DPH v roce 2015 a 2016
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
Mar 4, 2015

Novelou zákona o dani z přidané hodnoty došlo ke změně ustanovení zákona týkajících se režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku.
Provedené úpravy jsou podstatné, rozšiřuje se okruh plnění, která tomuto režimu budou podléhat.
Změny budou probíhat postupně – k 1. 4. 2015, k 1. 9. 2015 a k 1. 1. 2016 s tím, že nejsou vyloučeny další průběžné úpravy.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235/info

Verze
č. Znění od Novely Poznámka
38. 01.01.2016 261/2007 Sb., 360/2014 Sb.
37. 01.01.2015 370/2011 Sb., 196/2014 Sb., 262/2014 Sb., 360/2014 Sb. Aktuální verze.
36. 01.10.2014 196/2014 Sb.
--
Jak vidíte, tak 37. verze novelovala "starou" 36. verzi (196/2014 Sb., která platila od 1.10.2014) a také texty 262/2014 Sb., 360/2014 Sb., které v roce 2014 vůbec "nestihly" platit a jednu starou, 370/2011 Sb.

Úvodní věta říká, že stejný osud mohou mít i texty vyhlášené ve verzi 38. Do 1.1.2016 je ještě daleko.

Protože téma je pro plátce DPH důležité a já jej sleduji pouze povrchně, doufám že otevřené vlákno doplníte konkrétními informacemi, až se budou týkat překladatelů.

Milan
Neplátce DPH


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
TOPIC STARTER
Mini One Stop Shop Mar 23, 2015

Milan Condak wrote:
Verze
č. Znění od Novely Poznámka
36. 01.10.2014 196/2014 Sb.


Je jaro a narazil jsem na článek

Změny v uplatňování DPH u elektronických služeb

http://www.systemonline.cz/it-pravo/zmeny-v-uplatnovani-dph-u-elektronickych-sluzeb.htm

Od 1. ledna letošního roku došlo k významným změnám při uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronicky poskytovaných služeb.
Změna v uplatnění místa poskytnutí služby vyplývá z novelizace směrnice EU o společném systému DPH. Do české právní úpravy DPH byly tyto změny implementovány novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb.

Změna se týká subjektů, které poskytují tyto služby osobám nepovinným k dani do jiných států Evropské unie. Osobou nepovinnou k dani je dle zákona o dani z přidané hodnoty osoba, která neuskutečňuje ekonomickou činnost. Bude se tedy jednat o poskytnutí elektronických a dalších uvedených služeb fyzickým osobám (občanům, kteří nepodnikají) z jiných států EU popř. právnickým osobám, které nevykonávají žádnou ekonomickou činnost.

Takže:

1. Zákon se týká českého plátce DPH nebo identifikované osoby, která poskytne překlad nepodnikajícím fyzickým a právnickým osobám v EU.
2. Uplatní se sazba DPH, která platí v zemi odběratele.
3. Český dodavatel se zaregistruje buď v jednotlivých zemím, kam bude takové služby poskytovat nebo pouze v České republice v rámci Mini One Stop Shop – MOSS. Čtvrtletně bude do 20. kalendářního odvádět DPH v eurech Finačnímu úřadu pro Jihomoravský kraj.

Názor:

Většiny překladatelů se to nebude týkat. K problémům může dojít u nepodnikajících právnických osob pokud neuhradí částku za vystavený daňový doklad. Potom bude překladatel ve stejné pozici jako u libovolného českého subjektu - musí odvést daň, ikdyž sám nedostane zaplaceno.

Kromě termínu 25. kalendářní den, přibyl i termín 20. kalendářní den pro platbu a podání elektronického daňového přiznání v rámci MOSS.

Poznámka odběratele:

V jednom příspěvku jsem uvedl, že jsem si chtěl ověřit DIČ dodavatele Proz. Ve VIES jsem tehdy neověřil. Ve VIES neexistoval stát EU. Dodatečně jsem našel v Nápovědě (FAQ) článek

5.1 - How can I verify ProZ.com's participation in the special scheme VAT on e-Services?

http://www.proz.com/faq/164419#164419

V článku je odkaz na PDF, ve kterém je potvrzení z 17. ledna 2014, že číslo je St I 911 - S7340c - EU276000137.
Member state of identification is Germany. Registration valid from: 18.08.2003.
Stále jsem nepřišel na to, jak je možno takové prohlášení oficiálně ve VIES ověřit.

Milan
neplátce DPH


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
TOPIC STARTER
Rozšíření tzv. systému reverse charge Apr 24, 2015

Milan Condak wrote:

Změny budou probíhat postupně – k 1. 4. 2015, k 1. 9. 2015 a k 1. 1. 2016 s tím, že nejsou vyloučeny další průběžné úpravy.

Milan
Neplátce DPH


První změny platí už tři týdny.

Rozšíření tzv. systému reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. Od 1. dubna 2015 se režim rozšířil o celou řadu položek včetně běžného spotřebního zboží.

Plátci DPH by si měli uvědomit, že reverse charge se uplatňuje pouze u větších dodávek, konkrétně překročí-li celková částka základu daně hodnotu 100 tisíc korun.

Od 1. dubna letošního roku se díky novele zákona o DPH uplatňuje reverse charge například i při dodání mobilních telefonů, notebooků, herních konzolí či tabletů,
některých kovů a drahých kovů a také vybraných obilovin a technických plodin včetně olejnatých semen.

Novela zákona o DPH, jež vstoupila v platnost v lednu 2015, zavádí kromě rozšíření reverse charge také například kontrolní hlášení pro plátce daně, které se týká všech poplatníků a bude možné ho podávat pouze elektronicky (od ledna 2016) a dále stanovuje staronový limit pro povinnou registraci k dani na 1 milion korun.

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/reverse-charge-dejte-si-pozor-kdo-plati-dph-63947.html

Moje poznámky:

Z textu vyplývá, že "plátcem DPH" se stává i občan, který koupí vyjmenované zboží nebo služby s částkou nad 100 tisíc korun.

"Tyto služby patří ze zákona do systému přenesení daňové povinnosti. Stavitel Novák tak vystaví fakturu bez výše DPH. Tuto daň je povinen při fakturaci doplnit, přiznat a zaplatit odběratel, tedy pan Dvořák.

Na stavební práce týkající se bydlení se aktuálně vztahuje nižší sazba daně 15 procent. Za její správné stanovení pak také odpovídá plátce daně, tj. pan Dvořák."

Stavebník = nový zákazník pro daňové poradce.
Nejzajímavější je věta:
"Tuto daň je povinen při fakturaci doplnit, přiznat a zaplatit odběratel, tedy pan Dvořák."

V českých zákonech není stanoveno co to je faktura, fakturace. Bylo to ve vyhlášce č. 154/1975 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1975-154 ,

která byla zrušena 1.5.1990 zákonen 103/1990 Sb., kterým se měnil hospodářský zákoník.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
TOPIC STARTER
Kontrolní hlášení od roku 2016 Apr 29, 2015

Finanční správa již pracuje na formulářích pro kontrolní hlášení k DPH, které mají mít plátci povinnost podávat od roku 2016.

Kontrolní hlášení - náležitosti

Obsahem kontrolního hlášení mají být údaje potřebné pro správu DPH, nejsou explicitně stanoveny zákonem o DPH.
Podle důvodové zprávy budou náležitosti určeny prostřednictvím formuláře správce daně (tzv. formulářové podání).

Podle předběžného návrhu formuláře by se měla plnění přiznávat v členění podle různých režimů a podle toho, zda je plátce na straně poskytovatele nebo příjemce plnění:

•Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění (§ 92a) – namísto dosavadního výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a

•Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce (§ 92a) – namísto dosavadního výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a

•Zdanitelná plnění s místem plnění v ČR přijatá od příjemce neusazeného v ČR

•Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

•Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň na straně poskytovatele včetně plnění uvedených na zjednodušených daňových dokladech, na kterých je uvedeno DIČ odběratele

•Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění s povinností přiznat daň na straně poskytovatele, na která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady nebo nevznikla povinnost daňové doklady vystavit

•Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně, včetně plnění uvedených na zjednodušených daňových dokladech, na kterých je uvedeno DIČ odběratele

•Přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na základě zjednodušených daňových dokladů

Jde o poměrně detailní rozlišení poskytnutých i přijatých plnění, které může v praxi zkomplikovat plátcům administrativní povinnosti k DPH. Prozatím jde o návrh, finální podoba může být odlišná.

Zdroj: www.du.cz

Můj komentář: bez komenáře.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
TOPIC STARTER
Vzor kontrolního hlášení k DPH od 1.1.2016 Jul 9, 2015

http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/143/vzor-kontrolniho-hlaseni-k-dph-2016-1.pdf

Hlášení se nebude týkat:

• identifikované osoby (§ 6g až § 6l zákona o DPH),

• 
osoby, která není plátcem.

Více informací, koho se bude týkat:

http://www.podnikatel.cz/clanky/platci-dph-pripravujte-se-na-kontrolni-hlaseni-vzor-formulare-je-jiz-na-svete/

Jako vždy: věřte tomu, že to není poslední verze.

Milan


[Upraveno: 2015-07-09 13:41 GMT]


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 07:01
English to Czech
TOPIC STARTER
Formulář kontrolního hlášení Jul 26, 2015

Milan Condak wrote:

http://i.iinfo.cz/files/podnikatel/143/vzor-kontrolniho-hlaseni-k-dph-2016-1.pdf

Jako vždy: věřte tomu, že to není poslední verze.


Toto má být finální verze ze dne 17.7.2015:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Formular-kontrolniho-hlaseni.pdf

A informace z minulého týdne:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/predbezne-informace-k-vyplneni-kontrolniho-hlaseni.pdf

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Prehled-zmen-v-predbezne-informaci-k-17_7_2015.pdf

Milan

PS: Protože se k mým příspěvkům nikdo nevyjadřuje, ProZ.com mi sděluje

Nyní odpovídáte na téma „DPH v roce 2015 a 2016“ na fóru „Czech“. Chcete-li zadat nové téma, přejděte zpět a použijte odkaz ,Vytvořit nové téma‘.


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


DPH v roce 2015 a 2016

Advanced search


SDL Trados Studio 2019 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2019 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2019 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search