Member since Mar '08

Working languages:
German to Slovenian
English to Slovenian
Slovenian to German
Slovenian to English

Dusan Rabrenovic
Lightning fast and reliable

Maribor, Maribor, Slovenia
Local time: 22:03 CET (GMT+1)

Native in: Slovenian Native in Slovenian
  • Send message through ProZ.com MSN IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
9 positive reviews

Sample translations

Slovenian to German: Radlje ob Dravi
Detailed field: History
Source text - Slovenian
DRUŽBENO-GEOGRAFSKI ORIS RADELJ Z OKOLICO

Poselitev Dravske doline in okolice sega v prazgodovino, vendar nam zaradi živahnega toka reke Drave o njem priča le majhno število najdb. Skromni pečat so nam zapustili tudi Rimljani. V 6. stoletju so Sloveni sprva naseljevali prisojna pobočja Kozjaka, v 11. stoletju pa se je začela nižinska kolonizacija srednje Dravske doline. Nižinski je sledila v 13. stoletju še višinska faza kolonizacije, ki pa ji je v 15., 16. in 17. stoletju sledilo opuščanje kmetij na najvišjih in neugodnih legah. Pomembno vlogo pri poselitvi Dravske doline je imel benediktinski samostan iz Št. Pavla.

Prebivalstvo je doseglo višek ob koncu 19. stoletja. V naslednjih dveh desetletjih je število prebivalstva nekoliko upadlo, od popisa 1931 pa je bila prisotna enakomerna rast.Za obdobje po drugi svetovni vojni opažamo, da je imela občina Radlje drugačne demografske značilnosti od ostalih koroških občin, ki so tedaj beležile hitro rast števila prebivalstva. Vzrok za to stagnacijo je bila predvsem slabo razvita industrija.

Kar se tiče gostote poselitve prebivalstva, je ta najnižja na Koroškem in nižja od slovenskega povprečja. Na nizko gostoto poselitve prebivalstva je močno vplival hriboviti relief

Naravni prirastek v Radljah je močno upadel po letu 1961, ko je znašal 13‰ , leta 1991 pa je znašal le še 3 ‰.Na neugoden demografski razvoj je vplivalo predvsem odseljevanje, ki se je v radeljski občini vse od povojnega obdobja odražalo na šibki rasti števila prebivalstva.
Translation - German
GESELLSCHAFTLICH-GEOGRAPHISCHE DARSTELLUNG VON RADLJE UND UMGEBUNG

Die Besiedlung des Drautals begann schon in der Vorzeit, jedoch sind uns wegen der lebhaften Strömung der Drau nur wenige Fundgegenstände erhalten, einige wenige davon weisen auf die Anwesenheit der Römer. Im 6. Jh. hatten die Slowenen zuerst die sonnseitigen Hänge des Kozjak besiedelt, im 11. Jh. begann dann die Besiedlung der niedriger liegenden Teile des Drautals; dem folgte die Besiedlung der höher liegenden Gebiete im 13. Jh., jedoch wurden ab dem 15. bis ins 17. Jh. die Bauernhöfe in den höchstgelegenen und ungünstigsten Lagen allmählich verlassen. Eine bedeutende Rolle bei der Besiedlung des Drautals spielte das Benediktinerkloster in Št. Pavel.

Die Bevölkerung erreichte den Höchststand am Ende des 19. Jh., in den nächsten zwei Jahrzehnten ist die Anzahl etwas gesunken, seit der Volkszählung 1931 stieg die Population jedoch ständig. Für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg sind unterschiedliche demographische Merkmale als bei den anderen kärntnerischen Gemeinden zu verzeichen, die damals einen raschen Anstieg der Bevölkerung vorweisen konnten; diese Stagnation resultierte vor allem aus der schlecht entwickelten Industrie.

Die Bevölkerungsdichte ist hier am niedrigsten in ganz Kärnten und niedriger als der slowenische Durchschnitt, was auf das gebirgige Terrain zurückzuführen ist.

Der Bevölkerungszuwachs ist in Radlje nach dem Jahr 1961 stark gesunken, nämlich von 13‰ auf 3‰ im Jahr 1991. Das war vor allem eine Folge der Abwanderung, die sich seit dem Kriegsende am abnehmenden Zuwachs abgezeichet hat.
Slovenian to English: Razvoj obmejnih projektov
Detailed field: Tourism & Travel
Source text - Slovenian
Osnovna ideja projekta je bila ponovna vzpostavitev prostora in organizacija prodajne mreže za trgovanje obrtnikov in kmetov z obeh strani meje ter spet obuditi spomin na tradicijo, ki sega v čase nekdanjih srednjeveških sejmov. V mesecu aprilu 2004 se je s prijavo na razpis Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj začela ideja uresničevati. Povezali smo se s sosednjo avstrijsko občino Grossradl, ki je bila navdušena nad konceptom in prepričana v uspeh projekta. Kakovost projekta je očitno prepričala tudi Agencijo RS za regionalni razvoj in tako smo 30. novembra slavnostno podpisali pogodbo o donaciji zunanje pomoči evropske skupnosti – PHARE CBC Sklad za male projekte Slovenija – Avstrija 2002. Na priporočilo ocenjevalne komisije se je Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj odločila, da za izvedbo našega projekta prejmemo donacijo Evropske skupnosti v maksimalni višini 26.021,46 EUR oz. 74,99% celotnih upravičenih stroškov projekta (ti so znašali 34.699,90 EUR). Kot prijavitelj projekta smo ugotovili, da v zadnjem desetletju pospešeno gradimo na sodelovanju s sosednjimi občinami v Avstriji in s tem poleg ustvarjanja gospodarsko konkurenčne regije tudi presegamo zgodovinske, politične in kulturne razlike v čezmejni regiji. Predlagane projektne aktivnosti in partnerstvo so težile h končnemu cilju programa, ki je bil povečati sposobnost lokalnih in regionalnih oblasti za razvoj in izvedbo skupnih projektov v obmejni regiji.
Translation - English
The basic idea was to reestablish and organize the trading network for craftsmen and farmers from both sides of the border and to bring back the once popular trading tradition that dates back to the times of the medieval fairs. In April 2004, with the application for funds from the Agency of the Republic of Slovenia for Regional Development, the idea came nearer to realization. We contacted the nearby Austrian municipality of Grossradl, which was just as enthusiastic and convinced of the success of the project as we were. The nature of the project evidently convinced the Agency for Regional Development and thus the contract for funding by the PHARE CBC Fund for Small Projects Slovenia – Austria 2002 (donation of foreign aid by the European Community) was signed on the 30th of November. Upon recommendation of the evaluation commission the Agency for Regional Development decided to allocate our project a donation from the European Community, totalling 26,021.46 EUR or 74.99% of the project's expenses (34,699.90 EUR). We determined that in the past decade we have continually improved our relations with the neighbouring municipalities in Austria and that besides creating an economically competitive region, we are also surpassing the historical, political and cultural boundaries in this border region. The goal of the project's activities and partnership was to increase the potential of the local and regional authorities for development and realization of mutual plans in the region.
Your current localization setting

English

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search