Asked | Open questions | Answered First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Sep 18 '12 pol>eng na nabywcę przechodzą korzyści i ciężary benefits and burdens shall be transferred to the Buyer pro closed ok
4 Sep 18 '12 pol>eng Czy klient nie podlega opłacie logistycznej ? Is the Client not subject to logistics fee? pro closed no
4 Sep 17 '12 pol>eng Organizatora Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Dia organiser of International Sergei Diaghilev Competition of Choreographic Art pro closed no
4 Sep 17 '12 pol>eng Przelew zbiorczy collective (bank) transfer pro closed no
- Sep 16 '12 pol>eng rośliny przeznaczone na paszę forage crops pro closed no
- Sep 16 '12 pol>eng atasza handle pro closed no
4 Sep 15 '12 pol>eng poziom graficzny pisma (ręcznego) handwriting is distorted pro closed ok
4 Sep 15 '12 pol>eng wzdłużna longer egdes pro closed no
4 Sep 15 '12 pol>eng liniał ruler pro closed no
- Sep 15 '12 pol>eng ciesząc się kolejnymi sukcesami enjoying a series of successess pro closed no
- Sep 15 '12 pol>eng relacje ratio of [...] to [...] pro closed no
4 Sep 15 '12 pol>eng na płaszczyźnie poziomej horizontal pro closed no
4 Sep 15 '12 pol>eng zgodność celów convergence of objectives pro closed no
4 Sep 14 '12 pol>eng przenośnik kumulacyjny accumulation conveyor pro closed ok
- Sep 14 '12 pol>eng wywodzić się originate from pro closed no
4 Sep 14 '12 pol>eng Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą Register/Registry of Health Care Providers pro closed no
- Sep 14 '12 pol>eng Wydanie pracownikowi odzieży/narzędzia handing tools and clothes over to an employee pro closed no
- Sep 14 '12 pol>eng interfejsy wczytujące dane paliwowe interface recording fuel data pro closed no
4 Sep 14 '12 pol>eng Kancelaria Elektroniczna Digital Mailroom pro closed ok
4 Sep 13 '12 pol>eng Nota uznaniowa za straty transportowe credit note for transport damage(s) pro closed no
4 Sep 13 '12 pol>eng o wysokim mianie with high titre pro closed ok
3 Sep 13 '12 pol>eng zaprzeczenie ojcostwa (UK/EU) denial of paternity pro closed ok
- Sep 12 '12 pol>eng w wydaniu projektowym pre-release edition pro closed ok
4 Sep 12 '12 pol>eng wsad produkcyjny production inputs pro closed ok
- Sep 11 '12 pol>eng to npl guz nowotworowy pro closed ok
- Sep 11 '12 pol>eng wprowadzanie w błąd Misguiding pro closed no
- Sep 8 '12 pol>eng na którym wcześniej posadziła ją choroba on which the disease had put her pro closed no
4 Sep 8 '12 pol>eng pomimo agresywnej operacji despite aggressive operation/surgery pro closed ok
4 Sep 8 '12 pol>eng nie ma dobrych rokowan na przezycie dlugoterminowe there is no good prognosis for long-term survival pro closed ok
4 Sep 5 '12 pol>eng praca wewnętrzna (firmy) internal operations/procedures pro closed no
- Sep 6 '12 pol>eng udzielić zabezpieczenia majątkowego to provide a collateral pro closed ok
4 Sep 6 '12 pol>eng żyła śledzionowa splenic vein pro closed no
- Sep 6 '12 pol>eng Rachnek techniczny karty card settlement account pro open no
4 Sep 3 '12 pol>eng zapożyczenia intra-language pro closed no
4 Sep 3 '12 pol>eng kostka integracyjna tactile paving pro closed no
- Sep 3 '12 pol>eng po jednej trzeciej części a third of all assetts pro closed ok
- Sep 3 '12 pol>eng akt deklaratywno-propagandowy declaration-cum-propaganda pro closed ok
4 Sep 3 '12 pol>eng odgoryczanie debittering pro closed ok
- Sep 2 '12 pol>eng rozbudowywać tekst sms grzecznościowo write longer text messages out of politeness pro closed ok
4 Sep 2 '12 pol>eng KWI CFI pro closed no
4 Sep 1 '12 pol>eng na tępo bluntly pro closed no
2 Sep 1 '12 pol>eng koordynator ds rozwoju sieci detalicznych retail development coordinator pro closed no
- Aug 31 '12 pol>eng prawo urodzenia right of noble birth pro closed ok
4 Aug 31 '12 pol>eng kapitalizm folwarczny, gospodarka folwarczna feudal capitalism/feudal economy pro closed ok
4 Aug 31 '12 pol>eng agent centrum handlowego ds.wynajmu shopping centre space lease agent pro closed no
- Aug 31 '12 pol>eng Płyn antyadhezyjny liquid anti-adhesive agent pro closed ok
4 Aug 30 '12 pol>eng miasto pominąłbym "miasto" pro closed no
4 Aug 30 '12 pol>eng funkcje egzogeniczne exogenic functions pro closed no
4 Aug 30 '12 pol>eng komenda command pro closed ok
4 Aug 30 '12 pol>eng kartoteka inventory pro closed ok
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 1 2 3 4 5 Next   Last