Poziv Ministarstva europskih integracija na iskaz interesa za prevođenje
Thread poster: Vesna Zivcic

Vesna Zivcic  Identity Verified
Local time: 14:36
German to Croatian
+ ...
Apr 3, 2003

Potovane kolege,


pronala sam zanimljiv poziv hrvatskog Ministarstva europskih integracija na iskaz interesa za prevođenje, a kako sumnjam da će se oglasiti na ProZ.comu icon_smile.gificon_smile.gif, prenosim puni tekst.


Budući da je poziv objavljen 15.03.2003., a traje 20 dana, ovo je, čini se, zadnji trenutak da se zainteresirani odazovu pozivu.


\"REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJEOPĆI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA PREVOĐENJE PROPISA EUROPSKIH ZAJEDNICA I VIJEĆA EUROPE S ENGLESKOG NA HRVATSKI JEZIK TE PREVOĐENJE I LEKTORIRANJE PRIJEVODA PROPISA REPUBLIKE HRVATSKE I DRUGIH DOKUMENATA S HRVATSKOG NA ENGLESKI JEZIK


Upute za podnositelje prijave iskaza interesa


SADRAJ:


1. Opći poziv na dostavu prijave iskaza interesa

2. Upute podnositeljima prijave iskaza interesa


2.1 Tko moe podnijeti prijavu iskaza interesa

2.2 Sadraj usluga prevođenja i lektoriranja prijevoda na engleski

2.3 Vlasnitvo izvornika i prijevoda

2.4 Sadraj prijave iskaza interesa

2.4.1 Prijava iskaza interesa

2.4.2 Podaci o podnositelju prijave iskaza interesa

2.4.3 Popis naručitelja sličnih usluga (reference)

3. Obvezni obrasci za iskaz interesa

3.1. Prijava iskaza interesa

3.2. Popis naručitelja sličnih usluga (reference)

4. Način, vrijeme i mjesto dostave prijave iskaza interesa

5. Dopunske obavijesti o iskazu interesa1. OPĆI POZIV NA DOSTAVU PRIJAVE ISKAZA INTERESA


U okviru priprema za pridruivanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, Ministarstvo za europske integracije organizira prevođenje propisa Europskih zajednica i Vijeća Europe s engleskog na hrvatski jezik te relevantnih dokumenata Republike Hrvatske s hrvatskog na engleski jezik i lektoriranje prijevoda. S tim u svezi poziva zainteresirane prevoditelje i lektore na dostavu prijave iskaza interesa s ciljem izrade datoteke podataka prevoditelja te obavljanja prevođenja i lektoriranja prijevoda propisa i drugih dokumenata.

U postupku mogu sudjelovati, odnosno prijavu iskaza interesa mogu dostaviti, pravne i fizičke osobe sa stručnom sposobnoću za prevođenje dokumenata iz irokog spektra propisa i to prema uvjetima iz ovog postupka odnosno Uputama za podnositelje prijave iskaza interesa.

Upute za podnositelje prijave iskaza interesa, koje sadre opis sadraja prevođenja i lektoriranja prijevoda te upute za izradu i dostavu prijave iskaza interesa, mogu se od dana objave u dnevnom tisku preuzeti radnim danom od 10 do 12 sati u Ministarstvu za europske integracije, na nie navedenoj adresi, te pogledati na slubenoj Internet stranici Ministarstva http://www.mei.hr. Zainteresirani podnositelji prijave iskaza interesa Upute mogu uz pismenu zamolbu dobiti i potom.

Podnositelji prijava iskaza interesa svoju prijavu sa traenim dokumentima trebaju dostaviti u pisanom obliku, sukladno Uputama za podnositelje prijave iskaza interesa, u roku od 20 dana od dana ove objave u dnevnom tisku, osobno ili potom u zatvorenoj omotnici s naznakom \"Opći poziv na iskaz interesa -ne otvaraj\" na adresu:


Ministarstvo za europske integracije

Zavod za prevođenje

Ulica grada Vukovara 62

10 000 Zagreb

s naznakom \"Opći poziv na iskaz interesa -ne otvaraj\"


Sve dodatne informacije o ovom postupku mogu se dobiti na tel. (01) 6303367 ili e-mail: prevodzenje@mei.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave iskaza interesa kao i prijave koje nisu u skladu s Uputama za podnositelje prijave iskaza interesa neće se razmatrati.
2. UPUTE PODNOSITELJIMA PRIJAVE ISKAZA INTERESA

Na temelju iskazanih potreba te Općeg poziva na iskaz interesa za prevođenje propisa Europskih zajednica (u daljnjem tekstu EZ) i Vijeća Europe (u daljnjem tekstu VE) s engleskog na hrvatski jezik te prevođenje i lektoriranje prijevoda propisa Republike Hrvatske i drugih dokumenata s hrvatskog na engleski jezik, objavljenog u dnevnom tisku u oujku ove godine, Ministarstvo za europske integracije (u daljnjem tekstu MEI) će prihvatiti i ocijeniti sve prijave iskaza interesa koje trebaju biti pripremljene i dostavljene u skladu s pozivom i uputama navedenim u nastavku.

MEI će sve podatke, koje podnositelji u svojim prijavama iskaza interesa dostave, drati poslovnim informacijama i koristiti ih samo za potrebe navedene u Općem pozivu na iskaz interesa i u skladu s propisima Republike Hrvatske.


2.1. TKO MOE PODNIJETI PRIJAVU ISKAZA INTERESA

Prijavu iskaza interesa za usluge prevođenja propisa EZ-a i VE na hrvatski jezik te prevođenja i lektoriranja prijevoda propisa RH i drugih dokumenata s hrvatskog na engleski jezik mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za usluge prevođenja i lektoriranja te fizičke osobe, dravljani RH, za koje ne postoji neka pravna zapreka i koje nisu u sukobu interesa za obavljanje predmetnog posla po vaećim propisima Republike Hrvatske.

Lektori prijevoda propisa i dokumenata na engleski jezik moraju biti izvorni govornici engleskog jezika, ne moraju biti dravljani RH, ali moraju imati prebivalite u RH i znati hrvatski jezik.


2.2. SADRAJ USLUGA PREVOĐENJA I LEKTORIRANJA PRIJEVODA NA ENGLESKI

Usluge prevođenja i lektoriranja prijevoda propisa i dokumenata obuhvaćaju slijedeće:

Prijevod obuhvaća prevođenje engleskog teksta na hrvatski jezik i/ili hrvatskog teksta na engleski te jezičnu redakturu prijevoda, to znači ponovni pregled prijevoda i usporedbu s izvornikom. U slučaju dvosmislenosti ili nejasnoće teksta na engleskom potrebno je konzultirati tekst na drugom radnom jeziku Europske unije.

Prijevode treba pisati u formatu tekst procesora koji je kompatibilan s onim kojeg koristi MEI (MS Word 2000).

Lektura obuhvaća jezični pregled, odnosno jezičnu lekturu prevedenih tekstova na engleski i to: uklanjanje pravopisnih, gramatičkih i sintaktičkih pogreaka. Lektor ne smije bez konzultacija s MEI mijenjati stručnu terminologiju. U slučaju neslaganja s nekim terminom upozorit će na problem i u fusnoti sugerirati bolje rjeenje. Lektorirani tekst treba predati u istom formatu kao i prijevod u elektronskom obliku (u formatu tekst procesora koji je kompatibilan s onim kojeg koristi MEI - MS Word 2000) i to na način da se na računalu mogu vidjeti zahvati u originalnom prijevodu.


2.3 VLASNITVO IZVORNIKA I PRIJEVODA

Svi izvorni i prevedeni/lektorirani tekstovi su vlasnitvo MEI. Sva autorska prava na prijevod odnosno lektorirani tekst pripadaju Ministarstvu za europske integracije kao nositelju autorskog prava, sukladno propisima o autorskom pravu. Prevoditelj odnosno lektor nema pravo na bilo kakvo potraivanje naknade s tog naslova. Prevoditelj moe zadrati kopiju prevedenog i lektoriranog teksta, a eventualno daljnje koritenje i distribucija navedenih tekstova od strane prevoditelja nije doputena bez prethodne izričite pismene suglasnosti MEI.

2.4 SADRAJ PRIJAVE ISKAZA INTERESA

Potpuna prijava iskaza interesa treba sadravati sljedeće dijelove:

a) Prijavu iskaza interesa - obrazac iz točke 3.1

b) Podatke o podnositelju prijave iskaza interesa:

- Pismo s podacima o tvrtki za pravne osobe

- ivotopise za pravne i fizičke osobe

- Presliku izvoda iz Sudskog registra za pravne osobe odnosno presliku domovnice za fizičke osobe

- Presliku diplome odgovarajućeg fakulteta za pravne i fizičke osobe

- Potvrdu o znanju jezika za pravne i fizičke osobe

c) Popis naručitelja sličnih usluga (reference) - obrazac iz točke 3.2


2.4.1 PRIJAVA ISKAZA INTERESA

Zainteresirani prevoditelji i lektori mogu podnijeti prijavu iskaza interesa za usluge iz točke 2.2 ovog poziva s tim da Ministarstvu europskih integracija dostave ispunjeni, potpisani i pečatom ovjereni obrazac iz točke 3.1 ovog poziva. Prijavu iskaza interesa treba dostaviti na adresu navedenu u točki 1. ovog poziva.


2.4.2 PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE ISKAZA INTERESA

Osim potpunog naziva tvrtke ili imena i prezimena, adrese i telefona, adrese elektronske pote, eventualno Internet stranice, telefaksa, podaci o podnositelju moraju sadravati sljedeće podatke i dokaze:


Opća sposobnost

Opća sposobnost dokazuje se preslikom izvoda iz sudskog registra s upisanom odgovarajućom djelatnoću za pravne osobe odnosno preslikom domovnice za fizičke osobe.


Stručna sposobnost

Stručna sposobnost dokazuje se dokumentima o zadovoljenju zahtjeva stručne osposobljenosti kako slijedi:

- Tvrtke se predstavljaju pismom s podacima o tvrtki, o vodstvu tvrtke i osoblju koje će biti uključeno u izvravanje usluga; ivotopisima prevoditelja/lektora, s posebnim naglaskom na iskustvu u prevođenju /lektoriranju. Pismo predstavljanja tvrtke mora biti ovjereno potpisom podnositelja prijave iskaza interesa, a ivotopisi moraju biti vlastoručno potpisani.

Fizičke osobe se predstavljaju ivotopisom s posebnim naglaskom na iskustvu u prevođenju / lektoriranju.

- Preslike diplome odgovarajućeg fakulteta:

prevoditelji s engleskog na hrvatski filozofski fakultet (anglistika) i jo jedan od jezika EU (prednost francuski, njemački) odnosno drugi odgovarajući fakultet ako osoba ima dovoljno iskustva u prevođenju određenog područja (npr. diploma pravnog, ekonomskog ili drugog fakulteta) i potvrda o aktivnom znanju engleskog i jednog od navedenih jezika EU (najvii stupanj kole stranih jezika, TOEFL, IETS i slično, dulji boravak ili studij u inozemstvu) uz najmanje 1 godinu iskustva u prevođenju iz područja za koje se iskazuje interes.

prevoditelji s hrvatskog na engleski filozofski fakultet anglistika ili odgovarajući strani fakultet, uz najmanje 1 godinu iskustva u prevođenju iz područja za koje se iskazuje interes.

lektori za engleski jezik izvorni govornici engleskog jezika sa zavrenim studijem engleskog jezika i knjievnosti ili drutvenog usmjerenja, uz viegodinje iskustvo u prevođenju.

- Popunjeni obrazac 3.2 \"Popis naručitelja sličnih usluga (reference)\"


Tehnička opremljenost

Podnositelji prijave iskaza interesa trebaju navesti podatke o informatičkoj podrci. Podnositelji prijave iskaza interesa moraju imati e-mail i tekst procesor koji je kompatibilan sustavu u MEI-u (MS Word 2000), a to dokazuju svojom izjavom koja je sastavni dio Prijave iskaza interesa - obrazac 3.1.


2.4.3 Popis naručitelja sličnih usluga (reference)

Podnositelj prijave iskaza interesa treba priloiti ispunjeni, potpisani i ovjereni obrazac iz točke 3.2 \"Popis naručitelja sličnih usluga (reference)\" .3. OBVEZNI OBRASCI ZA ISKAZ INTERESA

3.1. Prijava iskaza interesa


PRIJAVA ISKAZA INTERESA


Tvrtka ili Ime i prezime

Adresa:

Telefon:

Fax:

e-mail:

www.

Ministarstvo za europske integracije

Zavod za prevođenje

Ulica grada Vukovara 62

10000 Zagreb


Predmet: Opći poziv na iskaz interesa za prevođenje propisa EZ i VE

s engleskog na hrvatski jezik

te prevođenje i lektoriranje prijevoda propisa RH i drugih dokumenata s hrvatskog na engleski jezik

- prijava iskaza interesa - dostavlja se


Potovani,

temeljem Vaeg Općeg poziva na iskaz interesa za prevođenje propisa EZ i VE s engleskog na hrvatski jezik te prevođenje i lektoriranje prijevoda propisa RH i drugih dokumenata s hrvatskog na engleski jezik objavljenog u dnevnom tisku dana 15.oujka 2003. godine, i nakon pregleda dokumentacije i Uputa za podnositelje prijave iskaza interesa, podnosim(o) ovu prijavu iskaza interesa.

Istodobno, potpisom ove prijave iskaza interesa potvrđujem(o) da raspolaem(o) odgovarajućom stručnom i tehničkom sposobnoću za izvrenje traenih usluga prevođenja i/ili lektoriranja, te da ne postoje pravne zapreke i/ili sukob interesa za sudjelovanje u ovom postupku, sukladno uvjetima iz Općeg poziva na iskaz interesa.

Prihvaćamo i suglasni smo da ovaj Opći poziv na iskaz interesa nije dio postupka nabave u smislu Zakona o javnoj nabavi i drugih pozitivnih propisa o javnoj nabavi te da isti Opći poziv ne obvezuje Ministarstvo za europske integracije da nama, ili bilo kojem podnositelju prijave iskaza interesa, dodijeli poslove prevođenja ili lektoriranja navedene u pozivu. Isto tako, Ministarstvo za europske integracije nije duno snositi nikakve nae trokove pripreme prijave iskaza interesa.

Prihvaćamo izjavu Ministarstva za europske integracije da će sve nae podatke drati poslovnim informacijama i koristiti ih samo za potrebe navedene u Općem pozivu za iskaz interesa i u skladu s propisima Republike Hrvatske.3.2 POPIS NARUČITELJA SLIČNIH USLUGA (REFERENCE)


Podnositelj prijave iskaza interesa: ____________________________


Naručitelj(Ime, adresa, telefon) godina Opis prijevoda jezik br.kartica


4. NAČIN, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PRIJAVE ISKAZA INTERESA


Podnositelji prijave iskaza interesa svoju potpunu prijavu sa svim prilozima, trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici, potom ili osobno, u roku od 20 dana od dana objave općeg poziva u dnevnom tisku, na adresu Ministarstva za europske integracije, Ulica grada Vukovara 62, 10000 Zagreb, uz naznaku \"Opći poziv na iskaz interesa - ne otvaraj\".


5. DOPUNSKE OBAVIJESTI O ISKAZU INTERESA

Svi podnositelji prijave iskaza interesa koji zadovolje postavljene uvjete bit će podvrgnuti testiranju u organizaciji, u vremenu i na mjestu koje odredi Ministarstvo za europske integracije, a to je uvjet sudjelovanja u ovom postupku. Rezultati testiranja su odlučujući pri odabiru kandidata za obavljanje poslova koji su predmet ovog postupka Općeg poziva na iskaz interesa.

Zainteresirani podnositelji mogu zatraiti pojanjenja i tumačenja dokumentacije za iskaz interesa radnim danom od 10.00 do 12.00 sati, pozivom na broj telefona 01/6303367 ili elektronskom potom na adresu: prevodzenje@mei.hr, zaključno do dana isteka roka za podnoenje prijave iskaza interesa .


Podnositelji prijave na iskaz interesa obavljen u 2001. godini, ako ele sudjelovati u ovom postupku, duni su ponoviti svoje prijave.


Ministarstvo za europske integracije zadrava pravo, za podnositelje prijava iz iskaza interesa u 2001. godini, samostalno odlučiti o potrebi ponavljanja testiranja.\"


http://www.mei.hr/default.asp?ru=187&gl=200303140000014&sid=&jezik=1


Usput i link jednog korisnog ENG-HR/HR-ENG glosara Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica


http://www.mei.hr/default.asp?ru=177&akcija=


[ This Message was edited by: Vesna-Z on 2003-04-03 21:16]


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Poziv Ministarstva europskih integracija na iskaz interesa za prevođenje

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search