Biblické texty jako zdroj terminologie
Thread poster: Milan Condak

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 00:38
English to Czech
Jan 30, 2016

Boží slovo je zdarma (hebrejsky, řecky a aramejsky). Překlady žijících překladatelů a zemřelých před méně než 70 let mohou podléhat autorskému právu. Tj. právu poskytovat licenci k prodeji překladů.

Máme doma Bibli kralickou vydanou v roce 1950. Obsahuje pouze Starý a nový zákon. Na webu Vatikánu je latinský text nova Vulgata ve formátu HTML. Obsahuje i některé Deuterokanonické knihy.

Koncem prosince 2015 a v lednu 2016 jsem procházel biblické texty. Jejich seznam jsem našel na webu University of Pennsylvania CCAT Biblical text archive http:unbound.bilao.edu v 28 jazycích. Tady je český seznam knih

01 Genesis Gn
02 Exodus Ex
03 Leviticus Lv
04 Numeri Nu
05 Deuteronomium Dt
06 Jozue Joz
07 Soudců Sd
08 Rút Rt
09 1 Samuelova 1 S
10 2 Samuelova 2 S
11 1 Královská 1 Kr
12 2 Královská 2 Kr
13 1 Paralipomenon 1 Pa
14 2 Paralipomenon 2 Pa
15 Ezdráš Ezd
16 Nehemjáš Neh
17 Ester Est
18 Jób Jb
19 Žalmy Ž
20 Přísloví Pø
21 Kazatel Kaz
22 Píseň písní Pís
23 Izajáš Iz
24 Jeremjáš Jr
25 Pláč Pl
26 Ezechiel Ez
27 Daniel Da
28 Ozeáš Oz
29 Jóel Jl
30 Ámos Am
31 Abdijáš Abd
32 Jonáš Jon
33 Micheáš Mi
34 Nahum Na
35 Abakuk Abk
36 Sofonjáš Sf
37 Ageus Ag
38 Zacharjáš Za
39 Malachiáš Mal
--
40 Matouš Mt
41 Marek Mk
42 Lukáš L
43 Jan J
44 Skutky apoštolské Sk
45 Římanùm Ř
46 1 Korintským 1 K
47 2 Korintským 2 K
48 Galatským Ga
49 Efezským Ef
50 Filipským Fp
51 Koloským Ko
52 1 Tesalonickým 1 Te
53 2 Tesalonickým 2 Te
54 1 Timoteovi 1 Tm
55 2 Timoteovi 2 Tm
56 Titovi Tt
57 Filemonovi Fm
58 Židům Žd
59 Jakubův Jk
60 1 Petrův 1 Pt
61 2 Petrův 2 Pt
62 1 Janův 1 J
63 2 Janův 2 J
64 3 Janův 3 J
65 Judův Ju
66 Zjevení Janovo Zj
--
67 Tóbijáš Tob
68 Júdit Júd
69 Ester-Gr Esg
70 Moudrost Mdr
71 Sírachovec Sír
72 Báruk Bár
74 Azarjášova modlitba Az
75 Zuzana Zuz
76 Bél a drak Bél
77 1 Makabejští 1 Mak
78 2 Makabejští 2 Mak
79 3 Makabejští 3 Mak
80 4 Makabejští 4 Mak
81 1 Ezdráš 1 Ezd
82 2 Ezdráš 2 Ezd
83 Menašeova modlitba Men

Ke stažení je 101 verzí Bible. Liší rozsahem, datem zveřejnění, zaměřením církve nebo společnosti, která text vydala. Databáze přidává za číslo knihy písmena O (old), N (new) a A (apendix).

01O-39O je Starý zákon
40N-66N je Nový zákon
67A-83A jsou Deuterokanonické knihy

Rozsah: pravděpodobně nejvíc knih obsahuje King James Version. V databázi jsou čtyři české bible: BKR = Bible Kralická, CEP = Český ekumenický překlad, KMS = Kresťanská misijní společnost a NKB = Nová bible kralická. Neobsahují Deuterokanonické knihy.

Nová verze CEP byla byla vydána v roce 2015. Je možno si koupit knihy nebo stáhnout zdarma PDF.

Porovnal jsem text PDF se seznamem "unbound".

B21: Deuterokanonické knihy / Unbounded data Anglický seznam knih
PDF strana
Tobiáš . . . . . . . . . . . . . . 1255 67A Tobit
Baruch. . . . . . . . . . . . . . .1272 72A Baruch
Ester . . . . . . . . . . . . . . .1282 69A Esther, Greek
Přídavky k Danielovi . . . . . . . 1295
73A Epistle of Jeremiah
Azarjášova modlitba Az 74A Prayer of Azariah
Zuzana Zuz 75A Susanna
Bél a drak Bél 76A Bel and the Dragon
Sirachovec . . . . . . . . . . . . 1303 71A Ecclesiasticus (Sira
Judita . . . . . . . . . . . . . . 1385 68A Judith
Moudrost Šalomounova. .. . . . . . 1403 70A Wisdom of Solomon
1. Makabejská . . . . . . . . . . .1432 77A 1 Maccabees
2. Makabejská . . . . . . . . . . .1470 78A 2 Maccabees
--
Unbound: Titles = české názvy knih

67 Tóbijáš Tob
68 Júdit Júd
69 Ester-Gr Esg
70 Moudrost Mdr
71 Sírachovec Sír
72 Báruk Bár

Jak vidíte číslování a pořadí knih se liší.

Milovníkům etiky podnikání, živnostenského podnikání a mudrosloví, doporučuji k přečtení knihu Sírachovec, strany 1303-1384. Anglicky nebo latinsky to je kniha 71A.

Překlad Deuterokanonických knih: PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená
plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou
„Bible21“ nebo „B21“.
www.bible21.cz

Trochu statistiky k Unbound:

Zdrojový text jsem nejprve zbavil číslic, vyextrahoval jsem slova.

Latinská nova Vulgata

Total No. of Word Types: 52101
Total No. of Word Tokens: 631122

World English Bible

Total No. of Word Types: 14225
Total No. of Word Tokens: 803323
Slovo, které se vyskytuje pouze jednou: 4555

Angličtina obsahuje členy u podstatných jmen a předložky, pro napsani 800 tisíc slov stačilo 14 tisíc slov a jejich tvarů. Latina používá koncovky, pro napsani 630 tisíc slov potřebovala 52 tisíc slov a jejich tvarů.

Tyto texty je možno číst programem od Vladimira Rybanta The Unbound Bible Tools 0.11.
Přeji příjemou zábavu a poučení. Rozpory mezi slovy a činy se netrapte.

Milan


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 00:38
English to Czech
TOPIC STARTER
Příklad výsledků z databáze Jan 30, 2016

Milan Condak wrote:
Tyto texty je možno číst programem od Vladimira Rybanta The Unbound Bible Tools 0.11.


Příklad výsledků z databáze (Nový zákon)
Acts 8:34 a následující

Čtu latinský text a vím o čem se píše.
Latin: Nova Vulgata
Respondens autem eunuchus Philippo dixit:

(https://cs.wiktionary.org/wiki/eunuch
vykastrovaný muž, kastrát, kleštěnec)

Když čtu o komorníkovi nebo dvořanovi nechápu, proč jsou tito pánové rádi, že i oni mohli být pokřtěni.

Acts 8:34
=========
Czech BKR
A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom jiném?

Czech CEP
Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"

Czech KMS
Eunuch Filipovi řekl: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?"

Czech NKB
Komorník tedy řekl Filipovi: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?"

Greek New Testament
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ φιλίππῳ εἶπεν, δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινόσ;

King James Version
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?

Latin: Nova Vulgata
Respondens autem eunuchus Philippo dixit: “ Obsecro te, de quo propheta dicit hoc? De se an de alio aliquo? ”.

Latin: Vulgata Clementina
Respondens autem eunuchus Philippo, dixit : Obsecro te, de quo propheta dicit hoc ? de se, an de alio aliquo ?

Russian Synodal Bible
Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?

The Sacred Bible
Then the eunuch responded to Philip, saying: "I beg you, about whom is the prophet saying this? About himself, or about someone else?"

Updated King James Version
And the eunuch answered Philip, and said, I pray you, of whom speaks the prophet this? of himself, or of some other man?


 

Milan Condak  Identity Verified
Local time: 00:38
English to Czech
TOPIC STARTER
Prezentace Feb 1, 2016

Milan Condak wrote:

Tyto texty je možno číst programem od Vladimira Rybanta The Unbound Bible Tools 0.11.


http://www.condak.cz/nove/2016-01/31/cs/00.html

Biblické texty jako zdroj terminologie

Nevázané bible

01 Článek na ProZ.com
02 The Unbound Bible - download
03 Malý nesoulad
04 Extrahovaná slova přeložená překladačem GT
05 Zdrojové texty a OmegaT
06 King James Version a verze OmegaT

Přeji příjemou zábavu a poučení. Rozpory mezi slovy a činy se netrapte.

Milan


 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Biblické texty jako zdroj terminologie

Advanced search


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search