Asked | Open questions | Answered Previous 1 2 3 4 Next   Last
Date Pair Term Level Status Answers (undeclined) Gloss
Mar 10 '11 deu>dut Doppelkammerkartuschen pro closed 1 ok
Mar 8 '11 dut>deu dat gesteld noch gebleken is dat pro closed 1 ok
Mar 7 '11 eng>dut ambient pro closed 2 no
Mar 4 '11 eng>dut Recommended Dietary Allowance (RDA) - Dietary Reference Intakes (DRIs) pro closed 1 ok
Feb 24 '11 eng>dut pathways pro closed 2 ok
Feb 17 '11 deu>dut Zentralregulierungs- und Delkrederegeschäft pro closed 1 ok
Feb 17 '11 eng>dut Official Receiver (zie zin) pro closed 1 no
Feb 3 '11 eng>dut imprint on the progression pro closed 3 ok
Feb 3 '11 eng>dut 2-h plasma glucose pro closed 2 ok
Feb 1 '11 dut>eng Premieloonsom gedifferentieerde premie WAO pro closed 1 ok
Jan 25 '11 eng>dut office component pro closed 1 no
Jan 25 '11 eng>dut SMBG results pro closed 2 ok
Dec 9 '10 dut>eng senior vreemd vermogen pro closed 1 ok
Oct 14 '10 deu>dut Schau(m)manufaktur Grabow pro just_closed 2 no
Oct 11 '10 deu>dut Hendl oder Haxen pro closed 5 ok
Sep 8 '10 deu>dut in der Person vorliegen pro just_closed 0 no
Sep 1 '10 dut>deu Verantwoord slapen pro just_closed 3 no
Aug 5 '10 dut>eng een verrchting stellen pro closed 3 ok
Aug 2 '10 deu>dut Falteninhalt pro just_closed 2 no
Jul 5 '10 eng>dut Establishment standard audit guidance pro just_closed 1 no
Jun 14 '10 eng>dut Disclosure of Faculty Relationships pro closed 1 ok
Jun 9 '10 eng>dut Acts & Civil Status Service Performance CSR No pro just_closed 2 no
May 28 '10 eng>dut Flocculent strain pro closed 2 ok
May 26 '10 deu>dut Verfügbarkeitsabhängige Artikelsteuerung pro closed 1 ok
May 12 '10 dut>eng een over de jaren voortbouwend programma pro closed 4 ok
Feb 4 '10 deu>dut Akonto pro closed 3 no
Jan 27 '10 dut>eng verandertaal pro closed 4 ok
Jan 4 '10 deu>dut Cluster-Aufdosierungsschema pro closed 1 ok
Dec 22 '09 deu>dut Leerraum für Bücherkäufe pro closed 2 ok
Dec 7 '09 deu>dut Sehe unten pro just_closed 1 no
Dec 2 '09 dut>deu bij uitdrukkelijk beding pro closed 1 ok
Nov 26 '09 dut>eng rekengrootheid pro closed 3 ok
Nov 16 '09 eng>dut year-end review process pro closed 2 no
Oct 20 '09 dut>eng inloop/uitloop pro just_closed 0 no
Oct 14 '09 dut>deu oudedagslijfrente pro closed 1 ok
Sep 28 '09 dut>eng De lach zal niet van de lucht zijn! pro closed 4 ok
Sep 16 '09 dut>deu VO en VLD pro just_closed 1 no
Aug 20 '09 dut>eng betekenisecologie pro closed 3 ok
Aug 10 '09 dut>deu vide productie pro closed 1 ok
Aug 7 '09 deu>dut Zweitplatzierung pro just_closed 1 no
Jul 29 '09 dut>eng subsidiair een rechtskeuze doen pro closed 2 ok
Jul 26 '09 dut>deu zie hieronder pro just_closed 1 no
Jul 20 '09 dut>deu "Van harte gecommuniceerd!" pro closed 2 ok
Jul 18 '09 deu>dut Freizügigkeitskonto pro closed 1 ok
Jul 14 '09 dut>deu zie uitleg pro closed 1 ok
Jul 6 '09 dut>deu zie hieronder pro closed 3 ok
Jul 6 '09 dut>deu een trillend hoopje mens pro closed 2 ok
Jul 5 '09 dut>eng ‘calimerogevoel’ pro closed 7 ok
Jun 30 '09 dut>eng zie uitleg pro closed 5 ok
Jun 21 '09 dut>eng Ik zie het wel zitten + context pro closed 6 ok
Asked | Open questions | Answered   Previous 1 2 3 4 Next   Last