DPH - nová povinnost když je zákazník z Česka
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:43
English to Czech
Dec 18, 2012

Ze serveru Daně a účetnictvi, http://www.du.cz/ jsem dnes dostal email:

Vážený pane Čondáku,

jak se připravujete na ověřování nespolehlivých plátců DPH? Se zájmem sleduji diskuze na toto téma. Podnikatelé se shodují, že přibude administrativa. Odvisí to samozřejmě případ od případu, v závislosti na počtu zúčtovaných faktur. Některé firmy dokonce zvažují, že by si najali externí firmu, která za ně splní tuto novou povinnost. Další firmy předpokládají, že budou ověřovat jen nové dodavatele nebo vybrané, s nimiž se „obchody“ významně liší od jinak běžného systému. Všichni se ale shodují, že by podnikatelům usnadnilo práci automatické načtení dat z registru plátců do účetního systému. Zajímavý byl i názor, že se proplatí jen 80 procent (nebo jinak, v závislosti na výši sazby DPH) z faktury a zbytek se nechá jako „jištění“. Po prověření situace se zbylých 20 % pošle dodavateli nebo na finanční úřad.

Ověření v registru plátců DPH nebude složité. Zadá se kmenový kód DIČ hledaného plátce a hned se získá souhrnná informace o plátci včetně zjištění, zda je prověřovaný plátce nespolehlivý. Důležité je datum, kdy k realizaci obchodu nebo služby dojde, tedy DUZP – k tomuto datu je třeba provést ověření. Vždy je třeba ohlídat, aby se vycházelo z aktuálního registru plátců DPH a ne třeba z nějakých starých exportovaných dat. Zadejte do DU profi pojem „nespolehlivý plátce“ a zjistíte, za jakých podmínek se na seznam můžete dostat a jak z něho ven. Vzhledem k tomu, že každá firma, než se do něho dostane, bude vyrozuměna o této hrozbě, a může začít hledat řešení, tak 1. ledna 2013 na tomto seznamu žádná informace o nespolehlivosti plátců nebude.
---
Mě tato problematika nezajímá, protože nejsem plátce DPH.
Protože DPH je zde oblíbené téma, tak posílám informaci.
Připojuji ještě starší informaci:

Černá listina nespolehlivých plátců DPH
13.9.2012, Zdroj: Poslanecká sněmovna

Institut tzv. nespolehlivého plátce v navržené podobě dosud neexistuje, ale již v současně platné právní úpravě jsou zakotveny určité legislativní mechanismy, které přispívají k omezení či redukci daňových úniků (např. ručení za daň).
Další možnosti správce daně, kdy může zrušit registraci plátce v současné době:
plátce neuskutečnil bez oznámení důvodů správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,
plátce neplní své povinnosti vyplývající ze zákona o DPH,
plátce přestane být osobou povinnou k dani, nebo
plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Nicméně v praxi dochází k situacím, kdy subjekty, kterým je zrušena registrace z moci úřední, zároveň stále splňují podmínku pro povinnou registraci k DPH (překročení obratu ve výši 1 milionu Kč), a proto musejí být ze zákona opět registrováni jako plátci DPH.
Správce daně má tedy velmi omezené možnosti, jak eliminovat nelegální činnost.
Novelou zákona o DPH je navrhován nový institut nespolehlivého plátce, který slouží správci daně k tomu, aby v případě zjištění podvodného jednání daňového subjektu, které však není samo o sobě důvodem pro zrušení registrace k DPH, mohl informaci o nespolehlivosti konkrétního plátce zveřejnit a současně aby u příjemce plnění od nespolehlivého plátce uplatnil ručení za daň.
Na základě analýzy dle současných údajů by se správce daně mohl rozhodnout o tom, že plátce daně je nespolehlivým plátcem u 23 - 28 tisíc subjektů.
Sankční povahu tak bude mít již samotné označení „nespolehlivým plátcem“, neboť tento údaj bude zveřejněn a každý, si tak bude moci ověřit, zda daný plátce byl či nebyl takto označen.
Dalšími sankčními důsledky toho, že plátce získá status nespolehlivého plátce, je nemožnost změnit zdaňovací období podle § 99a, a skutečnost, že ten, kdo přijímá zdanitelná plnění od nespolehlivého plátce, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění (§ 109 odst. 3).
Kdy se plátce stane "nespolehlivým plátcem"?
Pro získání tohoto statusu je zapotřebí závažně porušit povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Za typické povinnosti vznikající při správě daně z přidané hodnoty lze považovat například povinnost podat daňové tvrzení, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či registračních údajích.
Jak se plátce zbaví statusu "nespolehlivý plátce"?
Toho může dosáhnout až po 1 roce poté, co se nespolehlivým plátcem stal. Tohoto označení se může zbavit pouze na vlastní žádost. Správce daně je pak oprávněn rozhodnout, že pokud plátce po dobu 1 roku neporuší své povinnosti vztahující se ke správě daně, není nespolehlivým plátcem.
Předpokládaná účinnost: od 1. 1. 2013.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v příštím roce plátcům i neplátcům DPH,

Milan Čondák


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:43
English to Czech
TOPIC STARTER
Konec února se blíží Feb 19, 2013

Milan Condak wrote:

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v příštím roce plátcům i neplátcům DPH,Jaroslav Suchánek uvedl v tématu DPH a EU

http://www.proz.com/post/2097110#2097110

Další buzerace ze strany státu a FÚ pro plátce DPH

Kradu a cituji zmiňovaný článek:

Povinnost oznámení čísel bankovních účtů správci daně

Do 28. února 2013 platí pro plátce DPH povinnost oznámit správci daně čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844
Stáhněte si originální formulář pro oznámení

Součástí novely zákona o dani z přidané hodnoty, platné od 1. 1. 2013, je, v rámci boje proti daňovým únikům, řada opatření, které mají tyto jevy minimalizovat.

Jedním z nich je povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost a z nich zvolit ty, které budou správcem daně zveřejněny.

Tuto povinnost stanovuje § 96 ZDPH. Správce daně začne zveřejňovat účty od 1. 4. 2013 a to v databázi „Registr plátců DPH“. Od tohoto data si budou plátci (příjemci plnění – odběratelé) moci na dálku ověřit zveřejněné účty poskytovatelů zdanitelných plnění (dodavatelů) prostřednictvím registru plátců DPH.

Pokud příjemce plnění (odběratel) provede úhradu dodavateli na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele, ručí podle §109 ZDPH za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Z tohoto důvodu je v zájmu každého odběratele ověřit si, zda dodavatel na své faktuře uvedl bankovní účet zveřejněný a zbavit se tak povinnosti za daň v tomto případě ručit. Zároveň je v zájmu poskytovatelů plnění (dodavatelů), aby bankovní účet, který uvádějí na svých dokladech, byl zveřejněný a byli tak pro své odběratele důvěryhodnější.

Je ovšem nutné si uvědomit, že ručení za daň se v případě, že dodavatelem je tzv. „nespolehlivý plátce“ (podle § 106a ZDPH), se ani platbou na zveřejněný účet odběratel nezbavuje. Proto shrnuji:
„nespolehlivému plátci“ daně ručí odběratel vždy
„spolehlivému“ plátci s nezveřejněným účtem odběratel za daň ručí
„spolehlivému“ plátci se zveřejněným účtem odběratel za daň neručí

Výše uvedenou povinnost je stávající plátce DPH povinen splnit do 28.2.2013 prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace“ č.25 5111 MFin 5111 – vzor č.1, který je ke stažení v příloze tohoto článku.

Pokud stávající plátce DPH do konce února toto oznámení neučiní, má se ze zákona za to, že plátce určil ke zveřejnění všechny své účty, které správce daně u tohoto plátce eviduje v rámci registrační povinnosti.

Ověřit zveřejnění účtů můžete na internetu buď zadáním www.daneelektronicky.cz, nebo přes stránky České daňové správy, přes horní záložku Registry a databáze a následně levou horní záložku plátci DPH.

Vysvětlivky: ZDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Milí kolegové, plátci DPH. Máte povinnost nahlásit svoje bankovní účty a účet ke zveřejnění. Buď budete v seznamu plátců s bankovním účtem nebo na seznamu nespolehlivých plátců. Jde to jen vybrat si.

Příště přibudou účty u PayPal, bývalého Moneybookers, PayPay a dalších nebankovních možností plateb. Následovat budou zápočty pohledávek a inkasní společnosti.
DPH je základ státu a polovina se odvádí do pokladny EU na financování rozvojových a sociálních programů.

Doporučuji: každé nařízení ověření požadovaných údajů uložit (vytisknout) jako PDF.

Vyskytují se případy, kdy stát nebo EU zveřejňuje nějaké údaje v lednu, v dubnu odevzdáte daňové přiznání a květnu FÚ zjistí, že údaje nelze ověřit. Například plátcovství v systému VIES.

Kocourkov:
Abych vyhověl zákonu, budu při platbě kartou v potravinách požadovat, aby mi sdělili číslo účtu, na který je převáděna úhrada z mojí karty, protože nechci ručit za DPH, které maloobchodník neodvede, přestože mi DPH naúčtuje. Identita majitele karty je snadno zjistelná a stát nebude přece honit zahraniční majitele tuzemských prodejen, když já jsem doma a "identifikovatelná osoba".

Ulevilo se mi.

S omluvou,

Milan

[Upraveno: 2013-02-19 19:17 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 02:43
English to Czech
TOPIC STARTER
První nespolehlivý plátce DPH May 24, 2013

Milan Condak wrote:
Institut tzv. nespolehlivého plátce v navržené podobě dosud neexistuje, ale již v současně platné právní úpravě jsou zakotveny určité legislativní mechanismy, které přispívají k omezení či redukci daňových úniků (např. ručení za daň).


Přečetl jsem dnes:

Na portálu České daňové správy ČR již byl minulý týden zveřejněn první nespolehlivý plátce.

Milan

PS: Jako poplatník jsem zaplatil daň z lihu, ikdyž mi prodali metylakohol. Z celkové částky, obsahující spotřební daň, byla spolehlivým plátcem odvedena DPH, která byla součástí konečné ceny "ovocného destilátu".


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


DPH - nová povinnost když je zákazník z Česka

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search