Asked | Open questions | Answered 1 2 3 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
- May 9 '19 pol>eng EKG w miejscu pobytu pacjenta point-of-care ECG pro open no
- May 28 '15 eng>pol positive immune infiltrates nacieki komórek odpornościowych wykazujących ekspresję pro open no
4 Feb 11 '14 eng>pol long-segment Barrett esophagus długoodcinkowy przełyk Barretta pro closed no
4 Dec 9 '13 pol>eng zdjęcie jamy brzusznej "na wisząco" erect abdominal x-ray pro closed ok
4 Nov 29 '13 pol>eng hipotyreoizujący decreasing the effects of thyroid hormones pro closed ok
4 Oct 23 '13 pol>eng zniesienie siły mięśniowej lack of muscle tone pro closed no
4 Aug 21 '13 eng>pol unincorporated niewbudowanych pro closed ok
- Jun 13 '13 eng>pol overuse/chronic traction injuries urazy z przeciążenia/przewlekłego pociągania pro open no
4 Jun 3 '13 eng>pol to express the receptor wykazywać ekspresję receptora pro closed no
4 May 14 '13 eng>pol anti-human globulin przeciwciała przeciwko ludzkiej immunoglobulinie pro closed ok
- Mar 19 '13 eng>pol review of systems wywiad dotyczący poszczególnych narządów i układów pro closed no
4 Mar 20 '13 eng>pol bifrontal obustronnie w okolicy czołowej pro closed no
4 Feb 26 '13 eng>pol quantified in 100X microscopy fields policzono w polach widzenia mikroskopu pod powiększeniem 100x pro closed no
4 Feb 17 '13 eng>pol human dendritic cells HLA A O2O1-positive donor ludzki komórki dendrytyczne od ludzkiego dawcy HLA-A0201-dodatniego pro closed no
4 Oct 21 '12 eng>pol ED dni ekspozycji pro closed no
4 Oct 11 '12 pol>eng wysklepiony at the level of the chest pro closed ok
4 Oct 17 '12 pol>eng (skrót) NC not centrifuged pro closed no
4 Oct 4 '12 pol>eng lek doraźny PRN drug/medicine pro closed ok
4 Sep 25 '12 pol>eng pasmowate streaky pro closed ok
4 Sep 19 '12 pol>eng Gazometria - na powietrzu blood gases on room air pro closed ok
- Aug 6 '12 eng>pol early truncating mutations mutacje wcześnie kończące transkrypcję pro closed ok
4 Aug 6 '12 eng>pol acneiform follicular rash trądzikopodobna osutka (wysypka) okołomieszkowa pro closed ok
4 Aug 6 '12 eng>pol paternal to maternal ratio p. niżej pro closed no
4 Jul 24 '12 pol>eng malacja malacia pro closed ok
4 Jul 27 '12 eng>pol at follow-up w trakcie dalszej obserwacji pro closed no
4 Jul 13 '12 pol>eng rozgięta aorta aortic unfolding pro closed ok
4 Jul 13 '12 eng>pol boggy feeling skull uczucie chełbotania przy palpacji kości czaszki pro closed no
- Jul 11 '12 pol>eng cytologia złuszczeniowa nosa nasal cytology pro closed no
- Jun 17 '12 eng>pol masking ('blinding') of (...) others to treatment status nieznajomość przydziału do grup terapeutycznych pro closed no
- May 17 '12 pol>eng płatowe złuszczanie naskórka epidermal peeling pro closed no
- Apr 19 '12 eng>pol be on long term treatment jest długo(trwale) leczony pro closed no
4 Mar 1 '12 pol>eng oc. utr. of both eyes pro closed ok
4 Feb 23 '12 pol>eng polikloniczne odruchy skokowe ankle clonus pro closed no
4 Feb 7 '12 eng>pol exploration of wound rewizja rany pro closed ok
4 Jan 24 '12 eng>pol centrifugal concentration po odwirowaniu pro closed no
4 Jan 23 '12 eng>pol surgical assistant asystent (ew. chirruga) pro closed no
- Dec 30 '11 eng>pol radio-oncologist specjalista radioterapii onkologicznej pro closed ok
4 Dec 15 '11 pol>eng oddychanie cykliczne periodic breathing pro closed ok
4 Nov 29 '11 pol>eng wyjście origin pro closed ok
4 Nov 10 '11 eng>pol Acute, Mild to Moderate [Ulcerative Colitis] ostre wzjg o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu pro closed ok
- Nov 8 '11 eng>pol sensory capabilities funkcjonowanie narządów zmysłów pro open no
4 Jul 19 '11 eng>pol Digital Infarct martwica (w obrębie) palców pro closed ok
4 Jul 16 '11 eng>pol to pose a substantial source of morbidity stanowi istotne źródło problemów zdrowotnych pro closed no
4 Jul 16 '11 eng>pol permanent hearing impairment trwały niedosłuch pro closed ok
4 Jul 14 '11 eng>pol species cząsteczki pro closed no
- Jun 6 '11 eng>pol poor white/grey matter differentation zatarcie granicy pomiędzy istotą szarą i białą mózgu pro closed no
4 Jun 6 '11 eng>pol intracranial pressure (ICP) bolt śruba mocująca czujnik do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego (podtwardówkowo) pro closed no
4 May 22 '11 eng>pol Large outcome trial badanie obejmujące dużą grupę pro closed ok
4 May 15 '11 eng>pol a numeric w wartościach liczbowych pro closed no
4 May 10 '11 pol>eng morfologia krwi pełnej full blood count pro closed ok
Asked | Open questions | Answered  1 2 3 Next   Last