinia o stażu references and an opinion pertaining to seniority pro closed no
1 Aug 4 '06 pol>eng materiałoznastwo ele. theory of materials pro closed ok
4 Aug 4 '06 pol>eng przysposobienie do życia w rodzinie Family Life Orientation Class or Course pro closed ok
- Aug 4 '06 pol>eng AP-PM w rentgenie czaszki lewo-prawo-stronny pro closed ok
- Aug 4 '06 pol>eng odmówić składania wyjaśnień refuse to elucidate, explain, clarify pro closed no
- Aug 4 '06 pol>eng obraz do różnicowania image for differentiation pro just_closed no
- Aug 4 '06 pol>eng uprawnienia adwokackie maybe esquire pro closed no
- Aug 4 '06 pol>eng nie znosił ani nie ograniczył zdolności did not annul or limit the abilities pro closed no
- Aug 3 '06 pol>eng przedmiot profilujący academic program course pro closed ok
- Aug 3 '06 pol>eng zageszczenie ogniskowe focal condensation pro closed ok
- Aug 1 '06 pol>eng ekologiczna oczyszczalnia ścieków maybe "mini environmentally friendly sewage treatment system" pro closed ok
- Aug 1 '06 pol>eng szczelina międzypłatowa skośna oblique interlobar fissure pro closed ok
- Aug 1 '06 pol>eng klasa autorska o profilu... author's class with........curriculum pro closed ok
- Jul 30 '06 pol>eng poproszkowane pulverized pro closed no
4 Jul 30 '06 pol>eng nasada valve pro closed ok
4 Jul 30 '06 pol>eng rozdzielacz dividing breeching pro closed ok
4 Jul 29 '06 pol>eng wyłudzenie poświadczenia nieprawdy to obtain certification of untruth by false pretenses pro closed ok
- Jul 28 '06 pol>eng Niewystarczająca wydolność naczyniowo – sercowa Insufficient vasculocardiac efficiency pro closed no
- Nov 27 '03 pol>eng legitymacyjne identificational or personal pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 2 3 4