Geen dag te vroeg! + Ontwerp van algemene voorwaarden van vertalers
Thread poster: Evert DELOOF-SYS

Evert DELOOF-SYS  Identity Verified
Belgium
Local time: 09:37
Member
English to Dutch
+ ...
Apr 17, 2002

Geen dag te vroeg! Ik mag hopen dat er heel wat interessante onderwerpen aan bod zullen komen.


Hier alvast wat bruikbare informatie ivm voorwaarden - tekst komt weliswaar van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen maar bevat bruikbaar materiaal voor zowat iedereen.Ontwerp van algemene voorwaarden

aanbevolen door de BKVTF


(voorzijde faktuur)

De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.


1. Algemene clausule


De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.


2. Leveringsvoorwaarden


De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling.


3. Aansprakelijkheid


A. van de vertaler


De vertaler is niet aansprakelijk, wanneer voornoemde vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen. De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan zijn opdrachtgever. De vertaler is evenmin aansprakelijk, wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koerierbedrijven, post e.d.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post, koerierbedrijven)van de brontekst of de vertaling.De vertaler kan geen aansprakelijkheid nemen voor de gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst. De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover zij integraal en ongewijzigd wordt gebruikt.


B. van de opdrachtgever


De opdrachtgever zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.


4. Klachten : termijn van indiening en motivering


Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 dagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling. Elke faktuur/honorariumnota die niet binnen 8 dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling, die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria, door bevoegde native speakers geschreven gelijkwaardig tekstmateriaal. Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de faktuur/honorariumnota. Mochten er na onderzoek van de klacht door de vertaler nog geschillen over de kwaliteit van de vertaling blijven bestaan, dan kan de vertaler of de opdrachtgever die voorleggen aan de Arbitragecommissie van de BKVTF. Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVTF. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.


5. Annulering van de vertaalopdracht


Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn. Deze vergoeding zal bestaan uit het al daadwerkelijk gepresteerd vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk. Voor de berekeningsbasis hiervan wordt verwezen naar de geldende tarieven van de BKVTF, die verkrijgbaar zijn op de maatschappelijke zetel. Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20 % van het faktuurbedrag of van het bedrag van de honorariumnota.


6. Hoedanigheid van de opdrachtgever


De opdrachtgever wordt geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de vertalen tekst en machtigt uitdrukkelijk tot vertaling ervan, conform artikel 12 van de wet van 22.3.1986 op het auteursrecht.


7. Vertaling en auteursrecht


De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.


8. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht


De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht zal steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd worden door de vertaler, met vermelding van het overeengekomen tarief en de afgesproken leveringstermijn.

Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler zal de schriftelijke bevestiging vergezellen. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging zal de opdrachtgever hem binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terugsturen naar de vertaler.


9. Betaling


De fakturen of honorariumnota\'s van de vertaler zijn uitsluitend kontant betaalbaar, netto, zonder korting. In de praktijk wordt overschrijving binnen 5 werkdagen na ontvangst van de faktuur gelijkgesteld met kontante betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 2.000 BEF en een maximum van 60.000 BEF, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De plaats van betaling is de woonplaats (voor een eenmanszaak) of de maatschappelijke zetel (voor een vennootschap) van de vertaler.


10. Bevoegde rechtbank


Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler (bij eenmanszaak) of van de maatschappelijke zetel van het vertaalbureau (bij vennootschap) bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.


11. Arbitrage


Indien vertaler en opdrachtgever er niet in slagen een klacht in der minne op te lossen, kunnen beide of één van beide partijen de klacht voorleggen aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen.

Een van beide partijen dient lid te zijn van de BKVTF. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.


12. Beroepsgeheim en deontologie


De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding over de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen verbindt de vertaler zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren.


Tariefstructuur

De tariefstructuur heeft betrekking op de tarieven aanbevolen door de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen aan haar leden. In dit verband wordt verwezen naar de tarieven in het Jaarboek van de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen, dat tegen vergoeding verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel van de beroepsvereniging : Rue des Sapins 19, 4100 Seraing. Meer expliciet wordt erop gewezen dat de vertaler het recht heeft het minimumtarief te verhogen bij dringend werk, avond-, weekend of nachtwerk of wanneer het werk bijzondere terminologische opzoekingen van de vertaler vereist. In dat geval zal de vertaler de meerprijs uitdrukkelijk vermelden in zijn orderbevestiging aan de opdrachtgever.
_________________[ This Message was edited by: on 2002-04-17 11:20 ]


 

Jean-Pierre Vandenbrande
United States
Local time: 03:37
Dutch to English
+ ...
Interesting indeed. Translators are acknowledged for what they are: Professionals ! Apr 17, 2002

It does not surprise me one bit that these conditions are in effect in Belgium. Back in the \'60s, when I attended the Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Schilderstraat in Antwerp, Belgium was already ahead of the game in the field of translation and interpreters, judging by the number of translation and interpretation schools. At that time, there was a similar type of school in Geneva, one in Paris and one in Heidelberg. The US military had its language school in Monterrey, Cal. and a very few universities were making a timid attempt at translation by offering \"a semester to become a translator\". In Belgium alone, there were 4 or 5 schools with 4 year programs leading to a \"licentiate\" (M.A.) degree in translation.


Things have changed very little in the U.S. Translation is still viewed by many as \"glorified typing in another language\", or \"my secretary can do this\" or \"can I pick up the 50 page translation by 3 PM\". Consequently, you will hear a (sometimes extended) moment of silence when the potential client is apparently gasping for air when he hears your quotation for an assignment. What we have to do here is to educate the potential client(s)before he is willing and ready to part with $2000, $3000, ...for a sizable job, and before he is ready to do so again in the future. We still have a good deal of work to do before we are recognized as \"professionals\" in the U.S. At this time, in case of a problem, our only hope is to turn to the courts and even then, the burden of proof is on us, the translators, without any guarantees for compensation.


Just a thought.


Evert, thanks for bringing this up. There is hope...


 

jarry (X)  Identity Verified
South Africa
Local time: 10:37
Dutch to English
+ ...
General Terms and Conditions Jun 9, 2002

The \"Algemene Voorwaarden\" Evert referred to are nothing new in the Netherlands. The NGV, now NGTV, has had General Terms and Conditions of its own for many years. Here is the most up-to-date version:


Algemene voorwaarden van het NGTV, gedeponeerd op 16 mei 2001 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 405 16076


Artikel 1 - toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de tolk/ vertaler NGTV (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de vertaler of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de vertaler voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt.

Artikel 3 - Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/ of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de

Geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze

schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.5 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.

5.2 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Ontbinding

De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

Artikel 7 - Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.

7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie van het NGTV. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement van het NGTV.

7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 - Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem.

8.4 Levering van gegeven via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 - Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.

9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

9.4 Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de eerste NL 5000 (EU 2269,45) van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met een minimum van NL 150 (EU 68,0icon_cool.gif.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid.

10.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico\'s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4 De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van NLG 100.000 (EUR 45.389) per gebeurtenis.

10.6 De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

12.1 op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 13 - Depositie en inschrijving

13.1 Deze herziene algemeen voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam in mei 2001 onder depotnummer 405 16076..

13.2 Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers is ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516076.
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Geen dag te vroeg! + Ontwerp van algemene voorwaarden van vertalers

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search