Verwarring: de/het ID
Thread poster: Déborah Essers-Jansen

Déborah Essers-Jansen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:19
Member (2007)
English to Dutch
+ ...
Oct 3, 2013

In een vertaling die ik pasgeleden geleverd heb, heb ik gekozen voor de optie 'de ID' (mede op basis van het beschikbare TM). Nu krijg ik de tekst nogmaals onder ogen en mijn vertaling blijkt te zijn bewerkt. Ik weet niet door wie en kan dus niet zeggen of deze persoon een talenachtergrond heeft of niet. Het viel me op dat 'de ID' (het gaat over een bepaald identificatienummer) is veranderd in 'het ID'. Het probleem is dat deze persoon inconsistent geweest is. Ik moet nu aan de klant aangeven welke van de twee opties consistent gebruikt moet worden, maar ik kan geen onderbouwing vinden (misschien te wijten aan vermoeidheid ). Wie kan me uit mijn lijden verlossen en vertellen welke optie juist is (liefst ook met bronvermelding)?

Alvast bedankt!!


Direct link Reply with quote
 

Marinus Vesseur  Identity Verified
Canada
Local time: 13:19
English to Dutch
+ ...
Waar staat "ID" voor? Oct 3, 2013

Dat is volgens http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/39/ bepalend voor het antwoord . Als ID "identification number" betekent, zou het "het" moeten worden: "het identificatienummer". Als ID een afkorting is van "Identification" dan wordt het iets moeilijker, want dat kun je waarschijnlijk niet met "identificatie" vertalen - ligt aan de context.

HTH

- Marinus


Direct link Reply with quote
 

Steven Segaert  Identity Verified
Estonia
Local time: 23:19
Member (2012)
English to Dutch
+ ...
Moeilijk... Oct 3, 2013

ID is in het Engels de afkorting voor "identification", maar in het Nederlands voor "identificatiedocument".

Ik gebruik daarom zelf steeds "het ID" - maar ik probeer eigenlijk de naakte term zoveel mogelijk te vermijden en eerder te spreken over "het ID-document", "de identiteitsgegevens", enzovoort.

Ik heb ook gemerkt dat de keuze meestal afhangt van het woord dat er bij wordt gedacht. Dat kan "identificatie" zijn, of "kaart", of nog iets anders.

Je kan gewoon aangeven dat het - als niet-Nederlands woord - geen vaststaand lidwoord heeft en dan kiezen vanuit de context van je tekst.


Direct link Reply with quote
 

Anne Lee  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 21:19
Member (2003)
Dutch to English
+ ...
de ID (Vandale) Oct 3, 2013

De VanDale NL-EN geeft 'ID (de)' aan voor ID = identiteitsbewijs.

Direct link Reply with quote
 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 22:19
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
De ID Oct 3, 2013

Microsoft gebruikt 'de ID' en daar hebben ze er meestal vrij grondig over nagedacht. Het id (das Es) is een woordenboekwoord uit de psychoanalyse. Dus het kan zijn dat de spellingcontrole daar standaard een voorkeur voor heeft.

Succes,
Gerard


Direct link Reply with quote
 
xxxnrichy
France
Local time: 22:19
French to Dutch
+ ...
De ID Oct 3, 2013

Om onderscheid te maken met het idee.

Direct link Reply with quote
 

Kirsten Bodart  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:19
Dutch to English
+ ...
Dan moet ik het helemaal oneens zijn Oct 3, 2013

met onze vrienden van Van Dale. 'De ID' doet mijn haren te berge rijzen, want ik voel dat als een onzijdig woord. Je verwijst er ook naar met het, niet met 'hij' of 'zij' (godbetert). Waarom zou het dan 'de' zijn? Gewoon onlogisch.

[Edited at 2013-10-03 21:19 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Déborah Essers-Jansen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:19
Member (2007)
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Meer context Oct 4, 2013

Zoals ik al zei gaat het om een identificatienummer en niet om een identificatiedocument. In deze specifiek tekst gaat het o.a. over een 'patiënt-ID' en 'vat-ID' (een identificatienummer toegewezen aan een bepaald bloedvat).

@Gerard
Heb je misschien wat voorbeeldzinnen van Microsoft? Bij mijn zoekopdracht op de site krijg ik alleen losse termen zonder lidwoord.


Direct link Reply with quote
 

Déborah Essers-Jansen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:19
Member (2007)
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Trouwens Oct 4, 2013

Voordat nu iedereen roept dat het 'het ID' moet zijn omdat ik het over een identificatienummer had: ik geloof dat de/het patiënt-ID ook een code kan zijn (combinatie van letters van de voor- en achternaam van de patiënt).

Direct link Reply with quote
 

Steven Segaert  Identity Verified
Estonia
Local time: 23:19
Member (2012)
English to Dutch
+ ...
het nummer Oct 4, 2013

Waarom laat je "ID" niet gewoon vallen en gebruik je niet "patiëntennummer" of "patiëntenidentificatie" - desnoods met de originele term tussen haakjes de eerste keer?

Direct link Reply with quote
 

Kirsten Bodart  Identity Verified
United Kingdom
Local time: 22:19
Dutch to English
+ ...
Altijd het Oct 4, 2013

Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar ze die de vandaan halen. Klinkt wat dialectisch voor mij.

Maar Stevens voorstel is ook een goed om de verwarring te stoppen.


Direct link Reply with quote
 

freekfluweel
Netherlands
Local time: 22:19
Dutch to German
+ ...
Afhankelijk van Oct 4, 2013

waar "ID" voor staat en verder:

http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/39/

(Post overbodig, had Marinus Vesseur ook al vermeld)

[Bijgewerkt op 2013-10-04 08:34 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Gerard de Noord  Identity Verified
France
Local time: 22:19
Member (2003)
German to Dutch
+ ...
Voorbeeldzinnen uit de Microsoft Glossaries Oct 4, 2013

Your member ID enables others to identify you when you are online. Member IDs cannot include spaces.\nExamples: Holmes or Sherlock_Holmes.
De lidmaatschaps-ID is uw identificatie aan anderen op MSN. U mag geen spaties in de ID gebruiken,\nbijvoorbeeld:Michiel of Michiel_de_Ruyter.

Member ID not valid.##Please make sure that your Member ID is correct and try again.
De lidmaatschaps-ID is ongeldig.##Controleer dat de ID juist is en probeer het opnieuw.

The attribute '%1' references the ID '%2' which is not defined anywhere in the document.\r\n
Het kenmerk %1 verwijst naar de id %2 die nergens in het document is gedefinieerd.\r\n

This interface id is not registered. It may have been changed or unregistered. Delete and then re-install the component.
Deze interface-id is niet geregistreerd. De id is wellicht gewijzigd, of de registratie is ongedaan gemaakt. Verwijder de component en installeer deze opnieuw.

There is an inconsistency between the MQIS and the queue manager ID in the registry.\r\n
Er is een inconsistentie tussen MQIS en de id voor wachtrijbeheer in het register.\r\n

Unable to obtain the ID of the enterprise from the information server.
Kan de id van de onderneming niet ophalen van de informatieserver.

Unable to obtain the ID of this computer from the local information server.
Kan de id van deze computer niet ophalen van de lokale informatieserver.

Unable to obtain the ID of this computer from the remote information server.\nIf you press cancel, setup will continue, but your site administrator will have to delete this computer from the information server manually.
Kan de id van deze computer niet ophalen van de externe informatieserver.\nAls u Annuleren kiest, wordt het installatieprogramma verder uitgevoerd. De sitebeheerder moet deze computer echter handmatig van de informatieserver verwijderen.

Property containing the sender identifier of the message. Type is an array of bytes.
Eigenschap die de id van de afzender van een bericht bevat. Het type is een byte-matrix.

Select the account you want to use your ID with, click
Selecteer de account waarvoor u de id wilt gebruiken, klik op

When you add someone's digital ID to your address book, it has a trust status associated with it which indicates whether you trust the individual, group, or corporation to whom the digital ID was issued. If a digital ID owner warns you that he or she suspects that the digital ID's private key has been compromised, you may want to change the trust status to "Explicitly Distrust." For more information, look up "trust status of a digital ID" in the Outlook Express Help Index.
Als u een digitale id van iemand aan het adresboek toevoegt, wordt de id voorzien van een vertrouwensstatus waaraan u kunt aflezen of u de persoon, de groep of het bedrijf waaraan de digitale id is afgegeven vertrouwt. Als de eigenaar van de digitale id u meldt dat hij of zij vermoedt dat de persoonlijke sleutel van de digitale id is ontdekt, is het wellicht raadzaam om de status te wijzigen in "Geen betrouwbare bron." Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf "vertouwensstatus van een digitale id" in de Outlook Express Help-Index.

Your digital ID for this account is expired. You can no longer use it to send digitally signed e-mail.
De digitale id voor deze account is verlopen. U kunt de id niet langer gebruiken om e-mail met een digitale handtekening te verzenden.

For others to be able to send you encrypted mail, they need your digital ID. To send it to them, simply send them digitally signed e-mail (see above) and Outlook Express will automatically include your digital ID.

Als u wilt dat anderen gecodeerde e-mail aan u kunnen verzenden, moet u ervoor zorgen dat zij uw digitale id hebben. Als u de id aan hen wilt verzenden, stuurt u gewoon een e-mail die is voorzien van een digitale handtekening (zie hierboven), waaraan Outlook Express automatisch uw digitale id toevoegt.

To obtain this ID, you will need your license server ID and either a license code from retail product packaging or Select, Enterprise Agreement or Open license contract information. Your license server ID is:
Om deze ID te kunnen aanvragen hebt u de ID van uw licentieserver nodig en een licentiecode van de productverpakking, of een licentiecode uit de contractgegevens van Select, Enterprise Agreement of Open License. De ID van uw licentieserver is:

The attempt to set the object's ID failed because the object already has an ID.\r\n
De poging om de ID van het object in te stellen is mislukt, omdat het object al een ID heeft.\r\n

The attempt to insert the ID in the index failed because the ID is already in the index.\r\n
De poging om de ID in de index te plaatsen is mislukt, omdat de ID al in de index staat.\r\n

Service %1 automatically registered its ID to match that found in the persistent storage files.\r\n
Service %1 heeft de ID automatisch geregistreerd, zodat deze overeenkomt met de ID die is gevonden in de permanente opslagbestanden.\r\n

Unable to obtain the ID of the site the MSMQ version 1.0 server belongs to from Active Directory.
Kan de ID van de site waartoe de MSMQ-server versie 1.0 behoort niet van Active Directory verkrijgen.

Unable to obtain the ID of the site from Active Directory.
Kan de ID van de site niet van Active Directory verkrijgen.

Unable to obtain the ID of the MSMQ object from Active Directory.\nIf you click Cancel, setup will continue, but you must manually delete the MSMQ Configuration object of this computer from Active Directory.
Kan de ID van het MSMQ-object van Active Directory niet verkrijgen.\nAls u op Annuleren klikt, wordt Setup verder uitgevoerd, maar u moet het MSMQ-configuratieobject van deze computer handmatig uit Active Directory verwijderen.

Unable to obtain the ID of this computer from Active Directory.
Kan de ID van deze computer niet uit Active Directory ophalen.

Unable to obtain the ID of the MSMQ service object from Active Directory.
Kan de ID van het MSQM-service-object niet ophalen uit Active Directory.

There is an inconsistency between the Queue Manager ID that is stored in Active Directory and that is stored in the local Windows registry.\r\n
Er is een inconsistentie tussen de ID van Wachtrijbeheer die in Active Directory is opgeslagen en de ID die in het lokale Windows-register is opgeslagen.\r\n

There is an inconsistency between the Queue Manager ID that is stored in Active Directory and that is stored in the local Windows registry.\r\n
Er is een inconsistentie tussen de ID van Wachtrijbeheer die in Active Directory is opgeslagen en de ID die in het lokale Windows-register is opgeslagen.\r\n

Invalid MCI device ID. Use the ID returned when opening the MCI device.
Ongeldige MCI-apparaat-ID. Gebruik de ID die wordt vermeld als u het MCI-apparaat opent.
The ID of the host participating in the cluster. The ID is in format ClusterIP:HostPriority, i.e. 172.150.35.12:1
Dit is de ID van de host die deel uitmaakt van het cluster. De ID heeft als indeling ClusterIP:HostPriority, dus bijvoorbeeld 172.150.35.12:1

The PrimaryGroupId property specifies the relative ID (RID) of the Primary Global Group for this user. The identifier verifies the primary group to which the user's profile belongs.
De eigenschap PrimaryGroupId geeft de relatieve-ID (RID) van de Primary Global Group voor deze gebruiker aan. De ID controleert de primaire groep waartoe het profiel van de gebruiker behoort.

The SCSILogicalUnit property indicates the SCSI logical unit number (LUN) of the disk drive. The LUN is used to designate which SCSI controller is being accessed in a system with more than one controller being used. The SCSI device ID is similar, but is the designation for multiple devices on one controller.\\nExample: 0
De eigenschap SCSILogicalUnit geeft het logische-eenheidnummer (LUN) van SCSI van het schijfstation aan. Met behulp van het LUN wordt aangegeven welke SCSI-controller wordt benaderd in een systeem waar meer dan één controller wordt gebruikt. De ID van het SCSI-apparaat is vergelijkbaar, maar vormt de benaming voor meerdere apparaten op één controller.\\nBijvoorbeeld: 0


Direct link Reply with quote
 

Déborah Essers-Jansen  Identity Verified
Netherlands
Local time: 22:19
Member (2007)
English to Dutch
+ ...
TOPIC STARTER
Het wordt toch 'de' Oct 5, 2013

Iedereen bedankt voor het meedenken en geven van feedback. Als er nog meer betrouwbare bronnen boven komen, wil ik dat graag weten (voor toekomstige projecten). Op dit moment kies ik echter voor 'de ID' ('de identificatiecode' want het zijn niet alleen maar nummers die worden gebruikt), mede omdat Microsoft en Apple het gebruiken. Deze tekst is namelijk een handleiding bij een apparaat en het is een softwarevertaling.

De suggestie om de tekst volledig uit te schrijven, is helaas geen optie meer. Het document is al in de DTP-fase. Mijn taak was eigenlijk alleen om de opmaak te controleren toen mijn oog toevallig op 'het ID' viel en ik naar aanleiding daarvan het hele document ging bekijken.


Direct link Reply with quote
 


There is no moderator assigned specifically to this forum.
To report site rules violations or get help, please contact site staff »


Verwarring: de/het ID

Advanced search


memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search