Asked | Open questions | Answered First   Previous 16 17 18 19 20 Next   Last
Points Date Pair Term / Answer given Level Status Gloss
4 Feb 5 '05 eng>pol leukocyte rolling toczenie się leukocytów pro closed ok
- Feb 4 '05 eng>pol prescription costs koszty farmakoterapii pro closed ok
4 Feb 3 '05 eng>pol disconnectedness rozszczepienie, dysocjacja pro closed no
4 Feb 3 '05 eng>pol combined dose łącznie, jednocześnie pro closed no
4 Feb 3 '05 eng>pol extensive/poor metabolizers osoby szybko/wolno metabolizujące pro closed ok
4 Feb 1 '05 pol>eng cień środkowy p. niżej pro closed ok
- Feb 2 '05 eng>eng cranial mri vs cerebral mri almost synonyms pro closed no
- Feb 1 '05 eng>pol dilatation catheter rozszerzadło pro closed ok
4 Jan 31 '05 eng>pol pseudobulbar affect nietrzymanie afektu (afektów) pro closed ok
- Jan 30 '05 pol>eng punkt uchwytu action site pro closed no
4 Jan 26 '05 pol>eng mięsień poprzecznie prążkowany striated muscle pro closed ok
- Jan 24 '05 eng>pol be on file w dokumentacji pro closed no
4 Jan 24 '05 eng>eng compression aid substance improving compression properties pro closed no
4 Jan 24 '05 eng>pol flow aid substancja poprawiająca płynność /sypkość pro closed ok
4 Jan 24 '05 eng>pol disorder responsive to the action of X choroba odpowiadająca na leczenie x pro closed no
4 Jan 22 '05 eng>pol high flow wysokoprzepływowy pro closed ok
4 Jan 21 '05 pol>eng thrush pleśniawka pro closed ok
2 Jan 21 '05 eng>pol cancer-related gene LMO-2 protoonkogen lmo-2 pro closed no
- Jan 20 '05 pol>eng standardowo¶ć capability pro closed ok
- Jan 20 '05 eng>pol the production of growth factors wytwarzanie czynników wzrostowych pro closed no
4 Jan 17 '05 eng>pol eosinophilic pneumonia eozynofilowe zapalenie płuc pro closed ok
- Jan 17 '05 eng>pol double arm study badanie z dwoma grupami pro closed no
4 Jan 17 '05 eng>pol eosinophil related disorders zaburzenia, w których udział biorą eozynofile pro closed no
4 Jan 17 '05 eng>pol nebulised formulation postać do podawania w nebulizacji pro closed ok
4 Jan 17 '05 eng>pol intrinsic/extrinsic asthma astma wewnątrzpochodna/zewnątrzpochodna pro closed ok
4 Jan 13 '05 eng>pol patient improved with bowel rest nastąpiła poprawa po wyłączeniu przewodu pokarmowego pro closed no
4 Jan 12 '05 eng>pol topical with or without occlusion miejscowo pod opatrunkiem okluzyjnym lub bez takiego opatrunku pro closed no
4 Jan 12 '05 eng>pol attenuation of the development of cardiac cachexia spowolnienie wyniszczenia wywołanego chorobą serca pro closed no
4 Jan 10 '05 eng>pol draining pneumothorax dopełniająca się odma pro closed ok
- Jan 11 '05 eng>pol plasma pools osocze uzyskane od wielu dawców pro closed no
- Jan 10 '05 pol>eng komórki nerwowe móżdżku i kory mózgowej cerebellar and cortical neurons pro closed no
4 Jan 9 '05 eng>pol generalized inflammations in the gastrointestinal region uogólnione zapalenie w obrębie przewodu pokarmowego pro closed no
4 Jan 5 '05 eng>pol superoxide production wytwarzanie ponadtlenków pro closed ok
4 Jan 5 '05 eng>pol mediated by mediators w powstawaniu których uczestniczą pro closed no
4 Jan 5 '05 eng>pol respiratory rate- or respiratory drive-increasing action działanie zwiększające częstotliwość oddechów lub napęd oddechowy pro closed ok
4 Jan 3 '05 eng>pol mid-equinus below knee cast gips podudziowy utrzymując staw skokowy w częściowym zgięciu podeszwowym pro closed no
- Dec 30 '04 eng>pol observer blind study utajnienie przydziału do grup wobec obserwatora pro closed ok
- Dec 24 '04 pol>eng trepanacja czaszki trephination lub trepanation pro just_closed no
3 Dec 16 '04 eng>pol clinical professional osoba prowadząca opiekę nad pacjentem pro closed ok
4 Dec 15 '04 eng>pol panel size liczba zadeklarowanych pacjentów pro closed ok
3 Dec 15 '04 eng>pol board certified specjalista pro closed no
4 Dec 14 '04 eng>pol test krzyzowy cross-match test pro closed ok
4 Dec 14 '04 eng>pol separation media system do rozdziału substancji pro closed ok
4 Dec 14 '04 eng>pol column kolumna pro closed ok
4 Dec 12 '04 eng>pol "glidants" substance poślizgowe i substancje nawilżające pro closed ok
- Dec 10 '04 eng>pol pharynx vs. throat gardło i gardło pro closed no
4 Dec 10 '04 eng>pol Biphasic waveform impuls dwufazowy pro closed ok
- Dec 9 '04 pol>eng końcówki do pulowania pooling tips pro closed ok
- Dec 9 '04 pol>eng badania "cito" urgent tests pro closed no
4 Dec 8 '04 pol>eng sąd lekarski Office of Professional Medical Conduct pro closed no
Asked | Open questions | Answered   First   Previous 16 17 18 19 20 Next   Last