Working languages:
Slovak to English
English to Slovak
German to Slovak

Juro Sebestyen, A.B.I.E.S. s.r.o. - A.B.I.E.S. s.r.o.
Create to understand, www.translating.sk

Bratislava, Bratislavsky kraj, Slovakia
Local time: 18:52 CEST (GMT+2)

Native in: Slovak Native in Slovak
  • PayPal accepted
  • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
No feedback collected
Translator likelihood
of working again (LWA)

Total: 3 entries
This person is a top KudoZ point holder in Slovak to English, English to Slovak, German to Slovak
What Juro Sebestyen, A.B.I.E.S. s.r.o. is working on
info
Jan 11, 2019 (posted via ProZ.com):  About to translate into Slovak this wonderful webpage: https://de.bio.top/ ...more »
Total word count: 0


Sample translations

English to Slovak: Motorola Walkie-Talkie
Source text - English
TETRA HANDPORTABLE TERMINAL
VERSATILE AND ADAPTABLE VOICE AND DATA COMMUNICATIONS

Seamless access to voice and data when and where it’s needed most

The XXX is Motorola’s latest TETRA portable terminal for mission critical mobile voice and data communications. By delivering fully integrated voice and data services it ensures users have access to up to date intelligence, enabling them to make truly informed decisions.

At the core of Motorola’s Seamless Mobility vision is a simple idea; and organisation benefits when it provides tools to its workers that empower them to be more productive. Motorola’s TETRA solutions start this process by seamlessly linking voice and data, allowing users to find the people and information they need, when and where it is needed.

Improved productivity through:
• Instant access to information databases through integrated WAP browser – make decisions based on the latest information
• Update your availability and situation using Status Messaging - monitor the progress of job assignments, or call for support when needed

Improved resource management through:
• Ability to locate resources - with state of the art integrated GPS receiver
• Knowing where your resources are enables you to allocate tasks based on up to date information

Improved security through:
• Hitting the emergency button not only alerts colleagues to critical situations, but sends and updates your location, so help is sent when and where it is needed
• Secure communications, whether inherent protection from TETRA digital signalling or encrypted communications. The MTP850 supports both TETRA Air Interface Encryption and for those with enhanced security needs, End to End Encryption solutions.
Translation - Slovak
PRENOSNÝ TERMINÁL TETRA
MNOHOSTRANNÁ A PRISPÔSOBIVÁ HLASOVÁ A DÁTOVÁ KOMUNIKÁCIA

Bezproblémový prístup k hlasu a dátam keď a kde je to najviac potrebné

XXX je najnovší prenosný terminál TETRA spoločnosti Motorola určený na prenos kriticky dôležitej mobilnej hlasovej a dátovej komunikácie. Poskytovaním plne integrovaných hlasových a dátových služieb zabezpečuje svojim užívateľom prístup k aktuálnemu spravodajstvu, čo im umožňuje prijímať presne informované rozhodnutia.

Jadrom vízie spoločnosti Motorola o bezproblémovej mobilite je jednoduchá myšlienka - pre organizácie je prínosom, keď svojim pracovníkom poskytujú nástroje, ktoré im umožňujú byť produktívnejšími. Riešenia TETRA spoločnosti Motorola začínajú tento proces nebadateľným prepojením hlasu a dát a takto umožňujú užívateľom nájsť ľudí a informácie, ktoré potrebujú, keď je to potrebné a kde je to potrebné.

Zvýšená produktivita vďaka:
• Okamžitému prístupu do informačných databáz prostredníctvom integrovaného prehliadača WAP – prijímajte rozhodnutia založené na najnovších informáciách
• Aktualizujte Vašu dostupnosť a informácie o Vašej situácii použitím funkcie Status Messaging (podávanie správ o stave) – sledujte pokrok pracovných úloh alebo si vyžiadajte pomoc, keď ju potrebujete.

Zlepšený manažment zdrojov vďaka:
• Schopnosti lokalizovať zdroje – s najmodernejším integrovaným prijímačom GPS
• Poznanie rozmiestnenia Vašich zdrojov Vám umožní prideľovať úlohy na základe aktuálnych informácií

Zlepšená bezpečnosť vďaka:
• Potlačenie núdzového tlačidla nielen vystríha kolegov o kritických situáciách, ale zároveň vysiela a aktualizuje Vašu polohu, preto je pomoc vyslaná vtedy, keď je to potrebné a tam, kde je to potrebné.
• Bezpečná komunikácia, či už vďaka prirodzenej ochrane digitálnej signalizácie TETRA alebo prostredníctvom šifrovanej komunikácie. MTP850 podporuje šifrovanie rádiofrekvenčného rozhrania TETRA (TETRA Air Interface Encryption) ako aj kontinuálne šifrovacie riešenia (End to End Encryption) pre tých, ktorí majú zvýšené nároky na bezpečnosť.
English to Slovak: Technical translation
Detailed field: Materials (Plastics, Ceramics, etc.)
Source text - English
2.3 Validity

The guarantee is exclusively valid if the following conditions are fulfilled. If one of these conditions is not fulfilled, all rights of guarantee dissolve. The onus of proof that the following conditions were fulfilled falls on the party which appeals to the guarantee.

• The aluminium construction was fabricated using appropriate skills and to an industry-accepted level of craftsmanship and according to the XXX catalogues and the XXX processing and maintenance regulations.
• The protection regulations were observed, paying special attention to the following points:
• After cutting and preparation, the non-protected parts must be deburred, degreased and protected with the products prescribed by XXX.
• The aluminium constructions must be systematically protected during transport and fitting, preferably by means of the protection tape prescribed by XXX. This tape must be applied on a clean surface and must be removed after a maximum of 6 months.
• The aluminium constructions were regularly and competently maintained, using non-aggressive cleansing agents in accordance with the XXX processing and maintenance regulations, and particularly according to the following cleaning instructions :
Method : The aluminium should be cleaned with tepid water with a non-aggressive, pH-neutral, non-acetose detergent, not containing ammonia. After the cleaning, XXX or an equivalent product should be applied to preserve the colour and gloss.
Frequency: In rural atmospheres and provided that the aluminium constructions are exposed to the rain : twice a year. In all other cases : 4 times a year.
For XXX powders/colours : in rural atmospheres 1 time a year ; in all other cases 2 times a year
The XXX maintenance regulations form part of this contract.
• In case of painted constructions fitted near the coast (
Translation - Slovak
2.3 Platnosť

Záruka platí výlučne, iba ak sú splnené nasledujúce podmienky. Ak jedna z týchto podmienok nie je splnená, všetky práva na záruku sa rušia. Dôkazové bremeno, že nasledovné podmienky boli splnené, je na strane, ktorá sa odvoláva na záruku.


• Hliníková konštrukcia bola vyrobená s využitím primeraných zručností a na úrovni remeselnej odbornosti akceptovanej v odbore a podľa katalógov XXX a nariadení pre výrobu a údržbu spoločnosti XXX.

• Boli dodržané ochranné opatrenia s dôrazom na nasledujúce body:

• Po rezaní a príprave musia byť nechránené časti odhrotované, odmastené a chránené produktmi predpísanými spoločnosťou XXX.

• Hliníkové konštrukcie je nevyhnutné systematicky chrániť počas prepravy a inštalácie, najlepšie ochrannou páskou prepísanou spoločnosťou XXX. Túto pásku je potrebné aplikovať na čistý povrch a odstrániť maximálne po 6 mesiacoch.

• Hliníkové konštrukcie boli pravidelne a kompetentne udržiavané použitím neagresívnych čistiacich prostriedkov v súlade s nariadeniami XXX pre spracovanie a údržbu, a obzvlášť podľa nasledovných pokynov na čistenie:

Metóda: Hliník je potrebné čistiť vlažnou vodou s neagresívnym a pH-neutrálnym detergentom bez obsahu kyseliny octovej a amoniaku. Po čistení je potrebné aplikovať XXX alebo ekvivalentný výrobok, aby sa zachovala farba a lesk.

• Frekvencia: Vo vidieckom prostredí a ak sú hliníkové konštrukcie
vystavené dažďu: 2-krát ročne. Vo všetkých ostatných prípadoch: 4-krát ročne.
Pre prášky/farby XXX: vo vidieckom prostredí raz ročne, vo všetkých ostatných prípadoch 2-krát ročne.
Pokyny na údržbu spoločnosti XXX sú súčasťou tejto zmluvy.

• V prípade konštrukcií s náterom, ktoré sa nachádzajú blízko pobrežia (

More translators and interpreters: Slovak to English - English to Slovak - German to Slovak   More language pairs