Asked | Open questions | Answered Previous 1 2
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Jun 6 '12 alb>eng objekti Subject/matter pro closed no
4 Apr 20 '12 alb>eng kallzim per ndjekje penale Indictment for prosecution pro closed no
4 Apr 20 '12 alb>eng "vjedhje e bankave dhe arkave te kursimeve" Bank robbery and savings bank robbery pro closed ok
- Feb 26 '12 alb>eng njoftim i akuzës notification of accusation pro closed ok
- Feb 26 '12 alb>eng deklarim i ikjes declare the escape pro closed ok
4 Aug 20 '11 eng>alb administrative detention ndalim administrativ/burgim pa gjyq pro closed ok
4 May 18 '11 eng>alb felony warrant urdhër arresti pro closed ok
4 Nov 14 '10 alb>eng Shkurtim Vendimi Abridgement / abridged version of a decision pro closed no
4 Jun 10 '10 alb>eng gjakmarrje blood-feud or vendeta easy closed ok
4 Apr 7 '10 alb>eng akti document pro closed no
4 Mar 29 '10 eng>alb escheat Pronë e kaluar në pronësi të shtetit pro closed ok
4 Mar 11 '10 eng>alb chattel pasuri e tundshme pro closed ok
4 Jan 22 '10 eng>alb writ of payment Urdhër pagese pro closed no
4 Jan 16 '10 eng>alb Magistrates Court Gjykata e Magjistratëve pro closed ok
4 Jan 13 '10 alb>eng madhor adult pro closed no
- Dec 22 '09 alb>eng disponibilitet (in this context) up to/depends upon pro closed ok
- Nov 24 '09 alb>eng Përbërja Familjare Family data/details pro closed ok
- Nov 24 '09 alb>eng Përbërës të Gjendjes Civile Civil status data/details pro closed ok
- Jul 2 '09 eng>alb garnishment Urdhër ekzekutimi i gjykatës ndaj debitorit pro closed ok
- May 18 '09 eng>alb per stirpes sipas degës/ve së familjes pro closed no
4 May 18 '09 eng>alb Deponent dëshmitar (i betuar paragjyqit) pro closed no
4 Feb 27 '09 alb>eng registrable property Pronë e regjistrueshme pro closed ok
4 Feb 27 '09 alb>eng commission selling Shitje me komision pro closed no
- Mar 18 '08 eng>alb possession Urdhër përmbarimi pro closed ok
- Jan 15 '08 alb>eng trup gjykues (the) Panel of judges pro open no
- Nov 1 '07 ita>eng impartite conveyed pro closed ok
4 Apr 2 '07 eng>alb praktikë File/Dossier/Record/Folder pro closed ok
4 Mar 20 '07 eng>alb National Probation Service Shërbimi kombëtar i lirimit me kusht easy closed ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2